Wzrost przychodów Capgemini i perspektywy rozwoju w 2019 roku

Publish date:

Capgemini utrzymuje tempo rozwoju z silnym wzrostem w pierwszej połowie 2019 roku

Paryż, 30 lipca 2019 r.- Rada Zarządu Capgemini SE, której przewodniczył Paul Hermelin, zebrała się 29 lipca 2019 r. w celu dokonania przeglądu i zatwierdzenia emisji sprawozdań finansowych 1 Capgemini Group za I półrocze 2019 r.

 • Przychód w wysokości 7 007 mln EUR, co stanowi wzrost o 8,4%.
 • Wzrost przychodów w I półroczu o 6,2% przy stałym kursie wymiany i 5,7% w II kwartale.
 • Marża operacyjna* zwiększona o 0,5 punktu procentowego do 11,4%.
 • Zysk za akcję – wzrost o 24%, a znormalizowany zysk za akcję* – wzrost o 12%.
 • Silniejszy organiczny wolny przepływ środków pieniężnych*, 90 mln EUR

Paul Hermelin, prezes i dyrektor generalny Grupy Capgemini, komentuje: „Pokazujemy, że jesteśmy w stanie zapewnić stały, silny wzrost zysków, zarówno pod względem przychodów, jak i rentowności. Pozostajemy silni w Europie, gdzie generujemy 60% naszych przychodów, osiągając znakomite wyniki we Francji i Wielkiej Brytanii. Usługi cyfrowe i w chmurze rozwijają się w szybkim tempie i po raz pierwszy stanowią połowę naszych przychodów. Te doskonałe wyniki świadczą o znaczeniu i sile naszej strategii.”

„W ciągu pierwszych sześciu miesięcy ogłoszono również o planowanym przyjaznym przejęciu firmy Altran, co jest ważnym posunięciem strategicznym dla obu naszych firm. Uzupełniamy się nawzajem, i dzięki bliskości kultury organizacyjnej, stworzymy światowego lidera w dziedzinie transformacji cyfrowej dla przedsiębiorstw przemysłowych, co nazywamy „inteligentnym przemysłem”.

Pierwsze półrocze finansowe w liczbach

1ST HALF KEY FIGURES

 

Grupa osiągnęła w I półroczu 2019 r. przychody w wysokości 7 007 mln EUR, co oznacza wzrost o 8,4% w stosunku do I półrocza 2018 r. i o 6,2% przy stałym kursie wymiany*. Wzrost organiczny* (tj. bez uwzględnienia wpływu wahań kursów walutowych i zmian w zakresie Grupy) wyniósł 4,9%.

Dynamika Grupy jest nadal wspierana przez działalność Digital & Cloud, która w pierwszym półroczu wzrosła o około 20% przy stałym kursie wymiany walut. Obecnie działania te stanowią około 50% przychodów Grupy.

Wzrost wyniósł 5,7% przy stałym kursie wymiany walut i 4,7% w ujęciu organicznym w drugim kwartale.

Marża operacyjna* wynosi 797 mln EUR, czyli 11,4% przychodów, co oznacza wzrost o 13% lub 50 punktów bazowych w stosunku do roku poprzedniego. Ten dobry wynik odzwierciedla wyższą marżę brutto, która wzrosła w tym samym tempie dzięki sukcesowi innowacyjnej oferty. Ilustruje to zdolność Grupy do zrównoważonego wzrostu i mozliwościach w wyższej rentowności.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne stanowią koszt netto w wysokości 139 mln EUR. Poprawa o 47 mln EUR, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wynika głównie z obniżenia kosztów restrukturyzacji.

Zysk operacyjny wzrósł o 26% do 658 mln EUR, czyli 9,4% przychodów.

Koszty finansowe netto utrzymują się na stabilnym poziomie 39 mln EUR w porównaniu z rokiem poprzednim. Podatek dochodowy wynosi 232 mln EUR i obejmuje 30 mln EUR w związku z przejściowym wpływem reform podatkowych w Stanach Zjednoczonych, w porównaniu z 18 mln EUR w ubiegłym roku. Po uwzględnieniu tych wydatków efektywna stawka podatkowa wynosi 32,6%, w porównaniu z 31,4% w pierwszej połowie 2018 r. i 33,7% w roku budżetowym 2018.

