Intelligence gestuurd werken

Intelligence is cruciaal voor veiligheidsorganisaties die effectief en efficiënt willen opereren. Binnen de politie wordt hierbij al snel gesproken over de begrippen informatie- of intelligencegestuurde politie (IGP) en het nationaal intelligencemodel (NIM). Maar wat is eigenlijk intelligence? En wanneer bent u nu echt intelligencegestuurd aan het werk? Dat zijn vraagstukken waar veel korpsen mee worstelen.

Intelligence gaat over gegevens verzamelen die kunnen worden omgezet in heldere informatie. Deze informatie wordt door kennis, intuïtie, ervaring en inzicht actiegericht en levert inzichten op voor strategische, tactische en operationele besluitvorming. Intelligence kan een belangrijke bijdrage leveren als u scherpte wilt aanbrengen en effectiviteit wilt verhogen, als u risico’s wilt afdekken en middelen en capaciteit beter wilt inzetten.

Zoals veel organisaties merken is het niet eenvoudig om tot echt ‘Intelligence gestuurd werken’ te komen. Het vergt een integrale aanpak op zes inrichtingsvraagstukken. Met de Quick Scan Intelligence gestuurd werken van Capgemini wordt de voortgang van Intelligence gestuurd werken vastgesteld, verbetermogelijkheden geïnventariseerd en een actieplan opgesteld.

De invoering van echt Intelligence gestuurd werken vergt een ‘nieuwe’ manier van sturen, stelt eisen aan de informatieproducten en informatieprocessen. Daarnaast vraagt Intelligence gestuurd werken regelmatig om organisatorische aanpassingen en is de informatievoorziening afhankelijk van de beschikbare ICT. Echter, het succes van Intelligence gestuurd werken staat of valt bij de mate waarin het gedachtegoed is verankerd in de houding en gedrag van medewerkers en leidinggevenden.

De Quick Scan Intelligence gestuurd werken van Capgemini levert een verbeteragenda op de onderdelen sturing, processen, informatieproducten, mensen en middelen. In deze verbeteragenda zijn oplossingsrichtingen weergegeven om te komen tot echt Intelligence gestuurd werken.