In mijn vorige blogs schetste ik een beeld van hoe een toekomstige schooldag eruit zal komen te zien, beschreef ik de trends die deze veranderingen veroorzaken en wees ik op de signalen die duiden op grote veranderingen die het onderwijs zullen beïnvloeden. In deze blog vierde ga ik verder in op de impact van deze veranderingen op het werk van drie groepen professionals in de onderwijssector: docenten, uitgevers en beleidsmakers.

Docenten zullen hun rol zien veranderen. De rol van alwetende wijze man of vrouw zal verminderen naarmate leerlingen steeds beter toegang krijgen tot meer informatie, wat bovendien steeds beter op hun individuele behoeften is afgestemd. Daarbij komt het groeiende vermogen om deze informatie te ontsluiten, al dan niet ondersteund door technologische vernieuwingen. Deze ontwikkelingen nemen overigens niet weg dat leerlingen geen begeleiding meer nodig hebben en dat het leerproces volledig is te outsourcen aan digitale leermiddelen. Leerkrachten zullen in dit proces essentieel blijven voor begeleiding en om daarnaast de sociale vaardigheden van leerlingen te ontwikkelen.

Een gevaar van de steeds verdergaande personalisering van het onderwijs is echter dat docenten nauwelijks tijd hebben om deze begeleidende functie te vervullen. Hoewel het personaliseren van het lesaanbod positief is voor de individuele leerling, zorgt het voor een verhoging van de administratieve last voor docenten. Aangezien administratie nu al als een zware taak wordt ervaren door docenten, is verdere toename onwenselijk. Om dit behapbaar te houden zal een deel van dit proces geautomatiseerd moeten worden om zo personalisering van het lesaanbod te kunnen faciliteren.

Uitgevers zullen hun leermaterialen steeds meer moeten gaan afstemmen op de behoefte van de individuele leerling. Om dit te kunnen realiseren is verregaande digitalisering noodzakelijk zodat de ontwikkeling van lesmaterialen nog economisch rendabel is. Bij het vasthouden aan een papieren methode zal een uitgever, in het meest extreme geval, een apart boek voor elke leerling moeten maken. In een digitale omgeving drukt hergebruik van opgaven een stuk minder op de kosten en is het hergebruik veel eenvoudiger. Bovendien is een digitale methode flexibeler bij het doorvoeren van wijzigingen op verschillende momenten.

Een belangrijk nadeel van deze verregaande individualisatie en digitalisering van lesmateriaal is dat de focus van onderwijs volledig komt te liggen op de digitale wereld en de analoge wereld buiten spel komt te staan. Uitgevers hebben daarom ook de plicht om, naast deze digitale middelen, materiaal te blijven ontwikkelen dat gericht is op het ondernemen van activiteiten waarbij leerlingen met elkaar in contact moeten treden, zodat leerlingen later niet alleen de benodigde kennis bezitten maar ook de juiste competenties meekrijgen waarmee ze een rol in de maatschappij kunnen spelen.  

Beleidsmakers zullen, als gevolg van de personalisering van het lesaanbod, een manier moeten vinden om de kwaliteit en voortgang te meten ondanks alle verschillen die er tussen leerlingen ontstaan. Om het nog ingewikkelder te maken zal dit niet alleen betrekking hebben op verschillen tussen leerlingenen onderling, maar ook op de relatie tot een vak of zelfs kennisgebied. Om toch in te kunnen grijpen in het geval dat te veel leerlingen in een bepaalde regio of op een school achterblijven, zal deze methode geavanceerder moeten woorden.

Daarnaast is er voor de beleidsmakers een rol weggelegd om een heldere visie te ontwikkelen over de vernieuwingen in de onderwijssector. Zo zouden zij zich moeten buigen over de vraag welke eisen er worden gesteld aan het behalen van een erkend leerresultaat (diploma) als leermaterialen en lesmethoden voor verschillende leerlingen steeds verder uiteenlopen.

Morgen zullen we in de laatste blog in deze serie aandacht besteden aan de veranderingen die op dit moment al zichtbaar zijn in het onderwijs.

In een serie blogs werpen we in de Nationale OnderwijsWeek een blik op de toekomst van het onderwijs om te zien hoe de vraagstukken van vandaag het onderwijs van straks vorm zullen geven. Hierbij kijken we voornamelijk naar het “hoe” van het onderwijs en in mindere mate naar het “wat”. Daarnaast brengen we de gevolgen voor verschillende groepen (leerkrachten, curriculumontwikkelaars, uitgevers en overheden) in kaart om een beeld te schetsen welke uitdagingen hun te wachten staat.