Drie decentralisaties in het sociale domein

3D’s & Tri-A’s: SaaS oplossingen voor het Sociale Domein

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Deze drie decentralisaties in het sociale domeingelden als een van de meest complexe decentralisatie-operaties in onze geschiedenis. Dit geldt zowel voor de organisatorische, procesmatige als ICT-gerelateerde aspecten.

De meer dan 400 Nederlandse gemeenten en hun ketenpartners in het sociale domein zullen hun processen en informatiesystemen op deze ontwikkelingen moeten aanpassen. Bij voorkeur met gebruikmaking van applicaties en infrastructuur die door leveranciers meer en meer als een service worden aangeboden.

Tri-A’s

Capgemini helpt betrokken organisaties zoals gemeenten, bureaus jeugdzorg, GGD’s, GGZ’s, AMHK’s en anderen om op een veilige en structurele wijze deze transitie door te voeren. Hiervoor heeft Capgemini Tri-A’s ontwikkeld. Dit is een suite aan applicaties die eenvoudig via het web worden aangeboden ter ondersteuning van de dienstverlening in het sociale domein.

Tri-A’s staat voor de drie A’s van de propositie van Capgemini te weten: Aanmelden (via het burgerportaal), Arrangeren (registratie van en regie over diensten en besluiten in het dossier) en Accountability (rekening en verantwoording). Met andere woorden: de belangrijkste bouwstenen in de uitvoeringsketen binnen het sociale domein.

Basisprincipes

Capgemini’s filosofie achter de ontwikkeling van Tri-A’s bestaat uit vijf basisprincipes:

  1. een optimale dienstverlening aan burgers, gezinnen en kinderen staat centraal;
  2. professionals binnen gemeenten en ketenpartners/hulpverleners beschikken als regisseur plaats en tijdsonafhankelijk over applicaties die doelgebonden en flexibel kunnen worden ingezet. De focus van de professional richt zich hierbij op ondersteuning en niet op registratie;
  3. privacy rond informatieverschaffing over de cliënt alsook een veilige wijze van informatieoverdracht zijn gewaarborgd;
  4. verantwoordingsinformatie over kwaliteit en effectiviteit van het ketenproces en uitputting van budgetten zijn beschikbaar voor zowel de professionals als bestuurlijk verantwoordelijken en tenslotte,
  5. Tri-A’s sluit aan op uw tempo van transitie. U betaalt per gebruiker. U bepaalt wanneer, hoeveel professionals als gebruiker binnen uw organisatie worden aangesloten op de beschikbare applicaties.

Voordelen gebruik Tri-A’s

Tri-A’s biedt mede op basis van deze basisprincipes vele voordelen:

  • een uniforme werkwijze voor meerdere domeinen;
  • het behalen van efficiency door professionals in het dagelijks werk;
  • transparantie in de informatievoorziening tussen ketenpartners;
  • een hogere kwaliteit van het uitvoeringsproces ten dienste van burgers gezinnen en kinderen met in achtneming van de privacy-eisen.

Op het gebied van ICT groeit Tri-A’s  met u mee waarbij de applicaties van Tri-A’s als Software-as-a Service worden aangeboden (SaaS). Dit biedt een optimale flexibiliteit. Hiermee bepaalt u namelijk hoeveel gebruikers u wilt aansluiten op het platform en voor welke functionaliteiten; een platform dat niet door uw eigen organisatie dient te worden onderhouden en de voordelen biedt van kennis en ervaring uitwisseling tussen gelijkgestemde partijen, die de SaaS-applicaties gebruiken.

Implementatie

Tri-A’s applicaties zijn snel en eenvoudig te implementeren. Dit dient echter wel zorgvuldig te gebeuren zodat deze applicaties goed aansluiten op uw organisatie en werkprocessen. Om hier inzicht in te krijgen heeft Capgemini een quick scan ontwikkeld die u direct inzicht geeft waar u staat en wat u nog moet doen. Onderwerpen waar u ondermeer via de scan inzicht in wordt gegeven hebben betrekking op de organisatie, communicatie intern en richting ketenpartners, opleidingen, configuratie, infrastructuur, lokale koppelingen, archivering, managementinformatie, privacy en security-eisen.

Met de resultaten uit de quick scan  kunt u op een verantwoorde wijze uw transitie in het sociale domein vervolgen en afronden.

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens