Capgemini: silny wzrost w pierwszej połowie 2018 roku

Publish date:

Autor: Sam Connatty
  • Dochody w wysokości 6 467 mln EUR
  • Wzrost przychodów przy stałym kursie 8,0% w I półroczu 2018 r. i 8,7% w II kwartale.
  • Około 45% przychodów w chmurze i cyfrze
  • Marża operacyjna* wzrost o 0,2 punktu do 10,9%.
  • Organiczne wolne przepływy pieniężne* w wysokości 11 mln EUR
  • Podniesienie perspektywy wzrostu przychodów w 2018 r. oraz potwierdzenie marży operacyjnej i celów w zakresie organicznych wolnych przepływów pieniężnych.

Paryż, 26 lipca 2018 r. – Zarząd Capgemini SE pod przewodnictwem Paula Hermelina zwołał posiedzenie w celu dokonania przeglądu oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych[1] grupy Capgemini za I półrocze 2018 r.

Zdaniem Paula Hermelina, przewodniczącego i dyrektora generalnego grupy Capgemini: „Nasze wyniki w pierwszym półroczu charakteryzowały się bardzo dynamicznym wzrostem o 8% przy stałym kursie walutowym, oraz dalszym wzrostem marży operacyjnej o +20 punktów bazowych, co zbliżyło nas do deklarowanych ambicji dotyczących wyników pierwszego półrocza. Zaobserwowane w pierwszym kwartale trendy sektorowe i geograficzne zostały potwierdzone, podobnie jak duży popyt w Ameryce Północnej i Europie, a w szczególności w sektorach Produktów Konsumenckich i Handlu Detalicznego, Produkcji i Usług Finansowych. Portfolio uslug Digital and Cloud, które obecnie generuje 45% naszych przychodów, jest podstawą naszej oferty i z powodzeniem spełnia wymagania dużych klientów korporacyjnych. Ponadto nadal inwestujemy w innowacje w całym portfolio naszych usług, a w szczególności w sztuczną inteligencję. Nasza zdolność do zarządzania złożonymi programami, wykorzystującymi szerokie doświadczenie firmy, jest doceniana przez najbardziej wymagających klientów, co znajduje odzwierciedlenie w wysokiej jakości naszych ostatnich wygranych. Dzięki tym wynikom zwiększamy perspektywę całorocznego wzrostu przychodów i potwierdzamy nasze cele w zakresie marży operacyjnej i organicznych wolnych przepływów pieniężnych”.

Najważniejsze dane liczbowe I półrocza

W I półroczu 2018 r. Grupa osiągnęła przychody w wysokości 6 467 mln euro, co oznacza wzrost o 3,0% w stosunku do I półrocza 2017 r. oraz o 8,0% przy stałym kursie walut*. Wzrost organiczny* (tj. z wyłączeniem wpływu wahań kursów walut oraz zmian w zakresie Grupy) wyniósł 6,4%.

Wzrost Grupy wyniósł 8,7% przy stałych kursach wymiany i 6,7% w ujęciu organicznym w II kwartale.

Dynamika ta jest nadal napędzana przez rozwój działalności w zakresie technologii cyfrowych i chmury obliczeniowej, który w pierwszej połowie roku wzrósł o ponad 20% przy stałych kursach wymiany walut. Obecnie generuje około 45% przychodów Grupy.

W pierwszych sześciu miesiącach 2018 r. zarezerwowane transakcje wyniosły 6 640 mln EUR, co stanowi wzrost o 11% przy stałych kursach wymiany rok do roku.

Marża operacyjna* wynosi 707 mln euro i jest wyższa o 5% w porównaniu z I półroczem 2017 roku. Stanowi on 10,9% przychodów, co oznacza wzrost o 20 punktów bazowych w porównaniu z rokiem poprzednim, głównie dzięki poprawie rentowności w Europie kontynentalnej.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne wyniosły 186 mln EUR w porównaniu do 134 mln EUR w I półroczu 2017 r., co odzwierciedlało wyższą sezonowość niektórych kosztów (restrukturyzacje i przejęcia) oraz inne jednorazowe koszty w pierwszej połowie bieżącego roku.

Zysk operacyjny wyniósł 521 mln EUR, co stanowi 8,0% przychodów. Spadek o 3% rok-do-roku odzwierciedla w szczególności 5-punktową przewagę przychodów Grupy nad walutami obcymi.

Koszty finansowe netto wynoszą 39 mln EUR, co stanowi wzrost o 11 mln EUR w porównaniu z I półroczem 2017 r., wraz z wpływem walutowych operacji zabezpieczających.

Obciążenie z tytułu podatku dochodowego w wysokości 169 mln EUR obejmuje obciążenie podatkowe w wysokości 18 mln EUR w związku z przejściowym wpływem reformy podatkowej w USA[3]. Skorygowana o tę pozycję efektywna stopa podatkowa wzrosła zgodnie z zapowiedzią z 27,4% w 2017 roku do 31,4%.

Zysk netto (udział Grupy) wyniósł 314 mln EUR w I półroczu 2018 r. w porównaniu do 375 mln EUR w I półroczu 2017 r. Podstawowy EPS (zysk na akcję) wynosi 1,88 EUR, a normalizowany EPS* 2,64 EUR i 2,75 EUR skorygowany o ten przejściowy koszt podatkowy.

W I półroczu 2018 r. Grupa wygenerowała organiczne wolne przepływy pieniężne* w wysokości 11 mln EUR w porównaniu do 64 mln EUR w poprzednim roku. Zróżnicowanie to wynika przede wszystkim z wcześniejszego wycofania instrumentów zabezpieczających, które w 2017 r. przyniosły 24 mln EUR, oraz wyższych płatności podatkowych w 2018 r., które wyniosły 23 mln EUR.

W tym okresie zysk akcjonariuszy wyniósł 484 mln EUR, przy wypłacie dywidendy w wysokości 284 mln EUR i wykupie akcji własnych na łączną kwotę 200 mln EUR. Ponadto Grupa wydała 409 mln EUR netto na transakcje nabycia udziałów zamknięte w tym okresie.

PROGNOZA

Na rok 2018 Grupa Kapitałowa:

  • Podwyższa planowane wskaźniki w zakresie wzrostu i obecnie dąży do stałego wzrostu dochodów na poziomie nieco powyżej 7,0% (w porównaniu ze wzrostem dochodów „od 6 do 7%”, jak miało to miejsce wcześniej),
  • Potwierdza swoje cele dotyczące zwiększenia rentowności, z marżą operacyjną od 0% do 12,2%, oraz wygenerowania organicznego wolnego przepływu środków pieniężnych, przekraczającego 1 miliard euro.

Ponadto, po nieznacznym umocnieniu się dolara amerykańskiego względem euro, w drugim kwartale oczekuje się obecnie, że zmiany kursów walut będą miały negatywny wpływ na wzrost dochodów o około 3 punkty (w porównaniu z poprzednią prognozą, która zakładała wzrost o 3,5 punktu).

WYNIKI W PODZIALE NA REGIONY

W I półroczu 2018 r. dynamika wzrostu była największa w Ameryce Północnej (31% przychodów Grupy), a przychody wzrosły o 17,2% przy stałym kursie walutowym. Na czele znalazł się sektor detaliczny, a następnie sektor usług finansowych i sektor publiczny. Głównym beneficjentem niedawnych akwizycji Grupy w sektorze Digital była również Ameryka Północna. Marża operacyjna wyniosła 13,2%, co oznacza nieznaczny spadek z 13,4% w I półroczu 2017 r., ale pozostałe wskaźniki operacyjne ponownie się poprawiają.

Wielka Brytania i Irlandia (12% przychodów Grupy) odnotowały spadek przychodów o 5,5% przy stałym kursie walutowym, przy czym spadek w sektorze publicznym i stabilne przychody w sektorze prywatnym (dwie trzecie przychodów w tym regionie) są zgodne z oczekiwaniami Grupy. Zgodnie z oczekiwaniami, marża operacyjna spadła do 12,2% w porównaniu do 16,0% rok wcześniej.

Na wzrost przychodów we Francji (22% przychodów Grupy) o 6,1% miały wpływ usługi aplikacyjne, przy czym szczególnie silny był sektor usług finansowych, produktów konsumenckich i energii. Marża operacyjna poprawiła się o 120 punktów bazowych r/r do poziomu 8,4% przychodów.