Zysk netto (udział Grupy) zwiększa się o 23% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego do 388 mln EUR w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku. Podstawowy zysk na akcję (EPS) wzrósł o 24% w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniósł 2,34 EUR. Standardowy EPS* wynosi do 10% do 2,90 EUR. Normalizowany EPS skorygowany o podatek przejściowy wynosi do 12% do 3,08 €.

Grupa wygenerowała organiczne wolne przepływy pieniężne* w wysokości 90 mln euro w półroczu, w porównaniu z 11 mln euro w roku poprzednim.

Perspektywy

W roku 2019 Grupa planuje wzrost przychodów przy stałym kursie wymiany walut w wysokości od 5,5% do 8,0%, poprawę rentowności przy marży operacyjnej w wysokości 12,3% do 12,6% oraz zwiększenie organicznych wolnych przepływów pieniężnych – na porównywalnych zasadach – w wysokości ponad 1,1 mld EUR. Prognoza ta uwzględnia wpływ MSSF 16 od 1 stycznia 2019 r. na marżę operacyjną (ok. +5 punktów bazowych) oraz organicznych wolnych przepływów pieniężnych (ok. -50 mln euro), zgodnie z załącznikiem do komunikatu prasowego opublikowanego 14 lutego 2019 r.

Przychody w podziale na regiony

Przychody w Ameryce Północnej (32% przychodów Grupy) wzrosły o 3,8% przy stałym kursie wymiany walut, przy szczególnie wysokim poziomie w porównaniu z wynikiem z I półrocza 2018 r., który osiągnął 17,2% wzrostu. Najsilniejsze tempo wzrostu odnotowały sektory: telekomunikacja, media i technologie, energia i media oraz usługi. Marża operacyjna wyniosła 12,9%, w porównaniu z 13,2% w poprzednim roku.

Region Wielkiej Brytanii i Irlandii (12% przychodów Grupy) odnotował bardzo dobre wyniki, przy stałym kursie wymiany walut wynoszącym 8,0%. Wzrost przychodów w sektorach usług finansowych, dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego oraz TMT wyniósł 10% lub więcej, podczas gdy sektor publiczny kontynuował pozytywne tendencje, zapoczątkowane rok temu. Marża operacyjna wzrosła do 15,9% z 12,2% rok wcześniej.

Aktywność we Francji była silna (22% przychodów Grupy), a przychody wzrosły o 6,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Sektor produkcyjny był najbardziej dynamicznie rozwijającym się w tym okresie, osiągając wzrost przekraczający 10%. Pod względem biznesowym, wzrost był napędzany przez usługi z zakresu aplikacji i nowych technologii, oraz zapotrzebowanie na usługi cyfrowe i usługi w chmurze. Marża operacyjna poprawiła się o 120 punktów bazowych w porównaniu z rokiem ubiegłym do 9,6% przychodów.

Dynamika wzrostu utrzymała się na wysokim poziomie w pozostałych krajach Europy (27% przychodów Grupy), przy 6,2% wzroście przychodów przy stałym kursie wymiany walut. Najsilniejsze w tym okresie były sektory energetyczny i użyteczności publicznej, dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego. Region odnotował nieco niższą marżę operacyjną na poziomie 11,3% z 12,0% rok wcześniej.

Region Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej (7% przychodów Grupy) był szczególnie dynamiczny. Przychody wzrosły o 12,2%, przy czym głównymi czynnikami wzrostu były usługi finansowe i produkcja. Ogólnie rzecz biorąc, marża operacyjna w regionie spadła nieznacznie do 11,4%, w porównaniu z 11,7% w I półroczu 2018 roku.

Przychody w podziale na działalność gospodraczą

Usługi konsultingowe Strategy & Transformation (7% przychodów ogółem* Grupy), obecnie zgrupowane w ramach Capgemini Invent, odnotowały 19,4% wzrost całkowitych przychodów przy stałym kursie wymiany walut. Wzrost był napędzany głównie przez sektor TMT oraz, przy udziale przejęć, przez Financial Services.

Usługi z obszaru Applications & Technology (71% łącznych przychodów Grupy), to podstawowa działalność Grupy, która odnotowała wzrost łącznych przychodów o 6,6% przy stałym kursie wymiany walut. Usługi te są w dużym stopniu związane z wdrażaniem na szeroką skalę nowej strategii cyfrowej dla klientów.

Wreszcie, usługi Operations & Engineering (22% łącznych przychodów Grupy) wzrosły o 3,5% przy stałym kursie wymiany walut. Zaobserwowana na początku roku stabilizacja działalności Infrastructure Services i Business Services (Business Process Outsourcing and platforms) została zachowana, natomiast działalność w zakresie produkcji i inżynierii cyfrowej jest bardzo dynamiczna.

Trendy II kwartału

Przychody w II kwartale wyniosły 3.566 mln EUR, co oznacza wzrost o 5,7% przy stałym kursie wymiany walut i 4,7% przy stałym kursie wymiany walut.

Aktywność gospodarcza uległa niewielkiemu przyspieszeniu w Europie, a w szczególności we Francji (+8,9% rok do roku przy stałym kursie wymiany), a także wWielkiej Brytanii i Irlandii (+9,5%), oraz w pozostałej części Europy (+6,1%). Region Ameryki Północnej zwolnił (+0,8%), zgodnie z oczekiwaniami, ze względu na bazę porównawczą, która osiągnęła najwyższy poziom w drugim kwartale, odnotowując wzrost o 19,4% w drugim kwartale 2018 roku. W związku z tym oczekuje się, że wzrost w tym regionie przyspieszy od III kwartału. Wreszcie, wzrost w regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej pozostał w tym okresie dwucyfrowy i wzrósł o 10,9%.

Headcount

Na dzień 30 czerwca 2019 r. całkowite zatrudnienie w Grupie wynosiło 216 800 osób, co oznacza wzrost o 5,5% w stosunku do roku poprzedniego, przy czym liczba pracowników w centrach offshore wzrosła do 125 100 osób (58% całkowitego zatrudnienia).

Bilans

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Grupa posiadała środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 1.663 mln EUR (po potrąceniu kredytów w rachunku bieżącym). Po uwzględnieniu pożyczek (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu leasingu) w wysokości 3.491 mln EUR, aktywów zarządzania środkami pieniężnymi, zadłużenie netto Grupy* wynosi 1.621 mln EUR na koniec I półrocza 2019 r. w porównaniu z 1.104 mln EUR na dzień 1 stycznia 2019 r. i 2.192 mln EUR na dzień 30 czerwca 2018 r. (tj. przed MSSF 162 od 1 stycznia 2019 r.).

Proponowane nabycie Altran nie miało wpływu na strukturę bilansu Grupy na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Planowane przejęcie Altran

W dniu 24 czerwca 2019 r. Capgemini i Altran Technologies (Euronext Paris: ALT), światowy lider w dziedzinie usług inżynieryjnych i badawczo-rozwojowych, wspólnie ogłosili zawarcie umowy o wyłącznych negocjacjach, na mocy której Capgemini nabędzie Altran, w drodze przyjaznego przejecia po cenie 14,00 EUR za akcję Altran, płatnej w gotówce. Projekt ten ma na celu stworzenie światowego przywództwa w dziedzinie transformacji cyfrowej dla przedsiębiorstw przemysłowych i technologicznych. Porozumienie zostało jednogłośnie zatwierdzone przez Radę Zarządu Capgemini i Altran.

Capgemini zabezpieczyło finansowanie pomostowe w wysokości 5,4 mld euro, pokrywając zakup papierów wartościowych (3,6 mld euro) oraz dług brutto (1,8 mld euro).

Dodatkowo, 2 lipca 2019 roku Capgemini ogłosiło, że posiada 29 378 319 akcji Altran. Transakcja ta jest następstwem podpisania 24 czerwca 2019 r. ostatecznej umowy nabycia tego pakietu, stanowiącego 11,43% kapitału zakładowego Altran.

Kalendarz

Przychody za 3 kwartał 2019 r. – 24 października 2019 r.
Wyniki finansowe za 2019 r. – 13 lutego 2020 r.
Przychody za pierwszy kwartał 2020 r. – 28 kwietnia 2020 r.

