43 procent van de respondenten geeft aan een formele innovatiemanager te hebben die richting geeft aan het innovatieproces en daar verantwoording over aflegt. Vorig jaar was dat nog maar 33 procent. De opkomst van de Chief Innovation Officer geeft aan dat innovatiesturing een topprioriteit wordt voor organisaties over de hele wereld. Desondanks heeft de meerderheid van de bedrijven (58 procent) nog steeds geen expliciete innovatiestrategie ingevoerd. De meeste bedrijven worden beschouwd als ‘innovation laggards’ (38 procent); slechts 7 procent valt in de categorie ‘innovation leaders’.

Nederland: in de middenmoot
In Nederland zijn deze percentages respectievelijk 28 procent voor de ‘innovation laggards’ en 5 procent voor de ‘innovation leaders’. Hieruit blijkt dat innovatie in Nederland meer tot het middengebied behoort (dus niet erg succesvol maar ook niet onsuccesvol). Over het algemeen wordt er sporadisch innovatieleiderschap getoond in Nederland. Organisaties en hun management zijn er met name op gericht om op korte termijn resultaten te halen, gebaseerd op van tevoren afgesproken financiële doelstellingen (KPI’s). Bij multinationals is wel een toename zichtbaar van het aantal Chief Innovation Officers (CIO’s). Dit heeft echter nog geen direct effect op de innovatieprestaties: juist omdat de KPI’s niet of nauwelijks op innovatie gericht zijn.

Sturing innovatie nog beperkt
Uit het onderzoek, waaraan meer dan 260 innovatiemanagers wereldwijd deelnamen, blijkt dat innovatie binnen organisaties weliswaar in opkomst is als apart functiegebied, maar dat de groei te lijden heeft onder de beperkte organisatiestrategieën om die innovatie te sturen. Slechts 30 procent van de respondenten zegt een doeltreffende organisatiestructuur te hebben om innovatie te sturen. Minder dan een kwart (24 procent) vindt dat het innovatieproces in hun bedrijf goed wordt gecoördineerd. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan het ontbreken van een formele organisatiestructuur voor innovatie (45 procent), een goed gedefinieerde structuur voor de sturing (45 procent), of aan een gebrek aan duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor innovatie (40 procent). Daarnaast noemt 39 procent van de respondenten ook het gebrek aan een doeltreffend besluitvormingsproces rond innovatie, wat grotendeels te wijten is aan het ontbreken van een goed gedefinieerd proces om tijd en middelen te prioriteren en toe te wijzen aan innovatieprojecten.

Benadering innovatiestrategie
Het onderzoek geeft verder aan dat de innovatiestrategie vooral ‘top-down’ wordt aangestuurd. Bij slechts 11 procent van de respondenten worden de medewerkers nadrukkelijk betrokken in het uitwerken van die strategie. De meeste respondenten (30 procent) geven aan dat innovatie wordt aangestuurd door een combinatie van senior management, hoofden van businessunits en interne innovatiedeskundigen. De belangrijkste bron voor een innovatiecultuur is nog altijd de CEO (69 procent). Hieruit blijkt de noodzaak om de innovatiestrategie meer ‘bottom-up’ te benaderen, met aandacht voor de medewerkers als voornaamste bron van concurrentievoordeel. Zo kan ervoor worden gezorgd dat alle standpunten in overweging worden genomen.

Het onderzoek maakt duidelijk dat er bij de meeste organisaties een verontrustend gebrek aan betrokkenheid van niet-senior medewerkers is bij het innovatieproces,’ aldus Paddy Miller, hoogleraar Managing People in Organizations aan de IESE Business School, ‘terwijl het zo belangrijk is de individuele inzichten van managers én medewerkers bij elkaar te brengen, en bij het bepalen van de innovatiestrategie inzicht te krijgen in de externe omgeving.’

Het onderzoek maakt verder duidelijk dat organisaties in het verwezenlijken van hun innovatiedoelen sterk worden gehinderd door het ontbreken van een heldere, uitgesproken innovatiestrategie (24 procent), gevolgd door een gebrek aan kennis van de externe omgeving (13 procent). Hoewel de meeste bedrijven geen expliciete innovatiestrategie hebben, erkennen ze wel degelijk de noodzaak een sterke innovatiecultuur te creëren die een betere ondersteuning kan geven aan een organisatiestrategie. Als belangrijkste verantwoordelijkheden van een innovatiemanager werden genoemd het inrichten en onderhouden van een ecosysteem voor innovatie (32 procent) en het formuleren en communiceren van een innovatiestrategie (31 procent). Volgens het onderzoek is voor grote organisaties ook het ontbreken van innovatiesturing een belangrijke belemmering, omdat door hun grootte de innovatiefunctie vaak versnipperd is over de hele organisatie. Het creëren van een centrale innovatieafdeling, gecombineerd met innovatiesturing om de innovatiedoelstellingen op korte en lange termijn in goede banen te leiden, kan grote organisaties helpen bij het focussen op en stroomlijnen van hun innovatieprocessen.
Wat organisatieontwerp voor innovatie betreft is er geen “one size fits all”. De correlatie tussen het hebben van formele innovatiesturing en de gerapporteerde succescijfers voor de innovatie doet vermoeden dat er veel te winnen valt bij het verbeteren van de formele mechanismen voor het aansturen van innovatie’, aldus Koen Klokgieters, Global Leader R&D and Business Innovation, Capgemini Consulting. ‘Hoewel er tekenen zijn van een toenemende formalisering van de innovatiefunctie, zoals de stijging van het percentage respondenten dat zegt een formele innovatiemanager te hebben, worden de instrumenten die er voor een formele innovatiesturing bestaan, grotendeels over het hoofd gezien of te weinig benut.

Het onderzoek kan hier worden gedownload: http://www.nl.capgemini-consulting.com/ontdek/publication_detail/?id=C6B879AD-BF91-F25C-6134-8B230CA69C4F&type=document/

EINDE NIEUWSBERICHT

Over het onderzoek:
De Innovation Leadership Study is door IESE Business School en Capgemini Consulting samen uitgevoerd en onderzoekt welke strategieën organisaties over de hele wereld hebben op het gebied van innovatiemanagement. Tussen juli en september 2011 werden 25 diepte-interviews met innovatieleiders gehouden, waarbij werd nagegaan wat hun kijk was op de innovatiefunctie en de mechanismen om innovatie aan te sturen. Vervolgens werd van september tot oktober 2011 een online enquête gehouden, die werd ingevuld door 260 innovatiemanagers uit Europa, de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Australië. Deze innovatiemanagers, die onderling verschilden in aantal dienstjaren, vertegenwoordigden verschillende sectoren, regio’s en specialiteiten.

Over Capgemini Consulting
Capgemini Consulting is het mondiale Strategy en Transformation Consulting label van de Capgemini Group, gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van organisaties bij verandertrajecten: van de ontwikkeling van innovatieve strategieën tot en met de uitvoering daarvan, met continue aandacht voor duurzame resultaten. Capgemini Consulting biedt ondernemingen en overheden een vernieuwende benadering, gebruikmakend van innovatieve methodes, technologie en het talent van meer dan 3600 consultants wereldwijd.
Meer informatie via www.capgemini-consulting.nl

Over Capgemini
Met zo’n 120.000 mensen in 40 landen is Capgemini wereldwijd een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2011 rapporteerde Capgemini Group een omzet van 9,7 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde leveringsmodel Rightshore®.
Meer informatie via www.nl.capgemini.com

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Voor meer informatie:
Capgemini
Madelon Kaspers
Tel.:+31 30 689 2453
Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com