Capgemini Consulting heeft vandaag in samenwerking met het Georgia Institute of Technology en logistiek bedrijf Panalpina de resultaten van het vijftiende jaarlijks gehouden onderzoek naar de wereldwijde logistieke dienstverlening (Third Party Logistics, 3PL) bekendgemaakt. Uit het rapport blijkt dat logistieke dienstverleners een belangrijke strategische en operationele waarde blijven geven aan verladers over de hele wereld. Grote onzekerheid over de wereldeconomie heeft echter gevolgen gehad voor de uitgaven. Gemiddeld 11 procent van de inkomsten van bedrijven gaat naar logistiek en gemiddeld 42 procent daarvan gaat naar outsourcing van logistiek. Dit is een daling van 10 tot 15 procentpunten ten opzichte van de voorbije jaren. Tegelijkertijd meldt 65 procent van de verladers dat er binnen de totale logistieke dienstverlening vaker is gekozen voor outsourcing. Outsourcing kan dan wel belangrijker zijn geworden, de totale uitgaven aan deze 3PL-diensten zijn gedaald.

Het onderzoek van 2010 is gebaseerd op bijna 1.900 antwoorden van zowel verladers als logistieke dienstverleners in Noord-Amerika, Europa, Azië/Pacific en Latijns-Amerika, en verschaft meer inzicht in twee sectoren in het bijzonder, Life Sciences en Fast-Moving Consumer Goods (FMCG). De uitkomsten laten zien dat er vooruitgang is geboekt in de relatie tussen de verladers en hun logistieke dienstverleners. 89 procent van de respondenten-verladers noemt hun 3PL-relatie globaal genomen geslaagd en 68 procent geeft aan dat 3PL’s helpen bij het mogelijk maken van nieuwe en innovatieve manieren om de activiteiten te verbeteren. De bevindingen van het rapport geven echter aan dat de tendens bij verladers om vooral transactionele, operationele en repeterende activiteiten uit te besteden aanhoudt, en in mindere mate de strategische, klantgerichte en veel IT vergende activiteiten, ondanks het feit dat een groot deel van de 3PL’s meer geavanceerde diensten aanbiedt.

Veel verladers vinden logistiek en Supply Chain Management belangrijk voor het succes van hun bedrijf. Het toegenomen gebruik van outsourcing en de hoge tevredenheid doen veronderstellen dat er voor 3PL’s een rol is weggelegd om verladers door de economische crisis te helpen’, aldus Dr. C. John Langley Jr., professor Supply Chain Management aan het Georgia Institute of Technology. ‘Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben 3PL’s de kans om te groeien door verladers steeds meer value-added diensten aan te bieden.’

Uitdagingen in kostenrapportages

Een van de belangrijkste punten die verladers op prijs stellen bij hun logistieke dienstverlener is nauwkeurige rapportage en analyse van de Total Landed Cost (TLC). Dit is de som van alle kosten die moeten worden gemaakt om producten te maken en te leveren op het punt waar ze geld gaan opbrengen. Betrouwbare TLC-berekeningen hebben het voordeel dat ze flexibiliteit en vertrouwen creëren voor de besluitvorming, meer inzicht verschaffen in de financiële resultaten van producten en partners, en beter zicht geven op de logistieke keten. Ondanks het relatief hoge aantal ondervraagde verladers dat een uitgebreid gebruik van TLC (45 procent) meldt, lopen de nauwkeurigheid en gedetailleerdheid van die berekeningen sterk uiteen.

Het is niet altijd gemakkelijk om de TLC van materialen en eindproducten te berekenen. Het is een hele opgave om alle factoren te definiëren die bijdragen aan de totale kosten en om vervolgens de vereiste gegevens bij elkaar te krijgen. Bedrijven vertrouwen te vaak op onvolledige gegevens of onnauwkeurige schattingen, wat tot verkeerde resultaten kan leiden. 58 procent van de logistieke dienstverleners geeft aan dat verladers terughoudend zijn in het delen van informatie. Dit kan de reden zijn waarom, ondanks het belang dat aan TLC-berekeningen wordt gehecht, slechts 23 procent van de 3PL-respondenten aangeeft zijn klanten uitgebreide TLC-analyses te bezorgen. Deze interactie vergt een hoge mate van vertrouwen. Tussen de logistieke dienstverleners en hun klanten is uitgebreid overleg nodig om meer inzicht te krijgen in de factoren, rollen en KPI’s die moeten worden gebruikt om samen tot goede berekeningen te kunnen komen.

