Veiligheidsregio’s

De afgelopen jaren is gebleken dat zich op elk moment een crisis kan ontwikkelen of een ramp kan voltrekken. Denk aan vliegtuigongevallen en pandemieën. Wil uw organisatie tijdens een crisis adequaat optreden, dan helpt het als iemand vooraf de maatregelen in kaart brengt die bij een ramp moeten worden genomen. Dit is een van de hoofdtaken van de veiligheidsregio’s. Zij zijn de spin in het web tijdens een ramp of crisissituatie. Voor een effectief optreden tijdens rampen is het bovendien nodig dat er op bestuurlijk niveau genoeg kennis is van plannen en scenario’s. Dat vereist continue opleiding, training en oefening. Als dat zowel multidisciplinair als bestuurlijk gebeurt, verhoogt het de prestaties van crisisteams op alle niveaus en versterkt het de inhoud van crisisplannen in een veiligheidsregio.

Een effectief en prestatiegericht oefenbeleid vormt de beste basis voor een parate crisisorganisatie. De nadruk ligt op het ontwerpen van een volledige oefencyclus. Een prestatiegericht oefenbeleid is gebaseerd op een heldere visie, wordt vastgelegd in een oefenkalender, heeft oefendoelen en prestatie-indicatoren en wordt gekenmerkt door concrete aanbevelingen voor volgende oefeningen.

Capgemini heeft een sterke focus op het te bereiken resultaat. In combinatie met onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van crisisbeheersing en opleiden-oefenen-trainen (OTO) is deze aanpak binnen verschillende organisaties (ministeries, vitale sectoren) reeds effectief gebleken.

Resultaatgerichte crisisorganisatie

Bij crisisbeheersing en veiligheid worden steeds meer crisispartners betrokken, zodat het steeds ingewikkelder wordt om alle plannen te sturen en af te stemmen. Tegelijkertijd neemt de maatschappelijke druk op crisisorganisaties en op de respons toe. Organisaties zijn zich daarvan bewust en bereiden zich steeds meer voor. Dit resulteert in een trend van grote, multidisciplinaire regionale en nationale oefeningen, zoals Voyager en Waterproef. Evaluaties van dergelijke grote oefeningen laten zien dat crisisorganisaties beter lijken te worden, maar dat er vooral nog meer verbetering mogelijk is op de punten die cruciaal zijn voor samenwerking met andere partijen: sturing, besluitvorming, informatievoorziening en communicatie. Hoe kan uw crisisorganisatie zich nu juist op deze punten verbeteren en goed invulling geven aan de huidige ontwikkelingen?

Er zijn structurele voordelen te behalen door een resultaatgerichte crisisorganisatie. De voordelen zijn:

  • Gegarandeerde paraatheid;
  • Aansluiting bij multidisciplinaire crisispartners:
  • Lagere kosten en effectief gebruik van mensen en middelen dankzij doelgericht opleiden, oefenen en trainen;
  • Borging en integratie van de crisisorganisatie in de ‘normale’ organisatie.

Om te komen tot een resultaatgerichte crisisorganisatie is het belang systematisch enkele stappen te doorlopen. Deze stappen zijn onder te verdelen in twee fasen:

  • De opzet van een resultaatgerichte crisisstructuur
  • Het begeleiden van de werking van het systeem

Capgemini heeft een groot aantal organisaties geadviseerd en ondersteund bij het inrichten en van de crisisorganisatie. Denk daarbij aan ministeries, vitale sectoren en regionale hulpverleningsdiensten. Capgemini kan uw organisatie ook helpen meer en beter voorbereid te zijn.