Kapitaal staat centraal bij de capaciteit van een bankholding om onverwachte verliezen op te vangen en door te gaan met het verstrekken van leningen aan kredietwaardige bedrijven en particulieren. Toezichthouders in de VS stellen hoge eisen aan de interne capaciteit van een bankholding om de kapitaaltoereikendheid via verschillende scenariovoorwaarden te beoordelen en aan een stresstest te onderwerpen als integraal onderdeel van hun algehele kader voor risicobeheer en kapitaalplanning. De stresstest en kapitaalplanning heeft sinds de invoering van het Amerikaanse stresstestprogramma SCAP in 2009 verschillende iteraties ondergaan en heeft in de loop der jaren een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. We gaan in dit paper in op de richtlijnen, algemene uitdagingen, accelerators en aanbevelingen voor stresstesten en kapitaalplanning.