Region Reszty Europy (28% przychodów Grupy) zanotował wzrost o 7,9% przy stałym kursie walutowym, z dwucyfrowymi kursami w Niemczech i Skandynawii. Główną siłą napędową był sektor Usług Finansowych, a następnie sektor Detaliczny, Produkcja i Energetyka. Marża operacyjna wzrosła o 70 punktów bazowych do 12,0% w ciągu półrocza.

Region Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej (7% przychodów Grupy) odnotował wzrost o 3,4% przy stałym kursie walutowym. W regionie Azji i Pacyfiku, na który przypada około trzech czwartych działalności w tym regionie, wzrost napędzały produkty konsumenckie, usługi finansowe i sektor publiczny. W tym okresie Ameryka Łacińska utrzymywała się zasadniczo na stabilnym poziomie, przy czym otoczenie gospodarcze w Brazylii pozostawało słabe, a Meksyk odnotował solidny wzrost. Wraz z powrotem działalności Ameryki Łacińskiej do zysków, marża operacyjna dla całego regionu gwałtownie wzrosła z 6,2% w I półroczu 2017 r. do 11,7% w tym roku.

DZIAŁALNOŚĆ W PODZIALE NA KATEGORIE BIZNESOWE

Usługi konsultingowe (6% przychodów Grupy), wzmocnione przez ostatnie akwizycje, odnotowały 31,5% wzrost przychodów przy stałym kursie walutowym, przy silnym wzroście w Ameryce Północnej i regionie Europy. Aktywność generowana przez potrzeby klientów w zakresie transformacji cyfrowej była szczególnie dynamiczna w sektorach produktów konsumenckich, usług finansowych i produkcji. Marża operacyjna wynosi 12,1% przychodów i jest wyższa o 150 punktów bazowych niż rok wcześniej.

Technologie i usługi inżynieryjne (15% przychodów Grupy) wzrosły o 5,1%, do czego przyczyniły się wszystkie regiony Grupy, na czele z Ameryką Północną. Marża operacyjna w tym okresie wyniosła 11,8% wobec 12,4% rok wcześniej.

Usługi z zastosowaniem aplikacji (63% przychodów Grupy), napędzane popytem klientów związanym z nowymi potrzebami usług cyfowych i w chmurze obliczeniowej, zanotowały wzrost przychodów o 10,5% przy stałym kursie walutowym. Ameryka Północna, Francja i reszta Europy odnotowały najsilniejszy impet. Marża operacyjna wynosi 12,7% i jest wyższa o 70 punktów bazowych.

Pozostałe przychody z usług (16% przychodów Grupy) zmniejszyły się o 4,4%. Jest to szczególnie napędzane niższą aktywnością brytyjskiego sektora publicznego, która jest częściowo równoważona przez silny wzrost w zakresie usług integracji chmur obliczeniowych. Marża operacyjna wynosi 6,9% w porównaniu do 8,1% w I półroczu 2017 roku.

TRENDY II PÓŁROCZA

W drugim kwartale utrzymywała się dynamika wzrostu z przychodami w wysokości 3 314 mln EUR, co oznacza wzrost o 8,7% przy stałych kursach wymiany oraz o 6,7% przy stałym zakresie działalności Grupy i kursach wymiany.

Regionalne stopy wzrostu są generalnie zgodne z pierwszym kwartałem, przy czym Ameryka Północna odnotowała największy wzrost (+19,4%). W Europie wzrost gospodarczy nieznacznie wzrósł we Francji (+6,7 %), reszta Europy pozostała silna (+7,5 %), a Zjednoczone Królestwo i Irlandia zmniejszyły się zgodnie z oczekiwaniami (-6,3%). Wreszcie, zgodnie z oczekiwaniami, wzrost w regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej uległ przyspieszeniu (+5,4 %).

Przy stałym kursie walutowym rezerwacje wzrosły o 8% do poziomu 3,446 mln EUR.

ZATRUDNIENIE

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zatrudnienie w Grupie wyniosło 205 600 osób, co oznacza wzrost o 4,7% w porównaniu z rokiem poprzednim, a w centrach offshore 117 000 osób (57% ogółu zatrudnionych).

