Capgemini Polska

Capgemini dla środowiska

Firmy takie jak Capgemini powinny uczestniczyć w ochronie zasobów naturalnych oraz bioróżnorodności, walcząc jednocześnie z zanieczyszczeniem środowiska i zmianą klimatu. Nasza organizacja jest zaangażowana w ograniczanie swojego negatywnego wpływu na środowisko w na wielu płaszczyznach, m.in.: w zakresie zużycia energii czy podróży służbowych. Jednocześnie Capgemini współpracuje z klientami nad wsparciem ich inicjatyw zrównoważonego rozwoju. Przedstawiciele firmy są zobowiązani do identyfikowania i przestrzegania wszystkich wymagań dotyczących wpływu na środowisko oraz zapobiegania jego zanieczyszczeniu poprzez przyjęcie odpowiednich regulacji.

Najwyższym priorytetem Capgemini, w odniesieniu do własnej działalności, jest zneutralizowanie emisji dwutlenku węgla. Wszelkie emisje resztkowe będą kompensowane przez wysokiej jakości system redukcji emisji dwutlenku węgla, taki jak ponowne zalesianie.

Strategia Capgemini obejmuje takie elementy, jak skoncentrowanie się na nowych metodach pracy, które zmniejszają zapotrzebowanie na podróże służbowe i dojazdy do pracy, wprowadzenie nowych programów, w tym rozwój floty samochodów hybrydowych i elektrycznych, oraz współpraca z dostawcami w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw. Ambicją grupy jest przejście na 100 proc. odnawialną energię elektyrczną i pojazdy elektryczne.

W ramach wspólnej realizacji strategii Net Zero Grupy Capgemini, organizacja w 2021 roku podpisała zrewidowaną Politykę Środowiskową dla Capgemini Polska. Dokument ten potwierdza zobowiązanie firmy do ciągłego doskonalenia działań w zakresie zarządzania wpływem środowiskowym.

Aby zrealizować ten cel, bazując na dotychczasowych osiągnięciach, jakimi są m.in. certyfikacja środowiskowa ISO 14001: 2015 czy osiągnięty cel redukcji emisji CO2 o 30% w styczniu 2020, w ramach Polityki Środowiskowej Capgemini Polska obliguje się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez:

Aby lepiej zrozumieć jakie wyzwania stoją przed firmą i jej pracownikami w związku z wdrożeniem nowego programu, Capgemini wprowadziło obowiązkową ścieżkę edukacyjną Environmental Sustainability, którą musi przejść każdy pracownik zatrudniony w organizacji. Dodatkowo, firma przestrzega zasad inicjatywy ONZ Global Compact i jest sygnatariuszem programu ONZ „Troska o klimat”, który zachęca do podejmowania większej odpowiedzialności za środowisko oraz do rozwoju i rozpowszechniania technologii przyjaznych dla środowiska. Capgemini znalazło się także na „Liście A” opublikowanej przez globalną organizację non-profit CDP zajmującą się ochroną środowiska. Wyróżnienie zostało przyznane za wiodącą pozycję w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, a w szczególności za działania na rzecz ograniczenia emisji CO2, łagodzenia zagrożeń klimatycznych i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Capgemini na rzecz inkluzywnej i zrównoważonej przyszłości

Walka o neutralność klimatyczną jest naszym obowiązkiem, a zrównoważone IT podstawą przyszłości, jaką chcemy tworzyć. Transformacja cyfrowa powinna przynieść korzyści całej ludzkości. Jako organizacja zamierzamy być punktem odniesienia pod względem swojego wkładu w społeczeństwo, nie tylko w zakresie własnej działalności, ale także działań naszych klientów, walcząc z wykluczeniem i działając na rzecz promowania różnorodności, zapewniania równych szans i ochrony zasobów naturalnych. Naszym celem jest uwolnienie potencjału ludzkiej energii dzięki wykorzystaniu siły płynącej z technologii, co umożliwi budowanie zrównoważonej oraz inkluzywnej przyszłości.mówi Bruno Bouquet Wiceprezes, Szef globalnego Delivery Center dla Cloud Infrastructure Services na obszar Europy Wschodniej.

 

Elżbieta Sieniawska CSR Country Lead w Capgemini Polska dodaje: – Technologia pozostawia niezatarte piętno na środowisku. Jeśli jednak technologia ma prowadzić nas ku lepszej przyszłości, nie powinna być kolejnym czynnikiem wpływającym na znaczny wzrost śladu środowiskowego. Każdego dnia globalnie podejmujemy szereg nowych inwestycji, implementujemy nowoczesne rozwiązania, których celem jest neutralizowanie naszego wpływu na środowisko. Te działania jako Grupa przenosimy na wszystkie lokalne rynki, na których funkcjonuje Capgemini – również rynek polski. Prężny rozwój odnawialnych metod pozyskiwania energii, coraz wyższe koszty wysokoemisyjnych rozwiązań, liczne oszczędności i dofinansowania do proekologicznych projektów, czy elektryfikacja transportu – są niezbędne. Każdego roku obserwujemy znaczny postęp w badaniach, czy też dostrzegamy wsparcie nowoczesnych technologii, które zbliżają nas do wyznaczonych celów klimatycznych, lecz to, czy faktycznie uda się je osiągnąć zależy od zwiększenia tempa postępu w tym zakresie.

Capgemini wielokrotnie podejmowało działania na rzecz odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu w wielu obszarach, między innymi:

Exit mobile version