Klauzula

Niniejsza informacja prasowa może zawierać stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Takie oświadczenia mogą zawierać prognozy, szacunki, założenia, oświadczenia dotyczące planów, celów, intencji i / lub oczekiwań w odniesieniu do przyszłych wyników finansowych, zdarzeń, operacji i usług oraz rozwoju produktu, a także oświadczenia dotyczące przyszłych wyników lub zdarzeń. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są zwykle identyfikowane słowami „oczekuje”, „przewiduje”, „uważa”, „zamierza”, „szacuje”, „plany”, „projekty”, „może”, „powinien” „powinien” lub synonimami tych terminów i podobnych wyrażeń. Chociaż kierownictwo Capgemini uważa obecnie, że oczekiwania odzwierciedlone w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości są uzasadnione, inwestorzy ostrzegają, że stwierdzenia wybiegające w przyszłość podlegają różnym ryzykom i niepewnościom (w tym, bez ograniczeń, zagrożeniom określonym w dokumencie rejestracyjnym Capgemini dostępnym na stronie Capgemini), ponieważ odnoszą się do przyszłych zdarzeń i zależą od przyszłych okoliczności, które mogą, ale nie muszą wystąpić, i mogą różnić się od przewidywanych, z których wiele jest trudnych do przewidzenia i generalnie poza kontrolą Capgemini. Rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych sugerowanych lub przewidywanych przez stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie są pewną zapowiedzią przyszłych wydarzeń lub wyników. Poza obowiązkiem wynikającym z obowiązującego prawa, Capgemini nie zobowiązuje się do aktualizacji ani korekty jakiegokolwiek stwierdzenia dotyczącego przyszłości.

Niniejsza informacja prasowa nie zawiera, ani nie stanowi oferty inwestycyjnej, ani zaproszenia, ani zachęty do inwestowania w papiery wartościowe we Francji, Stanach Zjednoczonych, ani w żadnej innej jurysdykcji.

Capgemini

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa, usług technologicznych i transformacji cyfrowej, którego celem jest wprowadzanie czołowych i innowacyjnych rozwiązań oraz udostępnienie całej gamy nowych możliwości klientom w rozwijającym się informatycznym świecie cyfryzacji, chmury i platform. Capgemini, opierając się na swojej 50-letniej tradycji i szerokiej wiedzy branżowej, umożliwia organizacjom realizację ich ambicji biznesowych, udostępniając szereg usług, od strategii po działalność operacyjną. Capgemini kieruje się przekonaniem, że wartość biznesowa technologii pochodzi od ludzi i ma im służyć. To wielokulturowa firma, licząca 200 000 pracowników zatrudnionych w ponad 40 krajach. Grupa odnotowała światowy przychód na poziomie 12,8 mld EUR.

Odwiedź nas na stronie www.capgemini.comPeople matter, results count.

*          *

*

APPENDIX[4]

BUSINESS CLASSIFICATION

As previously announced, the classification of the Group’s business lines was simplified and standardized from January 1, 2019:

 • Strategy & Transformation includes all strategy and transformation consulting services and corresponds to the Capgemini Invent scope;
 • Applications & Technology brings together “Application Services” and related activities and notably local technology services previously included in “Technology & Engineering Services”;
 • Operations & Engineering encompasses all other Group businesses. These currently comprise: Business Services (including Business Process Outsourcing), all Infrastructure Services (including those previously in “Technology & Engineering Services”) and Digital Engineering and Digital Manufacturing services (previously in “Technology & Engineering Services”).

APPLICATION OF IFRS 16 AND ADAPTATION OF PERFORMANCE MEASURES

The Group set-out the expected impacts of the application of IFRS 16 from January 1, 2019, when presenting its objectives for 2019 on February 14, 2019.

As a result of the entry into effect of this standard, the Group applies a new accounting treatment to all its leases (primarily real estate leases), similar in substance to that currently applied to finance leases.

Essentially, the Group:

 • in its balance sheet: recognized, at January 1, 2019, all lease obligations as a debt in liabilities in the amount of €828 million (including €80 million already recognized in respect of finance leases), in line with the €750 to €850 million estimate communicated in February 2019. The corresponding right-of-use was recognized in assets in the amount of €785 million;
 • in its income statement: recognized the depreciation of the right-of-use asset over the lease term in operating expenses and the corresponding interest in finance costs, instead of a lease expense in operating expenses;
 • in cash flows: recognized cash outflows as repayments of the lease debt rather than a rental payment.