BILANS

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Grupa posiadała środki pieniężne i ich ekwiwalenty w kwocie 1 750 mln EUR (po potrąceniu kredytów w rachunku bieżącym).  Po uwzględnieniu pożyczek w wysokości 4 137 mln EUR, aktywów z tytułu zarządzania środkami pieniężnymi oraz instrumentów pochodnych, zadłużenie netto Grupy na koniec pierwszej połowy 2018 r. wynosi 2 192 mln EUR, w porównaniu z 1 209 mln EUR na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz 1 929 mln EUR na dzień 30 czerwca 2017 r.

Poprzez częściowy wykup obligacji, z terminem wykupu przypadającym w 2020 roku, oraz nowe emisje obligacji, z terminem wykupu przypadającym w 2024 i 2028 roku, Grupa wydłużyła średni termin wykupu obligacji, bez znaczącego wpływu na przyszły kupon gotówkowy.

Ponadto w dniu 2 lipca 2018 r. Grupa dokonała spłaty obligacji o wartości 500 mln EUR wyemitowanych w 2015 r. w terminie wykupu.

SYMPOZJUM

Paul Hermelin, Prezes i Dyrektor Generalny, Carole Ferrand, Dyrektor Finansowy i Rosemary Stark, Dyrektor Sprzedaży Globalnej, przedstawią niniejszy komunikat prasowy podczas telekonferencji w języku angielskim. Połączenie konferencyjne można było śledzić na żywo za pośrednictwem transmisji internetowej pod następującym linkiem. Powtórka będzie dostępna przez cały rok.

Wszystkie dokumenty związane z niniejszą publikacją są umieszczone na stronie internetowej inwestora Capgemini pod adresem https://www.capgemini.com/results.

TYMCZASOWY KALENDARZ

24 października 2018           Przychody za 3 kwartał 2018

14 lutego 2019                        Rezultaty finansowe za 2018

25 kwietnia 2019                   Przychody za I kwartał 2019 przychody

23 maja 2019                          Łączne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

DISCLAIMER

Niniejsza informacja prasowa może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Takie oświadczenia mogą zawierać prognozy, szacunki, założenia, oświadczenia dotyczące planów, celów, zamiarów lub oczekiwań w odniesieniu do przyszłych wyników finansowych, zdarzeń, działalności i usług oraz rozwoju produktów, a także oświadczenia dotyczące przyszłych wyników lub zdarzeń. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są zazwyczaj określane słowami „oczekuje”, „przewiduje”, „wierzy”, „zamierza”, „szacuje”, „planuje”, „projekty”, „może”, „byłoby”, „powinno” lub zaprzeczeniami tych form i podobnymi wyrażeniami. Mimo że kierownictwo Capgemini jest obecnie przekonane, że oczekiwania odzwierciedlone w takich oświadczeniach, dotyczących przyszłości są uzasadnione, inwestorzy są ostrożni, że oświadczenia dotyczące przyszłości są obarczone różnym ryzykiem i niepewnością (w tym między innymi ryzykiem określonym w dokumencie rejestracyjnym Capgemini, dostępnym na stronie internetowej Capgemini), ponieważ odnoszą się do przyszłych zdarzeń i zależą od przyszłych okoliczności, które mogą lub nie mogą wystąpić, i które mogą być inne, niż te przewidywane, a wiele z nich jest trudnych do przewidzenia. Rzeczywiste wyniki i zmiany mogą znacząco różnić się od tych wyrażonych, sugerowanych lub przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości nie mają na celu i nie dają żadnych zapewnień, co do przyszłych wydarzeń lub wyników. Poza przypadkami, gdy wymaga tego obowiązujące prawo, Capgemini nie zobowiązuje się do aktualizowania, ani korygowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.

