Multidisciplinaire dienstverlening in de mobiliteitsmarkt

De mobiliteitsmarkt neemt een prominente plaats in binnen Capgemini. Het betreft de mobiliteitsmarkt in brede zin – Weg, Water, Rail en Lucht – en in al zijn facetten. Denk daarbij aan adviesopdrachten rondom mobiliteitsvraagstukken in het vroegste stadium van het ontstaan van de vraag, projectinitiatie, informatieanalyse, systeemontwerp en systeemontwikkeling voor realisatie van de verandering en het complete uitbesteden van diensten tijdens de exploitatiefase.

Onze dienstverlening is gebaseerd op uitgebreide kennis en ervaring en wij leveren zowel aan de publieke als aan de private kant van het mobiliteitsdomein. Dit doen wij met professionele medewerkers die in staat zijn om succesvol projecten te leiden en de impact van gewenste veranderingen op de organisatie en informatievoorziening kunnen bepalen. Daarnaast kunnen onze medewerkers businesseisen vertalen naar duurzame IT-oplossingen, en vervolgens kunnen zij deze oplossingen door middel van pakketten of maatwerk realiseren, implementeren en beheren.

Naar een structurele herziening van mobiliteit in Nederland

Met het aantrekken van de economie neemt de druk op het spoor- en wegennet weer toe. De recente verbeteringen aan wegen en spoorweginfrastructuur leiden weliswaar op korte termijn tot enige verlichting, maar zijn op de langere termijn onvoldoende om het groeiende aanbod van personen- en vrachtvervoer in ons land te kunnen verwerken. Zeker met het oog op de mogelijke komst van de Olympische Spelen naar Nederland in 2028, is het nu een goed moment om de visie op mobiliteit grondig te herzien. Mobiliteitsexperts Frank Terpstra en Daan Koop zetten aan de hand van enkele concrete voorbeelden uiteen hoe Nederland met succes een schaalsprong op het gebied van vervoerssystemen kan realiseren.

Trends in Mobiliteit 2009

In 2009 publiceerde Capgemini de derde editie van Trends in Mobiliteit. Een van de conclusies in dit rapport luidde dat de overheid als organisatie ernaar zou moeten streven om de ambtenaren tenminste 25% van hun tijd thuis te laten werken. Dit voorstel om de overheid te vragen zichzelf als modelorganisatie te positioneren (voor het aspect ‘vervoersarm organiseren’) gaf veel positieve reacties. Thuiswerkende ambtenaren kunnen de overheid immers structureel veel geld opleveren. Niet onbelangrijk in een tijd dat de overheid substantieel moet bezuinigen. In het kader van duurzaamheid is het tegelijkertijd mooi meegenomen dat thuiswerken in hoge mate bijdraagt aan de vermindering van de congestie en de uitstoot van CO2.

De vraag die in deze speciale editie van Trends in Mobiliteit beantwoord wordt is wat het structureel thuiswerken van ambtenaren (Rijk, ZBO’s Waterschappen, Provincies, Gemeenten) concreet oplevert.