A New Way of Working

Vanuit eigen ervaring met het Nieuwe Werken introduceert Capgemini A New Way of Working, een innovatief en duurzaam programma rond het Nieuwe Werken. Het omvat een aantal samenhangende maatregelen en initiatieven op verschillende terreinen die een andere houding tegenover werken, reizen en de manier van samenwerken creëren.

Het nieuwe werken van Capgemini bestaat uit een aantal bouwstenen en rust op twee pijlers: de Business Case methodologie en een gezamenlijke visie op het Nieuwe Werken.

Business Case: Impact van het Nieuwe Werken op uw organisatie

Natuurlijk wilt u eerst weten wat het Nieuwe Werken voor uw organisatie betekent. Met de Business Case methodologie van Capgemini krijgt u inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen van het Nieuwe Werken. Naast een gedegen financiële analyse besteden we ook expliciete aandacht aan de organisatiecontext. Hierbij staan de te bereiken doelen (waardecreatie) centraal. Het maakt bovendien duidelijk waar, wanneer en in welke mate voordelen binnen de organisatie zijn te realiseren.

Gezamenlijke visie op het Nieuwe Werken is cruciaal voor succes

In een tweedaagse ‘Innovate’ workshop nemen we u en de overige stakeholders binnen uw organisatie mee om antwoord te geven op vragen als: wat betekent het Nieuwe Werken voor mijn organisatie? Wat voor beelden leven er bij dit begrip? Wat voor uitgangspunten zijn er nodig? Welke randvoorwaarden gelden er? Welke cultuuraspecten moeten in ogenschouw genomen worden? De uitkomst van deze workshop is een gedragen visie op het Nieuwe Werken en hoe dat te bereiken.