Trends in Veiligheid signaleert jaarlijks de belangrijkste trends op het gebied van openbare orde en veiligheid. Hierbij valt op dat burgers, bedrijven en overheid cyberveiligheid net zo belangrijk vinden als fysieke veiligheid. Dit jaar besteedt het rapport dan ook veel aandacht aan de richting, inrichting en randvoorwaarden voor succesvolle digitale samenwerking tussen verschillende partijen in de veiligheidsketen. Intensieve informatie-uitwisseling tussen de Nederlandse overheid, burgers en bedrijven is noodzakelijk om Nederland veiliger te maken. Uit het rapport blijkt bovendien dat publiek-private samenwerking een belangrijke voorwaarde voor succes is. Hierbij zullen individuele partijen hun eigen belangen ondergeschikt moeten maken aan een veel bredere visie op openbare orde en veiligheid.
 
In het rapport worden verschillende casussen behandeld en voorbeelden aangehaald, zoals de manier waarop digitalisering aanleiding is geweest voor nauwe samenwerking tussen politie, gemeenten en verzekeraars in de bestrijding van fraude met fietsverzekeringen in Nederland, de wijze waarop de jeugdstrafrechtketen een succesvolle digitale transformatie heeft weten te bewerkstelligen en de vraag hoe je één landelijke meldkamerorganisatie kunt realiseren via digitale transformatie.
 
“Intensievere digitale samenwerking tussen overheid, burgers en bedrijven maakt het eenvoudiger om de invloed van ontwikkelingen en trends in de veiligheidsketen te bepalen voor de eigen organisatie,” zegt Erik Hoorweg, Vice-President bij Capgemini Consulting. “Voorwaarde is wel dat helder is dat de verschillende partijen in de keten met elkaar een gezamenlijke doelstelling nastreven en duidelijke afspraken maken over de informatie-uitwisseling. De overheid zou hierbij een regisserende rol kunnen spelen door veel meer dan nu het geval is vanuit een centrale organisatie de noodzakelijke kaders voor deze samenwerking te bepalen en te bewaken.

Belangrijkste resultaten uit het onderzoek:

  • Driekwart van de ondervraagde Nederlanders is van mening dat organisaties met een vitale functie1 door de overheid gesteund dienen te worden tegen mogelijke ICT verstoringen,  
  • Eén op de zes burgers wantrouwt de overheid ten aanzien van de omgang met hun persoonlijke gegevens, nog geen derde van de burgers heeft het vertrouwen dat de overheid hun privacy voldoende beschermt en minder dan de helft van de burgers denkt dat de overheid veilig met hun gegevens omgaat,
  • Tweederde van de Nederlandse inwoners vindt het een slecht idee dat de overheid ter bevordering van de bestrijding van cybercriminaliteit in hun computers mag kijken zonder dat zij daar zelf van op de hoogte zijn
  • Bijna 90% van de burgers geeft aan dat de overheid actiever moet optreden tegen cybercriminaliteit.

 
Het volledige rapport en meer informatie is beschikbaar via: www.trendsinveiligheid.nl.