Przejdź do Treści
Krzysztof Major

Krzysztof Major

Cloud Support Engineer

Experienced Proffesionals

Creative design

Delivery excellence

Infrastructure management

Systems engineering

Click here for English version.

Czym zajmujesz się na co dzień zawodowo? Dlaczego wybrałeś akurat ten obszar?

Pracuję jako inżynier w zespole Big Data, gdzie zarządzamy klastrami maszyn, na podstawie platformy open source – Apache Hadoop. Obszar ten kojarzy mi się z nowymi technologiami i pozwala na wykorzystanie wcześniej zdobytych umiejętności z zakresu administracji systemami operacyjnymi.

Jak wygląda Twój typowy dzień pracy?

Rozpoczynam go od kawy wraz z członkami zespołu, następnie sprawdzam bieżące problemy oraz pracuję nad powierzonymi projektami. Wspólny lunch z kolegami i koleżankami, niemalże w samo południe, staje się miłą odskocznią od pracy. Po zapełnieniu żołądka uczestniczę w codziennym spotkaniu z zespołem, gdzie omawiamy aktualne zadania oraz nurtujące nas problemy. Wolny czas poświęcam na podwyższanie swoich kompetencji zawodowych, poprzez np. różnorodne szkolenia online czy też studiowanie dokumentacji. Jeśli zostanie mi trochę wolnego czasu przeznaczam go na zespołowy mecz ‘w piłkarzyki’ czy krótki spacer.

Co w Twojej codziennej pracy stanowi największe wyzwanie?

Dynamiczny charakter środowiska Big Data, który wiąże się z potrzebą wykorzystania wiedzy IT z różnych kategorii tematycznych.

Jakimi kompetencjami powinna wykazywać się osoba, chcąc pracować na Twoim stanowisku?

Niezwykle ważna jest umiejętność administracji i pracy z systemem Linux, który stanowi podwaliny dla zarządzania klastrami na podstawie technologii Big Data. Warto mieć wiedzę z zakresu wirtualizacji, sieci, rozwiązań cloudowych (Azure/ AWS/ Public, Hybrid, Private Cloud, Apache Hadoop) czy administracji systemami Windows Server. Z pewnością przyda się umiejętność logicznego myślenia i … chęć pracy w niesamowicie sympatycznym zespole :).

Skąd czerpiesz wiedzę, jak rozwijasz swoje umiejętności?

Z codziennej pracy, szkoleń online oraz wyjazdów na konferencje tematyczne. Niezastąpionym źródłem wiedzy jest również oficjalna dokumentacja dotycząca konkretnych rozwiązań. Często też pomocnym staje się po prostu wujaszek Google.

Gdybyś miał/a wymienić 3 największe zalety pracy na Twoim stanowisku, co by to było?

Dynamika pracy, ludzie w zespole, możliwość rozwoju kompetencji technicznych.

Dołącz do Capgemini w Katowicach! Aktualnie szukamy osób ze znajomością Linuxa, Windowsa, VMware i innych. Chciałbyś tworzyć infrastrukturę dla nowego klienta z branży energetycznej? Odwiedź naszą stronę i znajdź coś dla siebie:


What are your responsibilities at work? Why did you choose this area?

I work as an engineer in the Big Data team. We manage machine clusters based on the open source Apache Hadoop platform. This area is associated with new technologies and allows us to use previously acquired skills in the operating system administration.

What does your typical working day look like?

I start my day drinking coffee with my team members. Then I check current problems and work on entrusted projects. Lunch with the team is a really nice break from work. Later on, I participate in a daily meeting with the team, and we discuss the tasks and problems we are currently facing. I spend my free time on improving my professional competences, for example by various online training courses or documentation studies. I also spend some time on team match in foosball or a short walk.

What is the biggest challenge in your daily work?

It is definitely the dynamic nature of the Big Data environment. It requires the IT knowledge from different thematic categories.

What competences should a candidate possess to work in your position?

It is extremely important to be able to administer and work with Linux. It is the foundation for cluster management based on the Big Data technology. It is also worth having knowledge of virtualization, networks, cloud solutions (Azure/AWS/Public, Hybrid, Private Cloud, Apache Hadoop) or Windows Server administration. You will certainly need to think logically and… have a desire to work in an incredibly nice team :).

What kind of learning sources do you use to develop your skills?

My work, online training and conferences help a lot. For me, an indispensable source of knowledge is also official documentation on specific solutions. I often use Google as well.

If you were to list the 3 biggest advantages of working as Infrastructure Consultant, what would they be?

Dynamic work, the people in the team, and a possibility to develop technical competences.

Join Capgemini Katowice! Currently we are looking for people with knowledge of Linux, Windows, VMware and others. Would like to build infrastructure for the new Client from the energetic sector? Visit our web page and find something for yourself: