In deze blogreeks hebben we gekeken naar de vraag hoe het onderwijs er in de toekomst uit zal zien.  Dit heb ik gedaan door een gemiddelde schooldag in 2025 te beschrijven, de trends te benoemen die leiden tot verandering, signalen te bespreken die aannemelijk maken dat grote verandering in de sector nabij is en de gevolgen van de veranderingen voor professionals uit de sector te behandelen. In de afsluitende blog van de reeks kijken we naar welke veranderingen we op dit moment al kunnen waarnemen en op welke manier verschillende initiatieven bijdragen aan de realiseren van het geschetste toekomstbeeld.

Het verlagen van de administratieve last van de onderwijzer is het speerpunt van verschillende startups. Ondanks dat de verschillende partijen een andere aanpak presenteren, is het creëren van een centraal dashboard een centraal thema. Binnen dit dashboard wordt alle data van een leerling op een centrale plek opgeslagen en overzichtelijk weergegeven.  Er wordt al een aantal jaar met deze dashboards gewerkt, maar de gegevens moesten altijd nog handmatig en via een vast template worden ingevoerd. Betere en breder gedragen interfaces tussen digitale leermiddelen maken het mogelijk om deze import meer en meer te automatiseren. Op termijn zal dit leiden tot een centraal dashboard van waaruit de onderwijzer de voortgang van de leerling snel en overzichtelijk kan inzien en op basis van zijn expertise de activiteiten kan aanreiken waarmee de leerling zich verder kan ontwikkelen.

Op het gebied van personalisering van leermiddelen komen er steeds meer systemen op de markt die adaptief werken. Hoe langer een leerling hiermee werkt, hoe beter het systeem kan voorspellen welke opgaven uitdagend zijn voor de leerling. Om dit te kunnen, maken deze systemen gebruik van een grote database met opgaven die veelal in multiple response formaat zijn opgesteld. In de toekomst zal dit zich verder uitbreiden naar systemen die een breder palet aan vragen kunnen ondersteunen.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van de vele ontwikkelingen die momenteel invloed hebben op de manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven. Deze ontwikkelingen vormen samen de voorhoede van vernieuwing in het onderwijs en zijn een eerste antwoord op de vraag hoe wij als samenleving het onderwijs in de toekomst willen vormgeven. Verschillende partijen van binnen en buiten de sector zullen hierin een rol moeten spelen, want alleen door samenwerking kunnen de beste resultaten worden bereikt. Daarom kom ik graag met je in contact als je je bezighoudt met innovaties in het onderwijs, zodat we mogelijk samen een nieuwe stap naar het onderwijs in de toekomst kunnen zetten.

 

In een serie blogs werpen we in de Nationale OnderwijsWeek een blik op de toekomst van het onderwijs om te zien hoe de vraagstukken van vandaag het onderwijs van straks vorm zullen geven. Hierbij kijken we voornamelijk naar het “hoe” van het onderwijs en in mindere mate naar het “wat”. Daarnaast brengen we de gevolgen voor verschillende groepen (leerkrachten, curriculumontwikkelaars, uitgevers en overheden) in kaart om een beeld te schetsen welke uitdagingen hun te wachten staat.