Paweł Szczęsny

Stanowisko: Infrastructure consultant

Scroll down for English version.

Czym zajmujesz się na co dzień zawodowo? Dlaczego wybrałeś akurat ten obszar?

Jestem częścią zespołu Big Data i na co dzień zajmuję się utrzymaniem i wdrażaniem klastrów opartych o wolne oprogramowanie Apache Hadoop. Przychodząc do Capgemini, nie miałem o tym pojęcia, natomiast czułem się mocny z Linuksa, co w połączeniu z odrobiną sprytu okazało się wystarczające.

Jak wygląda Twój typowy dzień pracy?

Dzień rozpoczynam kubkiem kawy, następnie chwila na przegląd maili i otwartych incydentów, którymi można się zająć. Jeśli nie ma wiele do zrobienia na bieżąco, poświęcam czas na pracę projektową. W południe wraz z zespołem wybieramy się na lunch, po którym spotykamy się na daily stand-up meeting, gdzie rozmawiamy o aktualnych zadaniach czy ewentualnych problemach do rozwiązania. W wolnej chwili oglądam szkolenie dotyczące jakiejś nowej, interesującej mnie technologii lub czytam dokumentację. Można mnie również spotkać przy stole do piłkarzyków przed budynkiem 😉.

Jaki moment z pracy w Capgemini zapamiętałeś najlepiej?

Kiedy po powrocie z urlopu w miejscu mojego biurka zobaczyłem rozbity namiot, a obok na sztucznym ognisku „piekące się” kiełbaski 😉. Biurka, rozłożonego na części, musiałem później szukać po całym piętrze.

Co w Twojej codziennej pracy stanowi największe wyzwanie?

Często mierzymy się z zadaniami, z którymi nikt w zespole jeszcze nie miał do czynienia. Mnie osobiście odpowiada wynikająca z tego presja i konieczność polegania na sobie.

Jak Capgemini wspiera Cię w rozwijaniu umiejętności?

Kiedy chcę jechać na interesującą konferencję albo proszę o sfinansowanie egzaminu na techniczny certyfikat, to zawsze spotykam się z przychylnym nastawieniem moich przełożonych. Nie ma również problemu, aby część czasu pracy poświęcić na rozwijanie swoich umiejętności poprzez szkolenia on-line.

W czym jesteś Asem?

Najlepiej czuję się w Linuksie i Clouderze (to jedna z dystrybucji Hadoopa), ale jak trzeba, to Windowsa też skonfiguruję, a ostatnimi czasy zdałem nawet kilka certyfikatów z Microsoft Azure.

Skąd czerpiesz wiedzę, jak rozwijasz swoje umiejętności?

Najbardziej rzetelnym źródłem wiedzy jest prawdopodobnie dokumentacja dostawców danych usług czy aplikacji, ale sporo czasu spędzam również na platformie szkoleniowej PluralSight. Czasami dobrze też spytać kolegi (byle nie za często) 😉.

 

Dołącz do Capgemini w Katowicach! Aktualnie szukamy osób ze znajomością Linuxa, Windowsa, VMware i innych. Chciałbyś tworzyć infrastrukturę dla nowego klienta z branży energetycznej? Odwiedź naszą stronę i znajdź coś dla siebie:

 


What are your responsibilities at work? Why did you choose this area? 

I’m a part of the Big Data team. I maintain and deploy clusters based on Apache Hadoop open source software. I had no idea about it when I first joined Capgemini. But I was good at Linux, which combined with a bit of cleverness, was enough.

What does your typical working day look like?

I start the day with a cup of coffee. Then I have a moment to review emails and open incidents that have to be dealt with. If there isn’t much to do at the moment, I spend my time on project work. At noon, my colleagues and I go to lunch. And after, we organize a daily stand-up meeting where we talk about current tasks and problems. In my free time, I watch training on some new technology I am interested in or read documentation. You can also see me at the foosball table in front of the building. 😉

What is your best memory from Capgemini and your work?

When I came back from holidays, I saw a pitched tent at my desk! Next to it, there were sausages baking on an artificial bonfire 😉. I also had to look for the parts of my desk all over the space. The desk wasn’t put together!

What is the biggest challenge in your daily work? 

We often face tasks that no one in the team has ever faced before. Personally, I like that kind of pressure and the necessity to rely on myself.

How does Capgemini support you in developing your skills?

When I want to attend an interesting conference or ask for financing an exam to gain a technical certificate, I always meet with the positive attitude from my superiors. They don’t see any problem if I devote part of my working time to develop skills, for example through online training.

What are you an ACE at?

I feel the best in Linux and Clouder (it’s one of Hadoop’s distributions). I’ll also configure Windows if need be. Recently, I have even received some certificates from Microsoft Azure.

What kind of learning sources do you use to develop your skills

The most reliable source of knowledge is probably the vendors’ documentation on given services or applications. I also spend a lot of time on the PluralSight training platform. Sometimes it is good to ask for your colleague’s ways (but not too often). 😉

 

Join Capgemini Katowice! Currently we are looking for people with knowledge of Linux, Windows, VMware and others. Would like to build infrastructure for the new Client from the energetic sector? Visit our web page and find something for yourself:

Paweł Szczęsny