Dobre wyniki finansowe w 2020 roku potwierdzają odporność Grupy Capgemini na rynkowe wstrząsy

Publish date:

Paryż, 17 lutego 2021 – Rada Dyrektorów Capgemini, pod przewodnictwem Paula Hermelina, zebrała się dzisiaj w Paryżu, aby zapoznać się i przyjąć sprawozdanie finansowe[1] Grupy Capgemini za rok 2020.

 • Przychody w wysokości 15 848 mln euro, wzrost o +12,2% dzięki przejęciu Altran
 • Stały wzrost walutowy w wysokości +13,7% oraz wzrost organiczny* w wysokości -3,2%.
 • Stały wzrost walutowy w IV kw. w wysokości +20,8% i wzrost organiczny* w wysokości -2,4%.
 • Marża operacyjna* wzrosła o +8% w ujęciu wartościowym i spadła o 0,4 punktu procentowego do 11,9% przychodów
 • 12% wzrost zysku netto akcji Grupy przy znormalizowanym zysku na akcję* zwiększonym o 7%.
 • Organiczne wolne przepływy pieniężne* w wysokości 1 119 mln euro
 • Proponowana dywidenda w wysokości 1,95 euro na akcję

Aiman Ezzat, dyrektor generalny Grupy Capgemini, powiedział: „Wyniki Capgemini za 2020 rok były dobre. Odbiliśmy się w trzecim kwartale zgodnie z naszymi przewidywaniami i kontynuowaliśmy poprawę w czwartym kwartale, osiągając górną granicę naszego docelowego przedziału przychodów na ten rok. Przekroczyliśmy również nasze cele dotyczące marży operacyjnej i generowania organicznych przepływów pieniężnych. W 2020 roku Grupa wykazała się zarówno odpornością, jak i sprawnością.

Pragnę podziękować 270 000 członkom zespołu Grupy, którzy szybko dostosowali się do pracy zdalnej, zapewniając jednocześnie wysoką jakość usług świadczonych naszym klientom. Jestem niezmiernie dumny z bezprecedensowej mobilizacji naszych zespołów, które wykazały się solidarnością i inicjatywą w trakcie walki z pandemią.

Ten globalny kryzys zdrowotny wyraźnie zwiększył zapotrzebowanie biznesu we wszystkich sektorach w zakresie transformacji cyfrowej. W tym kontekście udało nam się skutecznie pozycjonować się jako jeden z partnerów z wyboru. Nasze usługi cyfrowe i chmurowe nadal rozwijały się w szybkim tempie, co pozwolilo nam odnotować 15% wzrost w 2020 roku.

W 2021 roku będziemy bazować na naszych fundamentalnych wartościach, korzystając w pełni z możliwości wniesionej przez Altran w obszarze inteligentnego przemysłu, jednocześnie rozwijając naszą współpracę z klientami w zakresie ich potrzeb transformacji biznesowej. Oprócz naszego celu, jakim jest „zerowa emisja netto” planowana do osiągnięcia 2030 roku, zaproponujemy naszym klientom konkretne usługi, aby wesprzeć ich w osiągnięciu celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. Jestem głęboko przekonany, że technologia ma kluczowe znaczenie w dostarczaniu konkretnych rozwiązań w tym obszarze, a moją ambicją jest uczynienie z naszej Grupy kluczowego gracza w transformacji ekologicznej.”

NAJWAŻNIEJSZE DANE LICZBOWE

Capgemini wykazało się niezwykłą sprawnością i elastycznością w 2020 roku, szybko dostosowując się do bezprecedensowego kryzysu i kończąc przejęcie i integrację Altran, jednocześnie osiągając wyniki zgodne z celami lub przekraczające cele ogłoszone podczas publikacji wyników za I półrocze 2020 roku.

Grupa zakończyła transakcję przejęcia Altran Technologies („Altran”), konsolidowaną od 1 kwietnia 2020 roku, czyniąc Capgemini partnerem z wyboru w zakresie cyfrowej transformacji firm przemysłowych i technologicznych. Ponadto, Capgemini z powodzeniem poradziło sobie z konsekwencjami kryzysu pandemicznego, a jego wyniki pokazały dużą odporność na wstrząsy rynkowe w zakresie podejmowanych działań i modelu finansowego.

