Capgemini heeft een wereldwijde mvo- en duurzaamheidsstrategie die zich toespitst op een duurzame omgeving, betrokkenheid bij de maatschappij en een mensgerichte cultuur in ons bedrijf.

De professionaliteit, kwaliteit en diversiteit van onze medewerkers is de belangrijkste pijler onder het succes van onze organisatie. Dat succes behalen wij door samen met onze klanten te werken aan duurzame resultaten voor onze klanten en hun klanten. Dat vraagt om een heldere visie op de relatie van de organisatie met onze medewerkers. Het maakt ook dat wij de diversiteit en individualiteit van onze medewerkers koesteren, en tegelijkertijd veel waarde hechten aan een veilige omgeving met gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen. Vanuit deze visie leveren wij ook graag een bijdrage aan diverse maatschappelijke initiatieven.

De basis voor deze strategie ligt besloten in onze kernwaarden en onze ethische principes en richt zich vooral op onze klanten en medewerkers, zonder daarbij de andere stakeholders uit het oog te verliezen. De uitvoering van de strategie wordt vormgegeven in de landen waar Capgemini actief is. Nederland loopt daarin graag voorop en is trots op de resultaten en de samenwerking die daarbij zowel internationaal binnen de Group als landelijk met andere organisaties zijn gerealiseerd. Zo hebben we in drie jaar tijd onze milieuambitie uit 2009 gerealiseerd en een nieuwe uitdagende ambitie voor de komende jaren ontwikkeld. Met het herziene milieubeleid van Capgemini Group ligt er voor alle landen een uitdaging om structureel te werken aan een duurzame omgeving. Capgemini Nederland ondersteunt deze landen met de kennis en ervaring, opgedaan in de afgelopen jaren. Met oplossingen als Smart Grid en cloudcomputing, maar ook door onze specifieke manier van samenwerken, zoals bijvoorbeeld in de Accelerated Solution Environment, dragen wij bij aan de duurzaamheid van onze klanten en aan de zelfredzaamheid van groepen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In de hoofdstukken over onze klanten en onze bijdrage aan de maatschappij worden enkele concrete voorbeelden genoemd.

Net als veel van onze concurrenten hebben we de afgelopen jaren te maken gehad met snelle veranderingen in de markt. De hoge prijsdruk, toenemende concurrentie van Indiase pure players, freelancers en brokers, de veranderende vraag van de klant en structurele overcapaciteit hebben veel invloed gehad op ons bedrijf. Om een antwoord te vinden op deze ontwikkelingen en een sterke positie voor de komende jaren te realiseren,
zijn we in 2012 gestart met een grootscheepse ommezwaai. Dit heeft geleid tot nieuwe businessmodellen en een reductie van onze capaciteit, gevolgd door de start van een intensief trainingsprogramma en een kalibratieronde met het oog op een gezonde verhouding tussen marktwaarde en salariskosten. Al deze veranderingen, hoezeer zij ook bijdragen aan een gezond en vitaal bedrijf, zijn vaak ingrijpend voor onze medewerkers en voor onze omgeving. Dit vraagt te allen tijde om visie en leiderschap en om transparante en eerlijke communicatie. Wij zullen onverminderd aandacht blijven besteden aan de eigenheid en professionaliteit van onze mensen vanuit een volwassen dialoog, en de naleving van onze kernwaarden bewaken.

Wij zijn trots op de resultaten die we in 2012 hebben bereikt en de beweging die we in gang hebben gezet om ook in de komende jaren een sterke, vitale en innovatieve partner voor onze klanten te kunnen zijn, met inbegrip van duurzame carrièremogelijkheden voor onze medewerkers. In dit duurzaamheidsverslag kijken we terug op de ontwikkelingen en activiteiten van afgelopen jaar en waar mogelijk werpen we een blik vooruit op het nieuwe jaar. We hopen dat u dit verslag met plezier zult lezen.

Frans van den Hurk

Capgemini Board NL
Portefeuillehouder mvo en duurzaamheid