De recente IM-survey laat zien dat Business Informatiemanagement (BIM) sterk in de belangstelling staat en dat de rol van Informatiemanager langzaam verschuift. De belangrijkste bevindingen zijn dat Informatiemanagement in volwassenheid groeit, dat de IM-er vaker opereert op middenmanagement niveau, dat IM een adviesrol heeft aan de business (Directie, Raad van Bestuur, boards, etc) op het gebied van IT-mogelijkheden en van projectportfolio. 

Volgens het rapport zijn de teams van de IM-er worden kleiner, waarbij werkzaamheden bij andere rollen komen te liggen. Het is daarbij opvallend dat de druk wederom vooral vanuit de business komt en de roep (vanuit IM) om duidelijkheid over prioritering van de werkzaamheden en de positionering van Informatiemanagement sterker is geworden. Ook komt het duidelijk naar voren dat een IM-er niet meer “nergens wakker van ligt”. Er is dus werk aan de winkel voor de IM-ers om de regie op de informatie en de informatievoorziening te begeleiden vanuit de business op tactisch niveau. Beleidsbepaling alleen is niet meer voldoende, nu moeten de plannen worden omgezet in resultaten. Onderwerpen waar de IM-er zich vooral mee bezighoudt zijn mobile(er) werken, (door) zelf services voor medewerkers en samenwerking in de keten. Daarnaast, op hoger niveau gaat de aandacht van IM-er naar de inhoud van de informatievoorziening, bijvoorbeeld door het bewaken van het portfolio en het opstellen van de business architectuur. In de survey werd ook geconstateerd dat het meeste budget naar beheer gaat, terwijl organisaties meer moeten innoveren en wendbaarder willen zijn.

Innovatie – moet het nou?

De laatste bevinding is voor ons heel interessant en vraagt om verdere uitwerking. Innovatie is tegenwoordig vereist onder andere doordat organisaties als leveranciers van producten en diensten sneller worden geconfronteerd met de verwachtingen van de afnemer. Relevantie van diensten en producten voor de markt is ook beter zichtbaar voor concurrentie en andere (potentiële) klanten door dat de feedback openbaar woord gegeven (consumenten fora). Het is door onderzoekers vastgesteld dat er meerdere soorten en maten van innovatie waarneembaar zijn – van incrementeel (verbetering van iets wat al bekent en zeker is) tot radicaal (ontwikkelen van een geheel nieuwe aanbod voor onbekend markt). Dat laatste is voor veel organisaties niet haalbaar en misschien niet per se noodzakelijk om in de huidige dynamische en veeleisende omgeving succesvol te kunnen zijn. Volgens onze visie zal de volwassenheid van Informatiemanagement voornamelijk gezocht moeten worden in het bijdragen aan de mogelijkheden om innovatie binnen organisaties te incorporeren in de bestaande (beheer-) situatie.
 

Informatiemanager als katalysator voor innovatie

Een eerste stap, het zogenaamde “laaghangend fruit”, zou kunnen zijn om de kosten van beheerbudget te verlagen ten gunste van kosten voor innovatie, of zoals wij steeds vaker zien, juist de innovatiekracht vanuit beheer te laten komen. Kostenverlaging van beheerbudget en ontzorging op het bestaande landschap wordt vaak gerealiseerd door verregaande applicatierationalisatie, uitbesteding van het applicatiebeheer of door uitbesteding van bedrijfsondersteunende processen, zoals Finance, Facility, etc. Dit vraagt om enerzijds een stevige visie op de (toekomstige) eisen aan de bestaande systemen en functionaliteiten, maar anderzijds vooral ook om lef om de uitvoering hiervan uit handen te geven vanuit het vertrouwen dat de regie hierop stevig staat. Echter, met “stevig” bedoelen wij hier niet “vast”. Een belangrijke factoor om succesvol te kunnen innoveren is volgens ons vooral dat vertrouwen opbouwen door het op een structurele wijze business ideeën in een vroeg stadium met IT uitwisselen. Zo kunnen de door de business verwachte benefits meteen afgewogen worden tegen haalbaarheid van de oplossing. Informatiemanagement kan zorgen voor een open klimaat en vroege betrokkenheid van de IT bij het opstellen en veranderen van doelen en zo kan IM meerwaarde opleveren door het beter managen van het programma  portfolio. We merken bij organisaties dat er nu steeds vaker wordt gevraagd naar een toepassing van agile op strategisch niveau. 

Het “Think big, act small” principe in innovatie

Op moment dat we met een probleem zitten valt tegenwoordig automatisch een vraag: is er al een app voor? Zo bij organisaties, als er behoefte aan verandering wordt vastgesteld, valt er een vraag of er tools bestaan om een probleem op te lossen en de benodigde verandering te bevorderen. Die zijn er wel, echter zijn we van mening dat innovatie binnen de organisatie kan al eerder gebeuren wanneer een nieuw idee mensen aansteekt om hun gedrag te veranderen. 
 
Een voorbeeld van innovatie die vrijwel in elke sector te zien is, is het toepassen van social media. Adviseurs als Jeroen Bertrams en Sheryl Brown waarschuwen dat je er beter niet aan moet beginnen tot dat je er intern klaar voor bent. Dat wil niet zeggen dat je moet wachten, maar juist meteen acteren – intern! Als eerste stap wordt geadviseerd om via de social media naar de klanten te luisteren en al op basis daarvan als organisatie kijken in hoever je in staat bent om op feedback in te spelen. Dat geeft inzicht in wat de omgeving verwacht en wat is haalbaar voor de organisatie om op korte termijn aan te bieden. Vergelijkbare introvisie en voornamelijk zonder “big bang” implementaties direct acteren, lijkt een mogelijke stap bij innovaties op gebied van informatie uitwisseling. Wij zijn overtuigd dat het beïnvloeden en stimuleren van steeds meer open discussies bij het vaststellen van visies en doelen een cruciale rol van de Informatiemanager is. Van hieruit werkt de Informatiemanager proactief samen met de business om innovaties te introduceren en vanuit de bestaande (beheer-) situatie in te richten, met meer focus en snelheid. Zo is de Informatiemanager een katalysator en facilitator voor het invoeren van veranderingen.
 
Ik ben benieuwd naar voorbeelden en visies uit organisaties die het beeld van Informatiemanager completer kunnen maken.