Capgemini odnotowało przychody w wysokości 15 848 mln euro w 2020 roku, co oznacza wzrost o 12,2% w stosunku do danych opublikowanych w 2019 roku. Wzrost w stałej walucie* wyniósł 13,7%, w górnej części docelowego przedziału od +12,5% do +14,0%. Wzrost organiczny* (tj. z wyłączeniem wpływu wahań walutowych i zmian zakresu Grupy) odnotował mierzone skurczenie się o -3,2% za cały rok.

Wyraźna poprawa działalności Grupy od III kwartału 2020 r. była kontynuowana w IV kwartale w głównych sektorach i regionach Grupy, zarówno w odniesieniu do stałej waluty (+20,8% w IV kwartale), jak i wzrostu organicznego (-2,4% w IV kwartale).

Wyniki te pokazują, jak dywersyfikacja sektorowa i geograficzna bazy klientów Capgemini, w połączeniu z wysoką jakością portfolio ofertowego opracowanego w ostatnich latach, znacznie wzmocniły siłę działalności Grupy. Usługi cyfrowe i chmurowe [1] dynamiczne wzrastały w stałej walucie o około 15% za cały rok, w kontekście kryzysu, który zachęcił klientów do priorytetowego traktowania najważniejszych projektów transformacji cyfrowej. Usługi cyfrowe i chmurowe stanowiły zatem około 65% działalności Grupy w IV kw. 2020 r.

W 2020 r. wartość bookingów wyniosła 16 892 mln euro, co oznacza wzrost o 13% przy stałych kursach wymiany w porównaniu z rokiem poprzednim. Wskaźnik book-to-bill na poziomie 107% odzwierciedla siłę działalności handlowej w kontekście pandemii. W IV kwartale wartość rezerwacji wzrosła o 15 proc. przy stałych kursach wymiany do 5 155 mln euro. Wskaźnik book-to-bill za IV kwartał na poziomie 121% odzwierciedla obiecujący poziom popytu ze strony klientów w nadchodzących kwartałach.

Marża operacyjna* wzrosła o +8% w ujęciu wartościowym do 1 879 mln euro, co stanowi 11,9% przychodów. Spadek marży operacyjnej w ujęciu rok do roku został zatem ograniczony do 40 punktów bazowych, co stanowi wynik lepszy od oczekiwanego w porównaniu z docelowym poziomem spadku marży operacyjnej Grupy, wynoszącym od 60 do 90 punktów bazowych. Pokazuje to, że Grupa znacznie poprawiła efektywność swojego modelu operacyjnego od czasu kryzysu z lat 2008-2009.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne stanowią koszt netto w wysokości 377 mln euro, co oznacza wzrost o 69 mln euro w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost ten wynika z konsolidacji pozostałych kosztów operacyjnych specyficznych dla Altran, a także powiązanych kosztów przejęć i integracji, tylko częściowo skompensowanych zyskiem kapitałowym zrealizowanym przy zbyciu Odigo pod koniec roku.

Zysk operacyjny Capgemini wzrósł zatem o +5% i wyniósł 1 502 mln euro, czyli 9,5% przychodów.

Koszty finansowe wynoszą 147 mln euro, w porównaniu z 79 mln euro w 2019 roku. Wzrost ten wynika z kosztów finansowania przejęcia Altran i niespłaconego zadłużenia.

Obciążenie z tytułu podatku dochodowego wynosi 400 mln euro, co oznacza efektywną stopę podatkową na poziomie 29,5%. Po skorygowaniu o pozycje wyjątkowe, efektywna stawka podatkowa wynosi 33,0%, w porównaniu z 32,6% w 2019 r.

Zysk netto (udział Grupy) wzrósł o 12% rok do roku do 957 mln euro. Podstawowy zysk na akcję wzrósł o 11% rok do roku do 5,71 euro, a znormalizowany zysk na akcję* wzrósł o 14% do 7,28 euro. Znormalizowany zysk na akcję skorygowany o przejściowy wpływ reformy podatkowej w USA wzrósł o 7% do 7,23 euro.

