AdvantageYou virtueel event Discover the Power of Power BI – Editie #3 op

25 november 2021 om 19.00-21.00 (CET)

The event is in English. English version below.

Due to unforeseen circumstances we would like to inform you we have postponed the event to 25 November 2021. You will receive a new outlook appointment. Apologies for any inconvenience this may have caused. Hope to see you November 25th!

Na eerder succesvolle events in oktober 2020 en in april 2021 zien we dat de populariteit van Power BI alleen nog maar groter is geworden. Met de snelheid waarmee interesse groeit van zowel bedrijven als gebruikers zien we ook de hoeveelheid mogelijkheden omhoog schieten.

Genoeg om over te praten dus! Dit is dan ook de reden dat we een 3e editie willen houden van:

Discover the Power of Power BI

Net als vorige keren hebben we een samenwerking tussen verschillende organisaties, deze keer Capgemini, Cargill en Viatris, om deze avond te kunnen opzetten. Het zal deze keer plaatsvinden op 25 november 2021 om 19.00-21.00.  Het event zal worden gehouden als een MS Teams vergadering en verschillende opties hebben als tussenrondes.

De avond zal in ieder geval de volgende onderwerpen bevatten maar is daartoe niet gelimiteerd:

Een start waar we door de meest handige nieuwe functies gaan die de afgelopen maanden zijn geïntroduceerd. De keuze break-outs zullen zijn:

Introductie Power BI door Timo Demeijer, Capgemini

Deze sessie richt zich op de basis van Power BI: hoe verbinding gemaakt wordt met de juiste gegevensbronnen, vervolgens hoe de gegevens getransformeerd worden met Power Query, hoe vervolgens een gegevensmodel gemaakt wordt door relaties te leggen tussen de gegevenstabellen, hoe kolommen en metingen gemaakt worden met DAX formules en tot slot hoe een Power BI-rapport gemaakt wordt met verschillende visualisaties die kunnen worden gedeeld met collega’s op verschillende platforms.

AI in BI 3 door Vera Yanakieva, Viatris

Power BI maakt gebruik van Kunstmatige intelligentie (AI) op verschillende manieren. In april hebben we twee datamodelleringseigenschappen gedemonstreed: Q&A en Quick Insights, en ook drie datavisualizatie eigenschappen: decompositieboom, kritieke beïnvloeders en AI aangedreven analyse in traditionele grafieken.

Deze keer zullen we focussen op AI functionaliteiten bij datavoorbereiding.  Met name de AI-functies van Cognitive Services die beschikbaar zijn in Power Query: AI Insights, en we zullen ons concentreren op de tekstanalyse, waarbij we het volgende bekijken: sentimentanalyse, extractie van sleutelzinnen en taaldetectie.

Deze sessie geeft een korte introductie van de basisconcepten en demonstreert het gebruik van AI Insights met een live demo.

Integratie van Power BI met Power Automate door Benno Gerritse, Cargill

Hebben we niet altijd actiegerichte rapporten gewild? Dankzij de integratie van Power Automate en Power BI is dit nu letterlijk mogelijk: op basis van de resultaten van een Power BI Rapport, b.v. gesegmenteerd voor specifieke waarden van een indicator, kan een Power Automate-proces worden geactiveerd dat bijvoorbeeld e-mails naar de juiste personen om vervolgens actie te ondernemen.

The Power of Row-Level Security door Ayesha Lynch, Capgemini

Het beveiligen en gebruiken van data op een verantwoorde manier is een zeer belangrijk onderwerp in de data wereld. Vooral wanneer er verschillende mensen toegang hebben tot een rapport of dataset, maar niet iedereen alle data mag zien. Row-Level Security is een van de meest effectieve en eenvoudige manieren om data security te waarborgen! Afhankelijk van iemand’s rol wordt data op rij-niveau gefilterd zonder enig effect op andere gebruikers!

Programma:

  • 19:00 – 19:20
Opening, introductie and nieuwe functies
  • 19:20 – 20:00
Breakout Sessies 1 en 2 ( Timo Demeijer en Benno Gerritse) in parallel
  • 20:00 – 20:05
Pauze
  • 20:05 – 20:45
Breakout Sessies 3 en 4 (Ayesha Lynch and Vera Yanakieva) in parallel
  • 20:45 – 21:00
Q&A, handige links and Wrap up

 

In English

AdvantageYou virtual event Discover the Power of Power BI – Edition #3 on 25th of November, 2021 at 19.00 – 21.00 (CET).

After successful events in October 2020 and in April 2021, we see the popularity of Power BI rising beyond what we’d ever thought. At the speed of growing interest, the number of features is also increasing every day.

Because of those 2 important facts we want to continue with a third edition of:

Discover the Power of Power BI.

Like previous times, we have bonded different organizations, this time Capgemini, Cargill and Viatris, to host this evening. It will take place on the 25th of November, 2021 at 19.00 – 21.00.

This meeting will again be hosted via MS Teams where we will have different options for breakouts to be joined.

This evening includes but is not limited to:

A start where we will cover all the amazing new features that were added in the last months. The breakouts will cover these topics:

Introduction Power BI by Timo Demeijer, Capgemini

This session will focus on the basics of Power BI: how to connect to the right data sources, then to transform the data with Power Query, to create a data model by establishing the relationship between the data tables, to create columns and measures with DAX formulas and finally to create a Power BI report with different visualizations that can be shared with colleagues on different platforms.

AI in BI 3 by Vera Yanakieva, Viatris

Power BI utilizes AI in numerous ways. In April, we demonstrated two data modeling features – Q&A and Quick Insights, and three data visualization features – Decomposition Tree, Key Influencers and AI powered analysis in traditional charts.

This time, we will focus on AI functionalities for data preparation. Specifically, the available prebuilt AI functions from Cognitive Services in Power Query – AI Insights, and we will focus on the Text Analytics, reviewing the following: Sentiment Analysis, Key Phrase Extraction and Language Detection.

This session will provide a quick introduction of the basic concepts and demonstrate the use of AI Insights with a live demo.

Integration of Power BI with Power Automate by Benno Gerritse, Cargill

Haven’t we always wanted actionable reports? Now thanks to the integration of Power Automate and Power BI this is literally possible: based on the results of a Power BI Report, e.g. sliced for specific values of an indicator, a Power Automate process can be triggered that for instance sends emails to the people responsible to take appropriate action.

The Power of Row-Level Security by Ayesha Lynch, Capgemini

Protecting and using data in a responsible way is a very important topic in the world of data. Especially when different people have access to a certain database or report, but not everyone is allowed to see the full dataset. Row-Level Security is one the most effective and straightforward ways to ensure data security! Based on a person’s role, data can be filtered out accordingly without interrupting anyone else’s usage of the data or report.

Program:

  • 19:00 – 19:20
Opening, introductions and new features
  • 19:20 – 20:00
Breakout Session Sessions 1 and 2 (Timo Demeijer and Benno Gerritse) in parallel
  • 20:00 – 20:05
Break
  • 20:05 – 20:45
Breakout Session Sessions 3 and 4 (Ayesha Lynch and Vera Yanakieva) in parallel
  • 20:45 – 21:00
Q&A, useful links and Wrap up

 

Evenement details

november 25, 2021 7:00 pm
november 25, 2021 9:00 pm
Online