Volgens het vandaag door Merrill Lynch Global Wealth Management en Capgemini gepubliceerde 15e World Wealth Report moeten vermogensbeheerders en -adviseurs een ruimer en integraal dienstenpakket leveren om aan de complexe behoeften van de huidige HNWI’s tegemoet te komen. Juist in de huidige omgeving is een Enterprise Value-benadering van essentieel belang. HNW-cliënten verwachten dat hun relatie met vermogensbeheerders en -adviseurs een duurzamere en ruimere waarde biedt dan in de jaren vóór de crisis, toen HNWI’s zich vooral op het behalen van rendement richtten. In deze tijd moeten vermogensbeheerders en -adviseurs HNW-cliënten helpen de complexe mix van doelen, zorgen en prioriteiten waarmee zij geconfronteerd worden, te beheren.

“Nu de internationale financiële markten de draad weer op lijken te pakken, worden HNWI’s in hun keuzes zwaar beïnvloed door de gevolgen van de crisis,” aldus Geoffrey Bruyn, Director van Merrill Lynch Global Wealth Management in Nederland. “Het is duidelijk dat veel HNW-cliënten goed hebben nagedacht over hun beleggings- en levensdoelen en ernstige bedenkingen hebben over welke risico’s zij aanvaardbaar vinden om die doelen te bereiken. Vermogensbeheerders moeten alles uit de kast halen om met een geïntegreerde oplossing tegemoet te komen aan de complexe behoeften van HNWI’s na de crisis.”

HNWI’s hebben weer vertrouwen in vermogensbeheerders en -adviseurs, maar blijven voorzichtig
In 2010, met het wereldwijd herstel van de financiële markten en economieën, gaf een significante meerderheid van de HNW-cliënten aan vertrouwen in hun vermogensbeheerders en –adviseurs te hebben. Dit staat in scherp contrast tot 2008, toen bijna de helft van de HNW-cliënten geen vertrouwen in vermogensbeheerders en -adviseurs meer had.

De crisis heeft echter een blijvend effect gehad op de psyche van de belegger, wat zich uit in de nog steeds relatief voorzichtige asset allocatie van HNWI’s.

“Hoewel HNWI’s meer berekende risico’s namen op zoek naar een beter rendement, hielden zij eind 2010 wereldwijd nog steeds een significant deel van hun activa in conservatievere instrumenten, zoals vastrentende waardepapieren en liquiditeiten en vergelijkbare instrumenten,” aldus Patrick Neuwirth, Manager Service Models & Innovation van Capgemini. “In deze mix van vertrouwen en onzekerheid onder HNW-beleggers, moeten vermogensbeheerders en -adviseurs constant laten zien wat zij waard zijn en hoe zij HNWI’s kunnen helpen om aan hun veranderende en complexe behoeften tegemoet te komen.”

Na de crisis zijn de zorgen en eisen van HNWI’s complexer geworden
Na de forse marktfluctuaties die zij meemaakten, vindt 42 % van de HNWI’s behoud van vermogen ‘zeer belangrijk’ en een nog groter aantal (46%) vindt dit ‘belangrijk.’ Daarnaast vindt 49% van de HNWI’s een effectief portefeuillebeheer ‘belangrijk’ en 30% vindt dit ‘zeer belangrijk’. De crisis maakte deze behoeften dwingender en ook werden nieuwe prioriteiten gesteld of gecreëerd, waaronder specialistisch advies (48% vindt dit ‘belangrijk’ en 25% ‘zeer belangrijk’) en transparantie over overzichten en vergoedingen (42% vindt dit “belangrijk” en 34 percent ‘zeer belangrijk’).

Enterprise Value biedt cliënten een relevant en compleet antwoord
De situatie na de crisis vereist een hogere mate van responsiviteit en flexibiliteit dan in het verleden. Hiervoor zijn de synergie of de combinatie van de capaciteiten die mogelijk te vinden zijn in andere businessunits, zoals de zakenbank, private bank of investment bank, nodig. Met behulp van Enterprise Value zouden vermogensbeheerders de tevredenheid van HNW-cliënten fors kunnen verhogen door een integrale respons op de complexe behoeften van HNWI’s te kunnen geven. Juist op die terreinen waar HNWI’s een substantiële waarde zien, maar waarover zij vooralsnog niet tevreden zijn.

HNWI’s eisen al bepaalde concernbrede capaciteiten die momenteel onvoldoende voorhanden zijn, zoals adviesteams waarvan de leden uit verschillende business units afkomstig zijn, unieke beleggingskansen via de investment bank; preferente financieringen voor ondernemers; advies en expertise tijdens het creëren van vermogen afkomstig van de private bank en de zakenbank. Enterprise Value biedt de mogelijkheid aan deze eisen tegemoet te komen en kan een belangrijke onderscheidende factor zijn voor vermogensbeheerders die in de huidige bijzonder concurrerende markt responsiever moeten zijn.

Het huidige Enterprise Value-model is iets heel anders dan het aloude streven naar synergie waardoor vermogensbeheerders zich lieten sturen. Vermogensbeheerders die vooruitdenken, moeten Enterprise Value strategieën en beleggingsprogramma’s opbouwen vanuit het perspectief van de cliënt en tegelijkertijd het hoofd bieden aan de interne uitdagingen die dit met zich meebrengt. Vanaf het verzekeren van een strategisch commitment op directie- en CEO-niveau, tot het managen van incentives en het opzetten van ondersteunende mechanismen.

“Onderscheidende voordelen voor HNW-cliënten zijn een meer geharmoniseerd en consistent dienstenaanbod, toegang tot meer resources of capaciteiten en nieuwe beleggingskansen,” aldus Bruyn. “De flexibiliteit en responsiviteit die hiervoor nodig zijn, betekenen voor veel vermogensbeheerders een significante verschuiving. Maar voor wie alert is, kan het ook een geweldige kans zijn om commitment en waarde aan te tonen, door hun HNW-cliënten een onderscheidend aanbod te doen.”

“Natuurlijk brengt het creëren van benaderingen op basis van Enterprise Value voor cliënten uitdagingen met zich mee, maar vermogensbeheerders kunnen hier ook financiële voordelen uit halen, zoals lagere fondskosten, grotere handelsstromen en geïnternaliseerde marges, alsook secundaire synergieën zoals kostenbesparingen,” aldus Neuwirth.

Uiteindelijk is Enterprise Value een ontwikkeling en commitment voor de lange termijn, geen lapmiddel voor de korte termijn, en vereist het een scherp oog voor maatregelen gericht op een ROI (return on investment) op de lange termijn. De continuïteit is essentieel, omdat HNW-cliënten de zekerheid willen dat het aanbod de cycli binnen het bedrijf en de markten doorstaat.