Generowanie organicznych wolnych przepływów pieniężnych* osiągnęło niezwykły poziom 1 119 mln euro, znacznie przekraczając cel na 2020 rok w wysokości 900 mln euro. Po uwzględnieniu wpływu likwidacji programu faktoringowego Altran w wysokości 225 mln euro, organiczne wolne przepływy pieniężne przekroczyły rekordowy poziom 1 288 mln euro w 2019 roku, co świadczy o sile modelu biznesowego Grupy.

W 2020 roku Capgemini zainwestowało 2 999 mln euro netto w transakcje wzrostu zewnętrznego. Odzwierciedla to przede wszystkim wypływy w 2020 roku na nabycie Altran (patrz sekcja szczegółowa poniżej), pomniejszone o kwoty netto otrzymane ze zbycia Odigo. Siódmy program akcjonariatu pracowniczego doprowadził do podwyższenia kapitału zakładowego brutto o 279 mln EUR. Ponadto, Grupa wypłaciła dywidendę w wysokości 226 mln euro (równą 1,35 euro na akcję, po obniżeniu o 29% pierwotnej propozycji podjętej przez Radę Dyrektorów w ramach działań solidarnościowych) oraz przeznaczyła 519 mln euro na wykup akcji własnych.

Rada Dyrektorów postanowiła zarekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 1,95 euro na akcję na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 maja 2021 roku. Stosowny wskaźnik wypłaty wynosi 35% zysku netto (udział Grupy), zgodnie z polityką dystrybucji Grupy.

PRZYCHODY W PODZIALE NA REGIONY

 • Q4 2020:

Przychody za czwarty kwartał wyniosły 4 259 mln euro, co oznacza wzrost o 20,8% przy stałych kursach wymiany w porównaniu z rokiem ubiegłym, głównie dzięki włączeniu do konsolidacji firmy Altran.

Zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, Capgemini informuje o dalszym sekwencyjnym wzroście rocznego wskaźnika wzrostu w stałej walucie. Regionalne trendy w zakresie stałej stopy wzrostu w walucie, przedstawione w powyższej tabeli, odzwierciedlają bazową dynamikę organiczną (tj. przy stałym zakresie i kursach wymiany).

W IV kw. 2020 r. Wielka Brytania i Irlandia (10% przychodów Grupy w IV kw. 2020 r.) odnotowały powrót do wzrostu organicznego w ujęciu rok do roku. Wzrost przychodów w regionie Ameryki Północnej (29% przychodów Grupy) był nadal ożywiony, a obecnie odnotowuje jedynie niewielki spadek aktywności. Francja (23% przychodów Grupy) odnotowała największy spadek organiczny, ale kontynuowała poprawę zapoczątkowaną w poprzednim kwartale. Wreszcie pozostałe regiony Europy (31% przychodów Grupy) były praktycznie bez zmian, podczas gdy region Azji, Pacyfiku i Ameryki Łacińskiej (7% przychodów Grupy) odnotował dalszy silny wzrost organiczny, choć niższy niż w trzecim kwartale.

Podczas gdy wyniki poszczególnych sektorów pozostają zróżnicowane, większość z nich odnotowała w IV kw. dalszy wzrost aktywności w ujęciu sekwencyjnym. Odpowiednio, w ujęciu organicznym: wzrost w sektorze usług finansowych (24% przychodów Grupy w IV kw. 2020 r.) przyspieszył w stosunku do III kw. Sektor TMT (telekomunikacja, media i technologia, 13% przychodów Grupy) również był ożywiony, odnotowując w IV kw. nieznacznie dodatni wzrost, natomiast sektor publiczny (13% przychodów Grupy) ponownie odnotował trwały wzrost. Spadek w IV kwartale odnotowany przez sektory dóbr konsumpcyjnych (12% przychodów grupy) oraz energii i usług komunalnych (10% przychodów grupy) był lepszy niż w poprzednich dwóch kwartałach. Wreszcie, w IV kwartale nadal zmniejszały się sektory produkcji (22% przychodów Grupy) i usług (6% przychodów Grupy, w tym transport i turystyka).

