Paryż, 28 października 2016 – Capgemini, światowy lider w dziedzinie konsultingu, technologii
i outsourcingu opublikował dziś 18. edycję corocznego badania European Energy Markets Observatory (EEMO), we współpracy z I4CE i zespołami Vaasa ETT. Badanie pokazuje, że szybki wzrost udziału odnawialnych źródeł energii destabilizuje hurtowe rynki energii elektrycznej.
W rezultacie pozostają one bardzo niestabilne, a ich niskie ceny (czasem poniżej kosztów wytwarzania) stanowią wyzwanie dla kondycji firm sektora utilities. Sektor ten musi więc szybko dostosować swoje modele biznesowe do nowych realiów i przyspieszyć transformację cyfrową, koncentrując wysiłki na takich zagadnieniach jak wydajność, zwinność i innowacyjność, aby rozwijać rentowne strumienie przychodów, stwierdza raport.

Jak podkreślono podczas wydarzenia COP21 w Paryżu, priorytetowym tematem dla światowych rządów jest ograniczenie wzrostu temperatury naszej planety do 2 °C (lub mniej) poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Unia Europejska postawiła sobie za cel zmniejszenie o 40% emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, co z kolei doprowadziło do dużych inwestycji w odnawialne źródła energii. Wzrost energii odnawialnej w miksie energii elektrycznej spowodował destabilizację rynku energii elektrycznej. Rodzi to szereg pytań dotyczących alternatywnych sposobów, które mogłyby zostać wybrane, prowadząc do takich samych wyników, ale z mniejszym wpływem na firmy sektora utilities.

Perry Stoneman, Global Head of Energy & Utilities sector, Capgemini powiedział: Rytm rozwoju energetyki odnawialnej jest od dawna podyktowany bardziej celami regionalnymi, niż tym czy inwestycja jest potrzebna infrastrukturze usługowej i konsumentom. Obecnie w sposób maksymalny musimy wykorzystać postępy
w technologii magazynowania energii elektrycznej celem optymalizacji metod jej wytwarzania, przesyłu
i użytkowania.

Trzy główne wnioski nowej edycji raportu European Energy Markets Observatory to:

  1. Postępujący spadek cen energii odnawialnej

W ciągu ostatnich 12 miesięcy koszt energii odnawialnej w dalszym ciągu spadał: koszty energii wiatrowej onshore stają się konkurencyjne, a koszty energii generowanej na morskich farmach wiatrowych spadły po raz pierwszy, osiągając niższy próg 87 € / MWh. Dodatkowo utrzymuje się spadek kosztów fotowoltaicznych instalacji solarnych, ze spodziewanym dalszym spadkiem o 20% w ciągu najbliższych trzech lat.

Od 2004 roku Europa wykazała gotowość do badań, opracowywania i wdrażania tych technologii,
a inwestycje w odnawialne źródła energii osiągają tu 750 miliardów euro, czyli jedną czwartą wszystkich inwestycji globalnych, pomimo że Europa stanowi tylko 7% światowej populacji. Pokazuje to determinację Europy do szybkiego wdrożenia technologii, w niektórych przypadkach zbyt szybko, zanim te staną się konkurencyjne.

Ta proaktywna polityka spowodowała, że koszty nabycia energii elektrycznej są obecnie znacznie wyższe niż koszty wytwarzania w sektorze utilities. Subsydia te są finansowane przez konsumenta końcowego dzięki specjalnym podatkom, które podnoszą ceny detaliczne. Przykładem są Niemcy, jeden z najbardziej dynamicznych krajów europejskich: ich konsumenci w 2016 roku zapłacą 20 miliardów euro w dodatkowych podatkach, a więcej niż 25% z tej kwoty będzie przeznaczone na dotacje energii odnawialnej.

Colette Lewiner, Energy and Utilities Expert w Capgemini: Dodatkowe wysiłki związane z inwestowaniem
w R&D i industrializację są niezbędne, aby skorzystać na spadkach kosztów energii odnawialnej. Reforma obecnego systemu dotacji jest także pilna – są one wysokie i nieuzasadnione w przypadku bardziej tradycyjnych źródeł energii. Równolegle, europejski rynek węglowy musi zostać zreformowany, na przykład narzucając minimalne ceny lub podatki celem zachęcenia do inwestycji mających na celu dekarbonizację.

  1. Hurtowe rynki energii elektrycznej są bardzo niestabilne, a ich niskie ceny są wyzwaniem dla kondycji firm sektora utilities, które powinny przyspieszyć transformację celem zapewnienia wzrostu dochodowych źródeł przychodów

Wzrost energii odnawialnej na rynku charakteryzującym się nadwyżką mocy produkcyjnych, w połączeniu
z niskimi cenami ropy naftowej i gazu, doprowadził do spadku cen na rynku hurtowym energii elektrycznej, który osiągnął najniższy poziom na początku roku 2016 €22/MWh w porównaniu do średniej €40/MWh
w 2015 roku.

