Corporate Responsibility

Zasady zrównoważonego zaopatrzenia

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą postępować w relacjach z nami i z każdym z naszych klientów, partnerów i innych dostawców w sposób sprawiedliwy i etyczny oraz zgodnie z naszymi podstawowymi zasadami zrównoważonego rozwoju. Zasady te mają zastosowanie zarówno do działań dostawców, jak i, w stosownych przypadkach, do ich łańcucha dostaw na dalszych etapach łańcucha dostaw.

1. Prawa człowieka

Poszanowanie praw człowieka w kontaktach z interesariuszami dostawców (tj. członkami zespołu, klientami, dostawcami, udziałowcami i społecznościami). Dostawcy powinni wspierać zasady zawarte w Deklaracji Praw Człowieka. Muszą oni unikać jakiejkolwiek współpracy z firmami i organizacjami, które dany sprzęt wykorzystują do naruszania praw człowieka, takie jak narzędzia tortur lub produkcja lub przekazywanie uzbrojenia reżimom opresyjnym.

2. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego, krajowego, stanowego i lokalnego

Zdajemy sobie sprawę, że lokalne zwyczaje, tradycje i praktyki mogą się różnić, ale oczekujemy co najmniej, że dostawcy będą przestrzegać lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów, w tym (ale nie wyłącznie) wszystkich przepisów dotyczących środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz prawa pracy. Oczekujemy, że dostawcy będą przestrzegać podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących standardów pracy.

3. Praca przymusowa lub obowiązkowa

Nasi dostawcy nie mogą korzystać z pracy przymusowej, niewolniczej lub obowiązkowej, a pracownicy muszą mieć możliwość odejścia z pracy po otrzymaniu stosownego powiadomienia. Pracownicy nie mogą być zobowiązani do składania u pracodawcy depozytów, pieniędzy lub papierów.

4. Praca dzieci

Nie zgadzamy się na wykorzystywanie pracy dzieci w łańcuchu dostaw. Nikt nie powinien być zatrudniony poniżej ustawowego minimalnego wieku zatrudnienia. Dzieci (poniżej 18 roku życia) nie mogą być zatrudniane do jakiejkolwiek niebezpiecznej pracy lub pracy, która jest niezgodna z ich rozwojem osobistym.

5. Równość i różnorodność

Nie zgadzamy się na jakąkolwiek bezprawną dyskryminację w stosunkach pracy i oczekujemy, że różnorodność będzie promowana. Dostawcy nie powinni dyskryminować w zatrudnianiu, wynagradzaniu, dostępie do szkoleń, awansowaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy lub na emeryturze.

6. Dobrobyt i rozwój pracowników

W stosownych przypadkach dostawcy powinni brać pod uwagę elastyczne warunki pracy w celu promowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, promowania szkoleń i rozwoju osobistego członków zespołu.

7. Praktyki dyscyplinarne

Pracownicy muszą być traktowani z szacunkiem i godnością. Przemoc fizyczna lub słowna lub inne formy nękania, oraz wszelkie groźby lub inne formy zastraszania, są zabronione.

8. Wolność zrzeszania się

W zakresie, w jakim pozwalają na to odpowiednie przepisy prawa, należy szanować wolność zrzeszania się.

9. Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszyscy pracownicy muszą mieć zapewnione zdrowe i bezpieczne środowisko pracy, zgodnie z międzynarodowymi standardami i przepisami prawa. Obejmuje to zapewnienie odpowiednich urządzeń, szkoleń i dostępu do informacji dotyczących bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących polityk, procedur i wytycznych. W przypadku, gdy dostawcy pracują na terenie Capgemini lub w imieniu Capgemini, na przykład w zakresie użytkowania, obsługi, transportu lub usuwania materiałów niebezpiecznych lub usuwania sprzętu elektronicznego, muszą oni potwierdzić, że rozumieją swoje obowiązki. Muszą również potwierdzić, że posiadają procesy zarządzania i kontroli oraz, w stosownych przypadkach, zgadzają się ponosić pełną odpowiedzialność za wszelką odpowiedzialność wynikającą z ich działań.

10. Poufność i własność intelektualna

Wymagamy od naszych dostawców, wykonawców i członków ich zespołu zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji, do których mają dostęp, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oczekujemy również ochrony wszelkiej własności intelektualnej należącej do Capgemini, naszych klientów, innych dostawców i osób prywatnych.

11. Odmowa korupcji w praktykach biznesowych
12. Oddziaływania na środowisko

W dalszym ciągu wdrażamy procesy mające na celu zrozumienie naszego wpływu na środowisko naturalne i zagrożeń. Pracujemy nad zmniejszeniem tego wpływu i promowaniem polityki przyjaznej dla środowiska. Obejmują one między innymi następujące obszary:

Odpady i usuwanie
Poprawa efektywności wykorzystania ograniczonych lub deficytowych zasobów, takich jak energia, woda i surowce.
Ochrona różnorodności biologicznej
CO2, metan i inne gazy, a także inne istotne czynniki wpływające na zmianę klimatu
Wpływ na środowisko, taki jak hałas, woda i zanieczyszczenie gruntu
Zarządzanie, kontrola operacyjna i techniczna w celu zminimalizowania emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego

Dodatkowe informacje

Odpowiedzialność społeczna

W Capgemini zasady społecznej odpowiedzialności biznesu odzwierciedlone są  nie tylko w...