 • Za pełny rok obrotowy:

Przychody w Ameryce Północnej wzrosły o +7,9% przy stałych kursach wymiany. Wzrost ten wynikał z udziału Altran w przychodach, widocznego głównie w sektorze TMT. Sektor usług finansowych odnotował silną dynamikę pod koniec roku, co wiązało się ze wzrostem organicznym w całym roku. Wskaźnik marży operacyjnej uległ dalszej poprawie do 14,8%, w porównaniu z 13,9% w 2019 roku.

Region Wielkiej Brytanii i Irlandii odnotował wzrost przychodów o +6,7% w stałej walucie, wspierany przez konsolidację Altran (głównie w sektorach Manufacturing i TMT) oraz duże tempo wzrostu w sektorze usług publicznych w całym roku w ujęciu organicznym. Marża operacyjna wzrosła do 15,5% z 15,2% rok wcześniej.

Francja odnotowała w tym okresie wzrost przychodów o +14,2% przy stałych kursach wymiany, przy czym w sektorach produkcji, TMT oraz energii i usług użyteczności publicznej nastąpił znaczny wzrost dzięki konsolidacji przychodów spółki Altran. W ujęciu porównywalnym, spowolnienie działalności w ubiegłym roku najbardziej dotknęło sektor produkcyjny, podczas gdy sektor publiczny utrzymał solidny wzrost przez cały rok. W ramach Grupy, Francja została najdotkliwiej dotknięta pandemią, zwłaszcza z powodu niekorzystnego połączenia sektorów i linii biznesowych. Zarówno przychody przy stałym zakresie, jak i marża operacyjna wyraźnie się zmniejszyły, przy czym ta ostatnia spadła o 3,4 punktu procentowego rok do roku do poziomu 8,7%.

Pozostały region Europy odnotował wzrost o +23,7% przy stałych kursach wymiany, włączając w to przychody z Altran. Działalność w 2020 roku pozostała prawie stabilna w ujęciu organicznym, wspierana przez prężnie rozwijający się sektor publiczny i TMT. Region ten odnotował nieco niższą marżę operacyjną w wysokości 11,4%, w porównaniu do 11,8% rok wcześniej.

Wreszcie, w regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej utrzymała się wysoka dynamika, a przychody wzrosły o +12,2% przy stałych kursach wymiany. Wynik ten jest szczególnie godny uwagi, gdyż konsolidacja Altran miała w tym regionie bardziej ograniczony wpływ. Wzrost organiczny został ponownie utrzymany, w szczególności dzięki usługom finansowym oraz, w mniejszym stopniu, sektorom usług i TMT. Wskaźnik marży operacyjnej wzrósł znacząco do 13,0%, z 11,2% w 2019 roku.

PRZYCHODY W PODZIALE NA RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

 • Q4 2020:

Wszystkie biznesy Grupy odnotowały w IV kwartale dalszą sekwencyjną poprawę rocznych wskaźników wzrostu organicznego, tj. przy stałym zakresie i kursach wymiany.

Odpowiednio, w ujęciu organicznym: Strategy & Transformation consulting services (7% przychodów Grupy w IV kw. 2020 r.) odnotowały mniejszy spadek całkowitych przychodów* niż w dwóch poprzednich kwartałach. Usługi Applications & Technology (60% przychodów Grupy), podstawowy obszar działalności Grupy, odnotowały dalszą poprawę sekwencyjną przy niemal stabilnym poziomie aktywności. Usługi operacyjne i inżynieryjne (33% przychodów Grupy) również były ożywione, widoczne w usługach operacyjnych (infrastruktura i usługi w chmurze oraz usługi biznesowe), ale także w usługach inżynieryjnych, gdzie spadek stopniowo się zmniejsza.

 • Za pełny rok obrotowy:

Usługi konsultingowe w zakresie strategii i transformacji (Strategy & Transformation) skorzystały z integracji usług konsultingowych o wysokiej wartości dodanej, które Altran rozwinął w ostatnich latach, odnotowując wzrost przychodów o +11,0% przy stałych kursach wymiany.

Usługi w zakresie aplikacji i technologii (Applications & Technology) odnotowały niewielki spadek przychodów o 0,2% przy stałych kursach wymiany. Przejęcie Altran miało jedynie ograniczony wpływ na wzrost według stałych kursów wymiany w tej linii usług.

