Rapportfase 2009

Het houden van dieren leidt direct of indirect tot emissies van stoffen naar de natuurlijke omgeving. Het gaat onder andere om emissie van broeikasgassen, ammoniak, geur, fijn stof, stikstof, fosfaat en zware metalen. Bij groei van de veestapel komt het realiseren van internationale en nationale milieuverplichtingen onder druk te staan, omdat meer dieren leiden tot meer emissies. Tot 2015 wordt de omvang van de Nederlandse veehouderij begrensd door het stelsel van dierrechten en melkquotering. Vanaf 2015 vervalt de melkquotering. Ook het stelsel van dierrechten zal dat jaar verlopen. De Nederlandse veehouderij zal moeten veranderen om zonder melkquotering en dierrechten economisch rendabel te zijn en tegelijkertijd binnen de milieugebruiksruimte te blijven.