O CAPGEMINI

Jako światowy lider w dziedzinie doradztwa, usług technologicznych i transformacji cyfrowej, Capgemini jest liderem w dziedzinie innowacji, aby wykorzystać całe spektrum możliwości klientów w rozwijającym się świecie chmury obliczeniowej, technologii cyfrowych i platform. Opierając się na 50-letniej tradycji i dogłębnej znajomości specyfiki branży, Capgemini umożliwia organizacjom realizację ich ambicji biznesowych poprzez szereg usług, od strategii po działalność operacyjną. Capgemini kieruje się przekonaniem, że wartość biznesowa technologii pochodzi od i za pośrednictwem ludzi. Jest to wielokulturowa firma licząca 200 000 członków zespołu w ponad 40 krajach. Grupa odnotowała w 2017 r. przychody globalne w wysokości 12,8 mld EUR.

Odwiedź nas pod adresem www.capgemini.com. People matter, results count.

 

APPENDIX

Organiczny wzrost przychodów, czyli wzrost przychodów według metody „like-for-like”, to dynamika obliczana przy stałym zakresie Grupy i kursach walut. Zakres i kursy stosowane przez Grupę Kapitałową są takie same jak w okresie sprawozdawczym. Kurs walutowy za okres sprawozdawczy jest również wykorzystywany do obliczania wzrostu przy stałym kursie walutowym.

H1 currency impacts are linked to the appreciation of the euro against the Group’s main currencies and primarily the US dollar.

Operating margin is one of the Group’s key performance indicators. It is defined as the difference between revenues and operating costs. It is calculated before “Other operating income and expenses” which include amortization of intangible assets recognized in business combinations, the charge resulting from the deferred recognition of the fair value of shares granted to employees (including social security contributions and employer contributions), and non-recurring revenues and expenses, notably impairment of goodwill, negative goodwill, capital gains or losses on disposals of consolidated companies or businesses, restructuring costs incurred under a detailed formal plan approved by the Group’s management, the cost of acquiring and integrating companies acquired by the Group, including earn-outs comprising conditions of presence, and the effects of curtailments, settlements and transfers of defined benefit pension plans.

Normalized net profit is equal to profit for the year (Group share) adjusted for the impact of items recognized in “Other operating income and expense”, net of tax calculated using the effective tax rate. Normalized earnings per share is computed like basic earnings per share, i.e. excluding dilution.

Organic free cash flow is equal to cash flow from operations less acquisitions of property, plant, equipment and intangible assets (net of disposals) and adjusted for cash out relating to the net interest cost.

APPLICATION OF IFRS 15 FROM JANUARY 1, 2018

In this press release, the 2017 accounts have been restated for the impact of IFRS 15, applicable from January 1, 2018, to ensure comparability.

The retrospective application of IFRS 15 in 2017 results in a decrease in revenues recognized of €267 million (2.1% of revenues), with no change to the operating margin in euros, net profit, earnings per share or organic free cash flow. The impact is therefore in line with the assessment reported in July 2017 and refined in February 2018.

RESULTS BY REGION

RESULTS BY BUSINESS

SUMMARY INCOME STATEMENT AND OPERATING MARGIN

NORMALIZED EARNINGS PER SHARE

The Group recognized an income tax expense of €18 million in H1 2018 in respect of the transitional impact of the tax reform in the U.S. This reduced basic EPS and normalized EPS by €0.11 and diluted EPS by €0.10.

Adjusted for this tax expense, normalized EPS for H1 2018 is €2.75:

CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS AND ORGANIC FREE CASH FLOW

NET DEBT

 

* The terms and Alternative Performance Measures marked with an (*) are defined and/or reconciled in the appendix to this press release.

[1] Limited review procedures on the interim consolidated financial statements have been completed. The auditors are in the process of issuing their report.
[2]In this press release, the 2017 accounts have been restated for the impact of IFRS 15, applicable from January 1, 2018. Further information may be found in the appendix to this press release.
[3]Impact which is time-limited of the measures included in the tax reform in the United States which were still under evaluation at the 2017 results publication in February 2018.

Capgemini-strong growth...

Wielkość pliku: 114,33 KB File type: PDF

Infographic-H1 2018 Per...

Wielkość pliku: 290,48 KB File type: PDF
ciasteczka.

Kontynuując nawigację w tej witrynie, akceptujesz wykorzystanie plików cookie.

Aby uzyskać więcej informacji i zmienić ustawienia plików cookie na swoim komputerze, przeczytaj naszą politykę prywatności.

Zamknij

Zamknij informację o ciasteczkach