Wreszcie, całkowite przychody z usług operacyjnych i inżynieryjnych (Operations & Engineering) wzrosły o +55,5% przy stałych kursach wymiany dzięki konsolidacji spółki Altran, która świadczy głównie usługi inżynieryjne.

HEADCOUNT

Na dzień 31 grudnia 2020 r., całkowite zatrudnienie w Grupie wynosiło 269 800 osób, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu z rokiem ubiegłym, głównie w wyniku integracji członków zespołu Altran. Ponad 145.000 pracowników pracuje w centrach offshore, co stanowi około 54% wszystkich zatrudnionych.

Po lekkim spadku liczby pracowników w drugim i trzecim kwartale, Grupa powróciła do dodatniego wskaźnika netto zatrudnienia w czwartym kwartale 2020 roku.

BILANS

Struktura bilansu Capgemini zmieniła się znacząco w ubiegłym roku dzięki przejęciu firmy Altran za kwotę 5,2 mld euro.

Ponieważ papiery wartościowe Altran zostały nabyte w dwóch odrębnych etapach (przed i po tym, jak przejęcie stało się skuteczne 13 marca 2020 r.), w 2020 r. transakcja ta przyczyniła się do wzrostu wartości firmy o 2,6 mld euro (9,8 mld euro w dniu zamknięcia w porównaniu z 7,7 mld euro w dniu otwarcia), nowych wartości niematerialnych i prawnych o 0,5 mld euro (1,1 mld euro w dniu zamknięcia w porównaniu z 0,6 mld euro w dniu otwarcia) oraz spadku kapitału własnego o 2,1 mld euro (6,1 mld euro w dniu zamknięcia w porównaniu z 8,4 mld euro w dniu otwarcia).

Przejęcie Altran zostało sfinansowane zgodnie z planem finansowym przedstawionym w czerwcu 2019 roku (5,4 mld euro, obejmującym 3,7 mld euro na zakup papierów wartościowych oraz 1,7 mld euro długu brutto zaciągniętego przez Altran). Capgemini wykorzystało dostępne środki pieniężne w wysokości około 1,0 mld euro (w tym 0,4 mld euro na zakup pakietu akcji w 2019 roku), a na pozostałą kwotę wyemitowało obligacje.

W kwietniu 2020 roku Grupa przeprowadziła zatem wielotranszową emisję obligacji o wartości 3,5 mld euro, z czego 2,8 mld euro zostało przeznaczone na sfinansowanie przejęcia. Kredyty terminowe Altran zostały następnie refinansowane w czerwcu 2020 roku poprzez drugą emisję obligacji wielotranszowych o wartości 1,6 mld euro. Te transakcje refinansowania przedłużyły średni termin zapadalności długu obligacyjnego Grupy do 6 lat, przy niskim średnim koszcie 1,8%.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa dysponowała środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami oraz aktywami związanymi z zarządzaniem środkami pieniężnymi w wysokości 3,2 mld euro. Po uwzględnieniu kredytów i pożyczek w wysokości 8,1 mld euro oraz instrumentów pochodnych, zadłużenie netto Grupy* wynosi 4,9 mld euro na dzień 31 grudnia 2020 r., w porównaniu z 0,6 mld euro na dzień 31 grudnia 2019 r. Wyższe niż oczekiwano organiczne generowanie wolnych przepływów pieniężnych, w połączeniu z wpływami ze sprzedaży Odigo, pomogło zmniejszyć wpływ przejęcia Altran na zadłużenie netto Grupy.

NABYCIE I INTEGRACJA ALTRAN TECHNOLOGIES

Po skutecznym przejęciu Altran w dniu 13 marca 2020 roku Capgemini ponownie otworzyło ofertę przyjaznego przejęcia. Sukces tego wznowienia umożliwił przeprowadzenie w kwietniu 2020 roku przymusowego wykupu pozostałych, jeszcze nie posiadanych akcji Altran. Po tej procedurze Capgemini posiadało 100% kapitału zakładowego i praw głosu w spółce Altran Technologies, która od 1 kwietnia 2020 roku jest w pełni skonsolidowana w zakresie Capgemini.

