In de laatste weken van december heeft het bouwteam van Tri-A’s hard gewerkt om versie 2.0 van in de eerste week van 2015 op te leveren.  Voor de Veilig Thuis organisatie’s is dit een belangrijke oplevering, omdat versie 2.0 aanvullende functionaliteit bevat, noodzakelijk voor de uitvoeringstaken van de Veilig Thuis organisaties. Deze functionele eisen zijn in samenwerking tussen Jeugdzorg en VNG eind 2014 aan de release van Tri-A’s versie 2.0 toegevoegd.

Tri-A’s ondersteunt met versie 2.0 het handelingprotocol en het Programma van Eisen (te vinden via de link onderaan dit blog) dat eerder door de VNG voor de Veilig Thuis organisaties is opgesteld. De vraag die daarmee op de voorgrond komt; “Is dit het dan en zijn we klaar?”
Het antwoord zal zeker niet verrassen.  Nee.

We staan aan het begin van een nieuwe vorm van software ondersteuning, met exponentiële groei in het vooruitzicht. Populariteit van applicaties als Tri-A’s laat zich gemakkelijk verklaren.
Ad Verschoor gaf onlangs in zijn blog aan dat de organisaties en processen in het Sociaal Domein de komende jaren verder zullen uitkristalliseren. Met dit uitkristalliseren ontstaan wensen voor nieuwe functionaiteit en verfijningen op bestaande functionaliteit van Tri-A’s.  Nieuwe functionaliteit wordt vervolgens gekanaliseerd, beoordeeld en gewaardeerd met als doel; het samenstellen van een volgende release.  

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Om functionaliteiten te kunnen kanaliseren, beoordelen en te waarderen is inrichting van een centraal beheer een vereiste. Dit vraag op zijn beurt een inbedding van de Veilig Thuis organisatie’s in het bestuurlijk landschap . Dit moet leiden tot een gezamenlijke visie op toekomstig beleid met betrekking tot de uitvoeringstaak, waarmee de kaders voor nieuwe functionaliteit worden neergezet.

Zowel met Jeugdzorg als met VNG zijn eind 2014 de eerste gesprekken gestart, om invulling te geven aan wat een centraal beheer oplevert.  Mijn inschatting is dat dit in 2015 voor de Veilig Thuis organisaties  nog de nodige aandacht en afstemming zal vergen. Van de VNG begrijp ik dat het aandachtspunt centraal beheer is onderkend. De VNG gaat zich dan ook inzetten voor inbedding van de Veilig Thuis organisaties in het bestuurlijk landschap, en zal daar ook ondersteuning bij bieden.

Mijn inziens onderstreept dit een duidelijke eigen identiteit en voetprint van de Veilig Thuis organisaties. Bovendien zal het herkenbaar worden aan nieuwe functionaliteit in toekomstige releases van Tri-A’s.

Programma van Eisen van de VNG:
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/amhk/nieuws/model-programma-van-eisen-amhk-beschikbaar-voor-gemeenten