In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een helder en transparant budgetverdeelsysteem ontwikkeld

De bekostiging van de Nederlandse regionale politie vindt plaats in de vorm van algemene en bijzondere budgetten. Bijzondere budgetten kennen vaak een incidenteel karakter of worden verstrekt vanuit een bepaalde beleidsprioriteit. Het algemene budget is ter dekking van het reguliere politiewerk. Na verloop van tijd kunnen bijzondere budgetten overgeheveld worden naar het algemene budget indien zij een structureel karakter krijgen en er geen specifieke verantwoording meer voor hoeft te worden afgelegd. Het algemene budget (circa 3,5 miljard euro per jaar) wordt verdeeld onder de vijfentwintig regiokorpsen aan de hand van het BVS.