Proces integracji został rozpoczęty po skutecznym przejęciu Altran i przebiega zgodnie z oczekiwaniami Grupy. Doprowadził on w szczególności do wdrożenia zintegrowanej struktury operacyjnej 1 stycznia 2021 roku. W drugiej połowie 2020 roku Capgemini uruchomiło również swoje pierwsze trzy oferty Intelligent Industry koncentrujące się na 5G and Edge computing, driving automation systems validation and verification oraz data driven R&D for Life Sciences.

Jak ogłoszono przy publikacji wyników za I półrocze 2020 r., Capgemini spodziewa się, że do czerwca 2021 r. osiągnie poziom dwóch trzecich całorocznych synergii w zakresie kosztów i modelu operacyjnego, szacowanych na 70-100 mln euro przed opodatkowaniem. Podobnie, Grupa jest przekonana, że może osiągnąć synergie handlowe ogłoszone w momencie przejęcia, które oznaczają dodatkowe roczne przychody w wysokości od 200 mln euro do 350 mln euro w ciągu trzech lat.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORPORACYJNA, SPOŁECZNA I ŚRODOWISKOWA

W bezprecedensowym kontekście ekonomicznym i zdrowotnym firma Capgemini była zdeterminowana, aby wzmocnić swoje ambicje i inicjatywy w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej, społecznej i środowiskowej.

Bardziej niż kiedykolwiek świadoma konieczności podjęcia działań w zakresie zmian klimatycznych, w lipcu 2020 roku Grupa ogłosiła swoje zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej dla swojej działalności nie później niż w 2025 roku oraz ambicję osiągnięcia poziomu zerowego netto do 2030 roku. Cele te zostały zatwierdzone przez Science Based Targets Initiative jako zgodne ze scenariuszem ograniczającym globalne ocieplenie do 1,5°C do 2050 roku. Poprzedni cel Capgemini, wyznaczony w 2015 roku, dotyczący zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 30% na pracownika do 2030 roku, został osiągnięty do stycznia 2020 roku, czyli prawie dekadę wcześniej. Capgemini postawiło sobie również za cel zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez swoich klientów o 10 milionów ton metrycznych węgla do 2030 roku, czyli ponad 20 razy więcej niż wynosi emisja własna Grupy.

Ponadto, Grupa starała się chronić swoich pracowników, zarówno poprzez wdrażanie środków zapobiegawczych w zakresie ochrony zdrowia, jak i poprzez inicjatywy demonstrujące wsparcie i solidarność. Capgemini w szczególności utrzymało środki awansu i korekty wynagrodzeń ustalone przed pandemią i nie wprowadziło żadnych znaczących zmian wśród swoich pracowników. Grupa zintensyfikowała również inicjatywy mające na celu budowanie zaangażowania pracowników poprzez Pulse, platformę badającą nastroje pracowników, która zawiera częste pytania dotyczące fizycznego i psychicznego samopoczucia. Podejściu temu towarzyszyło wdrożenie programu Connected Managers, którego celem było dzielenie się najlepszymi praktykami, zwłaszcza w zakresie wspierania pracowników i utrzymywania kontaktów społecznych, a także wzmacnianie indywidualnego i lokalnego zarządzania ryzykiem psychospołecznym.

W czerwcu 2020 roku Capgemini połączyło również siły z Coursera, globalnym liderem w dziedzinie kształcenia on-line, aby uruchomić NEXT, cyfrową platformę edukacyjną zapewniającą pracownikom dostęp do ponad 4000 kursów prowadzonych przez najlepsze uniwersytety i instytucje szkoleniowe. Ta ważna inicjatywa szkoleniowa – fundamentalny filar strategii zarządzania kapitałem ludzkim Grupy – umożliwi wszystkim pracownikom nie tylko wzmocnienie swoich umiejętności w stale zmieniającym się środowisku, ale także budowanie własnej zawodowej i osobistej podróży edukacyjnej.

