Opschalingmogelijkheden voor logistieke transmurale systemen in de zorg

In de komende decennia zal de vraag naar chronische zorg sterk toenemen. Naast deze groeiende vraag zal, bij ongewijzigd beleid, het aanbod aan zorg de komende jaren afnemen. Dit als gevolg van demografische ontwikkelingen (vergrijzing, ontgroening), stagnerende productiviteit en kostenbeheersing. Het gevolg van deze ontwikkeling is een steeds groter wordende kloof tussen vraag en aanbod. Door de toenemende vraag naar capaciteit zullen wachttijden verder toenemen. Hierdoor dreigt verstopping van de keten; capaciteit wordt onnodig lang in beslag genomen, omdat doorstroming in de zorgketen stagneert. Dit probleem is het dominante ketenprobleem voor feitelijk alle zorgketens. Het is een terugkerend probleem, dat een individuele organisatie binnen de zorgketen niet alleen kan oplossen en dat bij falen de keten als geheel in opspraak brengt.

De centrale vraagstelling voor dit onderzoek naar opschalingsmogelijkheden voor transmurale logistieke systemen in de zorg is daarom hoe inhoudelijke en procesmatig afstemming, tussen zorgaanbieders in de zorgketens, geoptimaliseerd kan worden en hoe dergelijke innovaties beter en sneller kunnen worden geïmplementeerd in het veld.

Ontdek hier meer over Ketensamenwerking