Dit houdt in dat Capgemini:

  • Zijn CO2-emissies rapporteert conform ISO 14064-1 (de carbon footprint);
  • Beschikt over kwantitatief geformuleerde doelstellingen om deze CO2-emissies te reduceren;
  • Een actieve rol heeft in sector of keteninitiatieven rond klimaatverandering, en
  • De carbon footprint en de genoemde doelstellingen zowel intern als extern communiceert.

Hieronder wordt door Capgemini invulling gegeven aan de “niveau 3 en 4 eisen” vanuit de CO2Prestatieladder.

4.A.1 Het bedrijf heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3, en kan uit deze scope 3 emissies tenminste 2 analyses van GHG-genererende (ketens van) activiteiten voorleggen.

4.B.1 Het bedrijf heeft voor scope 3, op basis van 2 analyses uit 4.A.1, CO2-reductie doelstellingen geformuleerd of bedrijf heeft voor scope 3, op basis van 2 materiële GHG – genererende (ketens van) activiteiten CO2-reductie doelstellingen geformuleerd. Er is een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen. Doelstellingen zijn uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde termijn.

3.B.2. Het bedrijf heeft een energie managementprogramma (conform EN16001 of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern) en geïmplementeerd.

4.B.2. Het bedrijf rapporteert ten minste halfjaarlijks (intern én extern) de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

  • Zie 3.C.1

3.C.1. Bedrijf communiceert structureel intern én extern over haar CO2 footprint (scope 1 & 2 emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en). De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het bedrijf, mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidig energiegebruik en trends binnen het bedrijf.

3.C.2. Bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie. Capgemini communiceert structureel over haar CO2footprint (scope 1 & 2 emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) en de initiatieven die worden ondernomen om de impact van onze activiteiten op het milieu te minimaliseren. Wat wanneer aan wie wordt gecommuniceerd is samengevat in het milieu communicatieschema.

Communicatieschema milieu 2016

3.D.1. Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2 reductie door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.

Enkele voorbeelden van initiatieven staan hierover weergegeven. Voor een totaal overzicht kunt u contact opnemen met annelies.hermens@capgemini.com

Capgemini neemt deel aan de meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3)
In 2009 heeft Capgemini zich gecommitteerd aan de MeerJarenAfspraak energie-efficiëntie. Hiermee zegt Capgemini toe zich in te spannen om jaarlijks zijn energie-efficiëntie te verbeteren met 2%. Dit moet resulteren in een efficiëntieverbetering van 30% in 2020 ten opzichte van 2005. Deze resultaten zijn inmiddels gerealiseerd en Capgemini heeft voor de periode 2013-2016 haar doelstellingen aangescherpt.

Capgemini neemt deel aan het Green IT consortium
Het Green IT consortium heeft als doel om via een gezamenlijke aanpak door de ICT-sector in de regio Amsterdam het gebruik van elektriciteit vergaand terug te dringen en te verduurzamen.

Capgemini neemt deel aan de U15
De U15 is netwerk van ruim 300 werkgevers die de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland willen verbeteren. De U15 is een belangrijke gesprekspartner voor het ministerie van I&M, de provincie Utrecht en de grote steden in Midden Nederland. Wij vertegenwoordigen het bedrijfsleven in het bestuurlijk trio van Beter Benutten Midden-Nederland. In de U15 delen bedrijven kennis en ervaringen met elkaar. Daarnaast nemen U15-bedrijven deel aan projecten die de bereikbaarheid in de regio vergroten. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van fietsen binnen het bedrijf en de invoering van een mobiliteitsbudget.

Capgemini neemt deel aan het Lean & Green Personal Mobility programma van Connekt
Lean and Green Personal Mobility staat voor CO-reductie en kostenbesparing door personenmobiliteit te verduurzamen. Met Lean and Green Personal Mobility laten organisaties zien dat zij zich actief inspannen om hun mobiliteitsproces duurzamer te maken. Duurzaamheid leidt niet alleen tot winst voor het milieu, maar ook voor de economie.

4.D.1. Het bedrijf kan aantonen dat zij initiatiefnemer is van ontwikkelingsprojecten die de sector bij de uitvoering van projecten faciliteren in CO2 reductie door het verbinden van de bedrijfsnaam aan het initiatief, door publicaties, door bevestiging van mede-initiatiefnemers.