Wreszcie, Capgemini poczyniło dalsze postępy w 2020 roku w odniesieniu do innych filarów swojej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu: udział kobiet w globalnej kadrze pracowniczej wyniósł 33,7% na koniec 2020 roku (34,9% z wyłączeniem Altran, wzrost o prawie 2 punkty w porównaniu z 2019 rokiem), a 28% na poziomie Komitetu Wykonawczego (wzrost o 4 punkty od 2018 roku). Ponadto, ponad 300 000 osób skorzystało w ubiegłym roku z inicjatyw Grupy w zakresie włączenia cyfrowego.

OUTLOOK

W poprawiającym się, ale wciąż niepewnym otoczeniu, Grupa stawia sobie za cel na 2021 r:

Wzrost w stałej walucie od +7,0% do +9,0%;
Marża operacyjna na poziomie 12,2% do 12,4%, tj. na poziomie roku 2019;
Organiczne wolne przepływy pieniężne powyżej 1 300 mln euro.

Wkład nieorganiczny do wzrostu przewidywany jest na poziomie ok. 4,5 punktu procentowego.

KONFERENCJA

Aiman Ezzat, Dyrektor Generalny, oraz Carole Ferrand, Dyrektor Finansowy, przedstawią niniejszy komunikat prasowy podczas telekonferencji w języku angielskim, która odbędzie się dzisiaj o godz. 18.45 czasu paryskiego (CET). Telekonferencję będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem webcastu pod następującym linkiem. Powtórka będzie dostępna przez okres jednego roku.

Wszystkie dokumenty związane z niniejszą publikacją zostaną umieszczone na stronie internetowej Capgemini dla inwestorów pod adresem: https://investors.capgemini.com/en/

KALENDARZ TYMCZASOWY

31 marca 2021 r. – Dzień Rynków Kapitałowych.

29 kwietnia 2021 r. – przychody za I kwartał 2021 r.

20 maja 2021 r. – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

28 lipca 2021 r. – publikacja wyników za I półrocze 2021 r.

Poniższy harmonogram wypłaty dywidendy zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

2 czerwca 2021 r. – Dzień ustalenia prawa do dywidendy na giełdzie Euronext w Paryżu.

4 czerwca 2021 r. – wypłata dywidendy.

Klauzula

Niniejsza informacja prasowa może zawierać stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Takie oświadczenia mogą zawierać prognozy, szacunki, założenia, oświadczenia dotyczące planów, celów, intencji i / lub oczekiwań w odniesieniu do przyszłych wyników finansowych, zdarzeń, operacji i usług oraz rozwoju produktu, a także oświadczenia dotyczące przyszłych wyników lub zdarzeń. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są zwykle identyfikowane słowami „oczekuje”, „przewiduje”, „uważa”, „zamierza”, „szacuje”, „plany”, „projekty”, „może”, „powinien” „powinien” lub synonimami tych terminów i podobnych wyrażeń. Chociaż kierownictwo Capgemini uważa obecnie, że oczekiwania odzwierciedlone w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości są uzasadnione, inwestorzy ostrzegają, że stwierdzenia wybiegające w przyszłość podlegają różnym ryzykom i niepewnościom (w tym, bez ograniczeń, zagrożeniom określonym w dokumencie rejestracyjnym Capgemini dostępnym na stronie Capgemini), ponieważ odnoszą się do przyszłych zdarzeń i zależą od przyszłych okoliczności, które mogą, ale nie muszą wystąpić, i mogą różnić się od przewidywanych, z których wiele jest trudnych do przewidzenia i generalnie poza kontrolą Capgemini. Rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych sugerowanych lub przewidywanych przez stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie są pewną zapowiedzią przyszłych wydarzeń lub wyników. Poza obowiązkiem wynikającym z obowiązującego prawa, Capgemini nie zobowiązuje się do aktualizacji ani korekty jakiegokolwiek stwierdzenia dotyczącego przyszłości.

Niniejsza informacja prasowa nie zawiera, ani nie stanowi oferty inwestycyjnej, ani zaproszenia, ani zachęty do inwestowania w papiery wartościowe we Francji, Stanach Zjednoczonych, ani w żadnej innej jurysdykcji.

