Onze visie

In onze visie ligt de sleutel voor het in samenhang verbeteren van zowel kwaliteit als doelmatigheid in het oplossen van de volgende paradoxen:

 • Hoe kunnen we in een standaardproces de cliënt toch flexibele zorg bieden die uitmuntend bij de individuele situatie van deze cliënt past?
 • Hoe kunnen we processen rondom individuele zorgvragen organiseren en tegelijkertijd profiteren van de kracht van schaalgrootte en de tijd van de professionals daarmee optimaal inzetten?
 • Hoe voorkomen we dat het streven naar efficiëntie een rem zet op de wens naar een steeds betere kwaliteit van de dienstverlening?
 • Hoe kunnen we doelstellingen en processen meetbaar maken, zonder te verzanden in het bureaucratisch verzamelen en registreren van allerlei tussenresultaten en procesuitkomsten?
 • Hoe kan een standaard ICT-oplossing een maatwerkproces ondersteunen dat aan continue verandering en verbetering onderhevig is?
 • Hoe kan een verandering worden geïmplementeerd die vanaf de ‘werkvloer’ ontstaat en daar draagvlak verwerft, zonder dat de beheersing over het eindresultaat van het veranderingsproces verloren raakt?

De oplossing van een paradox is altijd meer dan de som der delen. Het onderkennen van het paradoxale karakter van de gewenste veranderingen is een belangrijke eerste stap op weg naar een optimaal resultaat. Een resultaat dat beter is dan het voor de hand liggende compromis tussen de door ons genoemde extremen. Uit tal van onze projecten binnen de zorgsector blijkt dat wij er in slagen om samen met onze klanten in een procesherontwerp de eerder genoemde paradoxen te overbruggen. Wij identificeren samen met onze klanten de knelpunten, bedenken oplossingen en implementeren verbeteringen om de toegevoegde waarde van de organisaties duurzaam naar een hoger niveau te tillen.
Een greep uit de issues in de gezondheidszorg waarvoor het methodisch verbeteren van processen een oplossing biedt:

 • In de zorg is een verschuiving gaande van aanbod naar vraaggestuurd werken. Vanuit het kwaliteitsdenken wordt de klant steeds meer centraal gesteld waarbij een doelmatige logistieke bedrijfsvoering noodzakelijk is.
 • Grote druk op de zorg vanwege de door de vergrijzing stijgende zorgvraag en gelijktijdig dalend aanbod aan zorgmedewerkers;
 • Stijgende verwachtingen van de cliënt in combinatie met de aankomende bezuinigingen;
 • Zorg- en (financieel)administratieve processen zijn lang niet altijd voldoende op orde, ze zijn inefficiënt of niet helder voor betrokkenen;
 • Gefragmenteerde of uiteenlopende werkwijzen tussen medewerkers onderling of tussen organisatieonderdelen;
 • Onvoldoende afgestemde processen in de samenwerking in de zorgketen;
 • De informatisering sluit niet aan op processen, het streven naar het implementeren van een procesgeoriënteerd EPD;
 • De noodzaak tot borgen van kwaliteit;
 • Onvoldoende garanties voor de patiëntveiligheid.

Oplossingen die wij bieden

Onze consultants hebben kennis van de zorgmarkt, maar ook ruime ervaring met een breed scala aan procesoplossingen die resulteren in duurzame verbeteringen in het brede spectrum van de zorg. Wij bieden de volgende oplossingen:

 • BeLean management®
 • Business Proces Management (BPM)
 • Processmining
 • Van Zorgprogrammering naar Zorgpaden
 • BeLean management®: Wij hanteren een combinatie van Lean en Six Sigma methoden en technieken waarbij de klant centraal staat en processen, mensen en organisatie als één geheel worden gezien. De methode BeLean is schaalbaar en gericht op kennisoverdracht naar uw organisatie. Op deze manier realiseren we duurzame optimalisaties in proces en kwaliteit en is uw organisatie in staat om verdergaande verbeteringen zelfstandig te identificeren en te implementeren.
 • Business Proces Management (BPM): Wij analyseren processen (o.a. met gebruik van ARIS, Mavim, BizzDesigner) en zorgen voor (her)ontwerp, verbetering en implementatie van processen. We realiseren procesbeheering en begeleiden de implementatie van innovatieve IT-oplossingen die ondersteuning bieden aan processen (workflow, zaakgericht werken) en regelgeving (met rules engines, zoals BeInformed en Oracle Policy Automation).
 • Processmining: Kansen en knelpunten in uw processen worden met processmining uitvoerig geanalyseerd om een objectief beeld van uw processen op basis van bestaande dataregistraties (zoals DBC /DIS) te creëren. Uitgevoerde handelingen die worden vastgelegd in uw informatiesysteem worden geanalyseerd tot op het niveau van de uitvoerder, het tijdstip en de patiënt. Zo kan worden afgeleid hoe uw zorgprocessen daadwerkelijk worden uitgevoerd: een basis voor verbeteringen in uw zorgprocessen.
 • Van Zorgprogrammering naar Zorgpaden: Uw zorgprogramma’s vertalen wij samen met u in zorgpaden waarin ook de zorglogistiek, de financiering en de link naar de zorgadministratie en het EPD worden opgenomen. In onze aanpak is de implementatie een integraal onderdeel van de ontwikkeling, zodat de overgang van denken naar doen snel wordt gemaakt en resultaten gedurende het proces kunnen worden gevolgd. Invoeren van zorgpaden heeft immers enkel effect wanneer uw organisatie deze ook accepteert.