Interview with Business Analyses Automation Lead

 

Imię i nazwisko / Name & surnameNatalia Kolek
Rola / Position – Lider ds. analiz biznesowych i automatyzacji / Business Analyses Automation Lead
Staż w Capgemini / Years at Capgemini – 4 years
Wykształcenie / Faculty & DegreeBachelor’s of Economic Analytics, Master’s degree in Marketing and Market Communication
Zainteresowania / Hobbies – hiking, singing, playing the guitars and piano

 

Scroll down for English

„Praca architekta zaczyna się od filiżanki dobrej kawy! Gdy tylko włączysz laptop, wiesz, że czeka Cię ekscytujący i pełen wyzwań dzień. Naprawdę trudno powiedzieć, jak wygląda typowy dzień. To co uwielbiam w tej pracy to bycie elastycznym.”

Natalia, jaka jest Twoja rola w zespole?

Jestem starszym analitykiem biznesowym ds. automatyzacji. Pracuję już 3 lata w zespole architektów automatyki!

Jakie są trzy słowa kluczowe, które najlepiej opisują Twój zespół?

Pomocny, profesjonalny, przyjazny.

A co najbardziej podoba Ci się w Twoim zespole?

To, że każdy jest z innej bajki. 🙂 Dzięki temu każdy może dzielić się swoimi doświadczeniami i pomagać w różnych dziedzinach.

Co odróżnia Twój zespół od innych?

Praca z różnymi klientami z całego świata, która często wymaga wdrożenia w ich organizacjach, metodologii, współpracy bezpośrednio u klienta lub w jego środowisku. To sprawia, że praca z każdym klientem jest trochę inna i nie jest nudna.

Z jakich technologii korzystacie na co dzień?

Obecnie jest to UiPath, Drow.io, PEGA. Mam też pewne doświadczenie z DialogFlow, Blueprism i Automation Anywhere.

Jak Twoim zdaniem będzie się rozwijała sztuczna inteligencja?

Zwiększanie liczby oferowanych technologii – oprócz RPA (Robotic Process Automation) będziemy się skupiać na dostarczaniu rozwiązań Machine Learning, BPA, DPA.

Czy roboty przejmą Capgemini?

Nie da się w 100% zastąpić ludzi robotami. Mam tylko nadzieję, że Capgemini zbuduje robota, który będzie mi przynosił jedzenie i kawę na biurko.

W czym roboty są lepsze od ludzi?

Są mniej podatne na błędy, ale czasami, tak jak ludzie, mają swoje złe dni i mogą nawet nie wystartować, jeśli nie mają wystarczająco dużo paliwa. Tak jak ludzie bez kawy.

Czy nadajesz nazwy swoim robotom?

Oczywiście! Najśmieszniejsze są polskie imiona, które ciężko wymówić za granicą np. Czesław czy Grażyna. 🙂

Jakie umiejętności powinien posiadać architekt automatyki?

Dokładność, znajomość technologii, umiejętność szybkiej adaptacji, bycie elastycznym.

Jak wygląda dzień architekta automatyki/developera/specjalisty ds. infrastruktury?

Tak naprawdę wszystko zależy od tego, w jakiej fazie projektu się znajdujesz. Może się zdarzyć, że przez cały dzień prowadzisz warsztaty z klientem, tworzysz dokumentację procesów, wspierasz w uzyskaniu dostępu dla deweloperów, UAT. Naprawdę trudno powiedzieć, jak wygląda typowy dzień. To co kocham w tej pracy to bycie elastycznym.

Czy są jakieś ciekawe miejsca, które odwiedziłeś dzięki swojej pracy?

Byłam 6 miesięcy w Toronto, 2 tygodnie w Rosji (na Syberii) i we Francji.

 

 


 

English

An architect’s job begins with a cup of good coffee! Once you open your laptop, you know you’re in for an exciting, challenging day. It’s really hard to say what a typical day looks like. What I love about this job is to be agile.

Natalia, what is your role on the team?

I am senior automation business analyst. I am already 3 years in Automation Architects team!

What are three key words that best describe your team?

Helpful, professional, friendly

And what do you like most about your team?

The fact that everyone is from a different story :). Thanks to this, everyone can share their experiences and help in various fields.

What separates your team from the other?

Working with various clients from all over the world, which often requires implementation in their organizations, automation methodology, collaboration directly at the customer’s location or their environment . This makes working with each client a bit different and it is not boring.

What technologies do you use on daily bases?

Now: UiPath, Drow.io, PEGA , but I have some experience with DialogFlow, Blueprism and Automation Anywhere.

How in your opinion will the IA Practice branch be developing?

Increasing the number of technologies offered – in addition to RPA, we will focus on providing Machine Learning, BPA, DPA solutions.

Will robots take Capgemini over?

You can’t 100% replace humans with robots. I just hope that Capgemini will build a robot that will bring me food and coffee to my desk.

At what are robots better than humans?

They are less likely to make mistakes, but sometimes, like humans, they have their bad days and may not even start if they don’t have enough fuel, like people without coffee.

Do you name your robots/automations?

Of course. The funniest are Polish names that are hard to pronounce abroad e.g. Czesław, Grażyna 🙂

What skills should an automation architect have?

Accuracy, knowledge of technologies, the ability to adapt quickly, be flexible 🙂

How does an Automation Architect/Developer/Infrastructure Specialists/Support & Maintenance Agent day look like?

In fact, it all depends on what phase of the project you are in. It may happen that you have workshops with a client all day; create the documentation for the processes; support in getting the accesses for developer; UAT etc. It’s really hard to say what a typical day looks like. What I love about this job is to be agile.

Are there any interesting places that you have visited, thanks to your job?

I was 6 months in Toronto; 2 weeks in Russia (Syberia), France