As announced, the Group does not believe this new accounting treatment modifies the operating nature of the majority of its leases. Consequently, to ensure the Group’s performance measures continue to best reflect its operating performance, as the distinction between different lease types disappears with the introduction of IFRS 16, the Group considers, from January 1, 2019, all repayments of lease debt as operating items. Accordingly:

 • organic free cash flow includes repayments of the lease debt (including for finance leases, previously excluded as recognized in repayments of borrowings, of approximately €50 million in 2018);
 • Group net debt excludes all lease debt (including that relating to finance leases of approximately €80 million at the end of 2018).

Elsewhere, the impact of application of IFRS 16 on the Group’s income statement is generally neutral for the main performance measures, whose definitions remain unchanged (estimates based on the 2018 accounts):

 • operating margin: slightly positive impact, in the range of 5 basis points;
 • net profit (Group share): slightly negative impact, in the range of €5 million; and
 • normalized earnings per share: slightly negative impact, in the range of €0.03 per share.

DEFINITIONS

Organic growth, or like-for-like growth, in revenues is the growth rate calculated at constant Group scope and exchange rates. The Group scope and exchange rates used are those for the reported period. Exchange rates for the reported period are also used to calculate growth at constant exchange rates.

constant Group scope and exchange rates

H1 2019 currency impacts are mainly linked to the appreciation of the US dollar against the euro.

When determining activity trends by business and in accordance with internal operating performance measures, growth at constant exchange rates is calculated based on total revenue, i.e. before elimination of inter-business billing. The Group considers this to be more representative of activity levels by business. As its businesses change, an increasing number of contracts require a range of business expertise for delivery, leading to a rise in inter-business flows (for information, approximately 7% of total revenues in 2018).

Operating margin is one of the Group’s key performance measures. It is defined as the difference between revenues and operating costs. It is calculated before “Other operating income and expenses” which include amortization of intangible assets recognized in business combinations, the charge resulting from the deferred recognition of the fair value of shares granted to employees (including social security contributions and employer contributions), and non-recurring revenues and expenses, notably impairment of goodwill, negative goodwill, capital gains or losses on disposals of consolidated companies or businesses, restructuring costs incurred under a detailed formal plan approved by the Group’s management, the cost of acquiring and integrating companies acquired by the Group, including earn-outs comprising conditions of presence, and the effects of curtailments, settlements and transfers of defined benefit pension plans.

Normalized net profit is equal to profit for the period (Group share) adjusted for the impact of items recognized in “Other operating income and expense”, net of tax calculated using the effective tax rate. Normalized earnings per share is computed like basic earnings per share, i.e. excluding dilution.

Organic free cash flow is equal to cash flow from operations less acquisitions of property, plant, equipment and intangible assets (net of disposals) and repayments of lease liabilities, adjusted for cash out relating to the net interest cost. Finance lease payments were included in repayments of borrowings until December 31, 2018. From January 1, 2019, with the adoption of IFRS 16, these payments are now included in the new definition of organic free cash flow as repayments of lease liabilities.

RESULTS BY REGION

RESULTS BY REGION

RESULTS BY BUSINESS

RESULTS BY BUSINESS

SUMMARY INCOME STATEMENT AND OPERATING MARGIN

SUMMARY INCOME STATEMENT AND OPERATING MARGIN

NORMALIZED AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

NORMALIZED AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

The Group recognized an income tax expense in respect of the transitional impact of the tax reform in the U.S. of €18 million in H1 2018 and €30 million in H1 2019. This reduced basic, diluted and normalized earnings per share by €0.18 in H1 2019.

Adjusted for this tax expense, normalized earnings per share is €3.08 in H1 2019:

tax expense

CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS AND ORGANIC FREE CASH FLOW

CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS AND ORGANIC FREE CASH FLOW

 NET DEBT

NET DEBT

* The terms and Alternative Performance Measures marked with an (*) are defined and/or reconciled in the appendix to this press release.

[1] Limited review procedures on the interim consolidated financial statements have been completed. The auditors are in the process of issuing their report.
[2] The impacts of the application of IFRS 16 at January 1, 2019 and the resulting change in the organic free cash flow and net debt definitions are presented in the appendix to this press release.
[3] Altrafin Participations, Mr Alexis Kniazeff and Mr Hubert Martigny.
[4] Note that in the appendix, certain totals may not equal the sum of amounts due to rounding adjustments.

Capgemini maintains its...

Wielkość pliku: 208,26 KB File type: PDF

H1 2019 Performance

Wielkość pliku: 132,19 KB File type: PDF