Met TLC kunnen bedrijven zowel de voor de hand liggende kosten als de verborgen kosten van hun productbewegingen en daardoor de ware kosten van hun sourcing en logistiek boven water krijgen,” aldus Dennis Wereldsma, Global Transportation Sector Lead van Capgemini. ‘De transformatie van een gewone naar een meer gevorderde TLC-toepassing vereist goed leiderschap op C-niveau, andere processen en systeemtransformatie. Hoewel TLC erg belangrijk is, zorgt de complexiteit er wel voor dat TLC op een evolutionaire en niet op een revolutionaire manier moet worden ingevoerd.’

Spotlight: 3PL in de Life Sciences

In de Life Sciences is een zorgvuldige en snelle handling vaak van het allergrootste belang voor de productveiligheid. Dit betekent dat controle en zichtbaarheid essentieel zijn. De logistieke uitdagingen hier zijn productintegriteit en compliance, het complexe ecosysteem van handelspartners en de veeleisende klantenservice en kostensituatie. 54 procent van de ondervraagde verladers in de Life Sciences vond de complexiteit van het logistieke model een significante uitdaging, maar 87 procent vond dat er hier een belangrijke rol is weggelegd voor 3PL’s om waarde te creëren door de verschillende betrokken partijen aan elkaar te koppelen. Verder noemt 62 procent van de verladers in de Life Sciences het waarborgen van productkwaliteit een significante uitdaging en zet kwaliteitsprocedures op een hoge plaats (70 procent) als dienst die 3PL’s volgens hen moeten verlenen. Zicht op zendingen, kwaliteits- en complianceprocedures, strenge voorraadcontrole, temperatuurregeling en beveiliging zijn belangrijk voor de productintegriteit, het tegengaan van vervalsing, en een veilige levering. Het gebruik van RFID-labels wint hier aan belang. Ongeveer de helft van de respondenten bij zowel de verladers als de logistieke dienstverleners is het ermee eens dat er een sterke businesscase bestaat voor RFID in de Life Sciences.

Spotlight: 3PL in de Fast-Moving Consumer Goods (FMCG)

Grote volumes en kleine marges dwingen bedrijven in de FMCG om sneller te reageren om de gewenste (trend)producten bij de steeds veeleisender consument te krijgen. Na kostenverlaging is de grootste prioriteit in de FMCG dat de logistiek moet instaan voor een perfecte order-fulfilment (genoemd door 87 procent van de respondenten), dat veranderingen in de vraag van de consument snel moeten worden aangevoeld en opgevangen (83 procent) en dat de time-to-market van nieuwe producten moet worden ingekort en de logistiek moet worden geïntegreerd (81 procent). Naarmate duurzaamheid belangrijker wordt voor de consument, neemt ook de interesse van verladers toe om de dichtheid van hun zendingen en vrachten beter te organiseren. Verladers in de FMCG-industrie waarderen de rol die 3PL’s hier spelen evenals hun rol bij het verlagen van de kosten en het omgaan met logistieke onderbrekingen. Ze achten het dan weer minder waarschijnlijk dat 3PL’s een belangrijke rol zullen spelen bij het inkorten van de time-to-market of bij het mogelijk maken van logistieke integratie. Een van de manieren waarop verladers in de FMCG hun logistieke kosten willen drukken is door magazijnen en transport te delen. Tweederde van de respondenten die deze strategieën toepassen, ziet – weliswaar beperkte – kostenbesparingen. 58 procent van de respondenten heeft het over een kostenbesparing van minder dan 5 procent.

De verschillen in prioriteit die worden gemeld door verladers in de Life Sciences en FMCG geven aan hoe belangrijk het voor logistieke dienstverleners is om branchespecifieke oplossingen te bieden en om nauw met hun klanten samen te werken. Alleen dan weten ze wat de klant wil en kunnen ze de best mogelijke service bieden en uiteindelijk bijdragen aan het succes van het bedrijf”, aldus Sven Hoemmken, Global Head of Sales van Panalpina.