O CAPGEMINI

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa, usług technologicznych i transformacji cyfrowej. Celem Grupy jest dążenie do odpowiedzialnej społecznie, zintegrowanej i zrównoważonej przyszłości, w której potencjał ludzki jest wspierany nowymi technologiami. Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w branży, firma cieszy się zaufaniem klientów w zakresie kompleksowej realizacji nowoczesnych usług biznesowych. Grupa specjalizuje się w tworzeniu strategii, projektowaniu rozwiązań, a także działaniach operacyjnych, opartych na innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się technologiach chmurowych, sztucznej inteligencji, jak również na sieciach komputerowych i danych, oraz inżynierii cyfrowej, nowoczesnych platformach i oprogramowaniu.

Get the Future You Want  I  www.capgemini.com


APPENDIX 

BUSINESS CLASSIFICATION

 • Strategy & Transformation includes all strategy, innovation and transformation consulting services.
 • Applications & Technology brings together “Application Services” and related activities and notably local technology services.
 • Operations & Engineering encompasses all other Group businesses. These comprise Business Services (including Business Process Outsourcing and transaction services), all Infrastructure and Cloud Services, and R&D and Engineering Services. 

DEFINITIONS

Organic growth, or like-for-like growth, in revenues is the growth rate calculated at constant Group scope and exchange rates. The Group scope and exchange rates used are those for the reported period. Exchange rates for the reported period are also used to calculate growth at constant exchange rates.

When determining activity trends by business and in accordance with internal operating performance measures, growth at constant exchange rates is calculated based on total revenues, i.e. before elimination of inter-business billing. The Group considers this to be more representative of activity levels by business. As its businesses change, an increasing number of contracts require a range of business expertise for delivery, leading to a rise in inter-business flows.

Operating margin is one of the Group’s key performance indicators. It is defined as the difference between revenues and operating costs. It is calculated before “Other operating income and expenses” which include amortization of intangible assets recognized in business combinations, the charge resulting from the deferred recognition of the fair value of shares granted to employees (including social security contributions and employer contributions), and non-recurring revenues and expenses, notably impairment of goodwill, negative goodwill, capital gains or losses on disposals of consolidated companies or businesses, restructuring costs incurred under a detailed formal plan approved by the Group’s management, the cost of acquiring and integrating companies acquired by the Group, including earn-outs comprising conditions of presence, and the effects of curtailments, settlements and transfers of defined benefit pension plans.

Normalized net profit is equal to profit for the year (Group share) adjusted for the impact of items recognized in “Other operating income and expense”, net of tax calculated using the effective tax rate. Normalized earnings per share is computed like basic earnings per share, i.e. excluding dilution.

Organic free cash flow is equal to cash flow from operations less acquisitions of property, plant, equipment and intangible assets (net of disposals) and repayments of lease liabilities, adjusted for cash out relating to the net interest cost.

COVID-19: The impact of the health crisis on the consolidated financial statements at December 31, 2020 is not isolated. The definition of the above alternative performance measures is therefore unchanged and, in accordance with past practice, these financial statements include in other operating income and expenses a non-material amount of incremental and non-recurring costs related to this crisis. 

RESULTS BY REGION

RESULTS BY BUSINESS

SUMMARY INCOME STATEMENT AND OPERATING MARGIN

NORMALIZED AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

The Group recognized income tax income of €8 million in 2020 in respect of the transitional impact of the US tax reform, compared to an income tax expense of €60 million in 2019. This increased basic and diluted earnings per share and normalized earnings per share by €0.05 in 2020.

Adjusted for this income tax income, normalized earnings per share is €7.23 in 2020:

CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS AND ORGANIC FREE CASH FLOW

NET DEBT

 

* The terms and Alternative Performance Measures marked with an (*) are defined and/or reconciled in the appendix to this press release.

[1] Audit procedures on the consolidated financial statements have been completed. The auditors are in the process of issuing their report.

[2] Group scope excluding Altran.

[3] The €0.7 billion excess was allocated to the redemption of the bond issue maturing in July 2020.

[4] Note that in the appendix, certain totals may not equal the sum of amounts due to rounding adjustments.

Press Release FY 2020

Wielkość pliku: 255,14 KB File type: PDF

Infographics Q4 2020

Wielkość pliku: 89,79 KB File type: PDF

Infographics FY 2020

Wielkość pliku: 109,35 KB File type: PDF