Dając palmę pierwszeństwa źródłom energii odnawialnej, firmy sektora utilities, podobnie jak w poprzednich latach, zamykają elektrownie gazowe i węglowe, które jednak działają zbyt krótko, aby być rentowne.
W rezultacie 7GW zdolności produkcyjnej powinno zostać wycofane z rynku w tym roku, oprócz 10.7MW
w 2015 roku, wpływając na amortyzację aktywów zakładów energetycznych. Brak tych zdolności wytwórczych wykorzystywanych w szczytach zapotrzebowania na energię przyczynia się do pogorszenia poziomu bezpieczeństwa dostaw. Finansowanie nowej infrastruktury stało się również o wiele bardziej złożone na skutek Brexitu, który jest dodatkowym niepokojącym czynnikiem mającym wpływ na brytyjskie bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

Wraz z deregulacją rynków, duża część obrotu firm sektora utilities jest narażona na wpływ niskich cen na rynku hurtowym, przez co ich sytuacja finansowa uległa dalszemu pogorszeniu. Firmy z tego sektora pilnie poszukują rozwiązań w celu przezwyciężenia tych problemów; dla przykładu dwie duże firmy niemieckie postanowiły podzielić swoją działalność wytwórczą na dwie części: opartą na węglu oraz energię odnawialną, jądrową, sieci, marketing i usługi z drugiej. Pozostaje jednak pytanie, czy to rozwiązanie odniesie sukces.

Zdaniem Perry Stoneman’a istotne jest, aby firmy sektora utilities dostosowały swoje modele biznesowe do zasadniczych zmian na rynkach, w tym decentralizacji produkcji, wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych, nowych oczekiwań konsumentów (w szczególności co do poziomu usług energetycznych),
a także pojawienia się nowych graczy. Muszą uprościć swoje organizacje i przyspieszyć transformację cyfrową, co pozwoli im na zwiększenie wydajności, wzrost dochodowych źródeł przychodów oraz na bycie bardziej innowacyjnymi i elastycznymi w dostosowywaniu się do nowych wymogów.

  1. Przemiany energetyczne doprowadzają do powstania nowej formy zdecentralizowanej produkcji oraz nowych modelów konsumpcyjnych tworzących wyzwanie dla administratorów sieci

Administratorzy sieci muszą zrównoważyć produkcję, której poziom staje się coraz bardziej niestabilny ze względu na rosnący udział energii ze źródeł odnawialnych, z konsumpcją (która jest zmienna z natury).
Z czasem, zdecentralizowana produkcja i konsumpcja w połączeniu z nowymi metodami oszczędności energii elektrycznej przyczynią się do pojawienia się takiej sytuacji, kiedy sieć elektryczna przekazywać będzie mniej energii elektrycznej. Wcześniej jednak operatorzy przesyłowi zainwestować muszą w inteligentne rozwiązania sieciowe.

Administratorzy sieci zwracają się w kierunku technologii magazynowania energii elektrycznej, upatrując
w tych technologiach wsparcia w odpowiednim bilansowaniu sieci energetycznych. Jednym z kierunków są tu rozwiązania oparte na akumulatorach, które jako takie pozostają bardzo kosztowne, jednak w przypadku kosztów rozwiązań litowo-jonowych widoczna jest ich zdecydowana obniżka, co przy utrzymaniu trendu powinno przyczynić się do stworzenia stosownych technologii magazynowania energii.

Innym sposobem na osiągnięcie równowagi między podażą a popytem jest uelastycznienie cen energii
w kontekście niższych kosztów jej wytwarzania, gdy odnawialne źródła wytwarzają dużą ilość energii elektrycznej. Perry Stoneman kontynuuje: Operatorzy sieci dystrybucyjnej odgrywają coraz większą rolę
w operacjach dokonywanych na rynku energii.
Ich wysoka aktywność wiąże się z przyłączaniem elektrowni odnawialnych, wdrażaniem inteligentnych liczników, jak też analizą i wykorzystaniem olbrzymich ilości danych a nich pochodzących. Takie dane zawierają ciekawe informacje na temat zachowań konsumentów i mogą, pod pewnymi warunkami, być udostępniane samym konsumentom, jak pozostałym przedstawicielom branży. W takim przypadku dystrybutorzy staliby się również dostawcami danych.

Na zakończenie raport stwierdza, że mimo iż Unia Europejska przyspiesza wprowadzenie niezbędnych reform, w szczególności na rynku węgla i finansowania odnawialnych źródeł energii, to jednak potrzebna jest  transformacja wśród głównych graczy branży, zwłaszcza pod kątem wprowadzania innowacji
i wynalezienia nowych modeli biznesowych dla wzrostu dochodowych źródeł przychodów.

Raport European Energy Markets Observatory to coroczna publikacja Capgemini, która monitoruje główne wskaźniki na rynkach energii elektrycznej i gazu w Europie oraz informuje o postępach rozwoju
i przemianach w tych sektorach. Ta 18. edycja raportu jest opracowana głównie na podstawie danych publicznych w połączeniu z doświadczeniem Capgemini w sektorze energetycznym, i  odnosi się do danych z 2015 i zimy 2015/2016. Specjalistyczna wiedza na temat wyzwań klimatycznych i zachowań klientów jest przekazana odpowiednio przez I4CE – Instytut Ekonomiki klimatu – oraz zespoły  badawcze VaasaETT.

 

Więcej informacji: https://www.capgemini.com/experts/thought-leadership/european-energy-markets-observatory-18th-edition

 

O Capgemini

Z zespołem ponad 180 tysięcy w 40 krajach, Capgemini jest jednym z największych na świecie dostawców usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingu. Grupa odnotowała w 2015 globalny przychód
w wysokości 11,9 mld euro. Wspólnie z klientami, Capgemini tworzy i dostarcza rozwiązania biznesowe
i technologiczne, które pasują do ich potrzeb. Głęboko wielokulturowa organizacja opracowała własny sposób pracy, The Collaborative Business ExperienceTM oraz własny globalny model dostarczania usług  – Rightshore®.

Więcej informacji:  www.capgemini.com