Skip to Content

Teollisuuden palvelullistaminen valjastaa pilven ja DevOps:in hyödyt

Capgemini
28 Jun 2022

Valmistava teollisuus on perinteisesti ostanut tarvitsemansa koneet niiden toimittajilta, oli kyseessä vaikkapa paperikone, nostolaitteisto, tai autoteollisuuden kokoonpanolinjasto. Vaatimusten kasvu on kuitenkin johtanut teollisuuden palvelullistumiseen, eikä pelkän koneen myyminen enää riitä.

Mitä teollisuuden palvelullistuminen tarkoittaa käytännössä?

Palvelullistumisen (servitization) myötä teollisuuden koneiden ja laitteiden kylkeen on luotu palveluita, joiden perusajatus on varmistaa koneita myyvän yrityksen kilpailukyky tarjoamalla asiakkaalle lisäarvoa tuotteen käytön ympärille. Lähes kaikki suomalaiset teollisuusyritykset ovat vähintäänkin aloittaneet siirtymän perinteisestä tuotevetoisesta ajattelusta kohti palvelullistettua tarjoomaa.

Palvelullistamisen kehityskulku etenee käsi kädessä teollisuuden digitalisaation ja pilviratkaisujen käyttöönoton kanssa. Tämä ei suinkaan ole sattumaa. Pilven infrastruktuuri ja sovellukset tekevät teollisuuden lisäpalveluiden kehittämisestä ja palveluihin liittyvän datan hyödyntämisestä entistä helpompaa ja kannattavampaa.

Tarkastelemme seuraavaksi kolmea ulottuvuutta, joiden osalta pilviteknologia ja ketterät DevOps-käytännöt avaavat uusia mahdollisuuksia lisäarvon tuottamiseen palveluiden muodossa.

Lue myös: Pilviteknologian mahdollisuudet valmistavan teollisuuden murroksessa

1. Pilvi ja DevOps nopeuttavat teollisuuden palvelukehitystä

Päällimmäinen kysymys palvelukehityksessä on se, millaista lisäarvoa tuotteen rinnalle halutaan luoda. Teollisuudessa palvelullistuminen painottuu yleisesti koneiden huoltopalveluihin ja käytön optimointiin.

Pilviratkaisut ja DevOps astuvat kuvaan, kun palvelumallia ryhdytään toteuttamaan käytännössä. Pilveen pohjautuva palvelumalli on digitalisoituvalle teollisuudelle perusedellytys, koska pilvilaskenta tuo yrityksen ja asiakkaan ulottuville korvaamatonta joustoa ja tehokkuutta

DevOps-mallin tehtävänä on automatisoida palvelua pyörittävän ohjelmiston kehitys, testaus ja ylläpito tuomalla kehitys (Dev), palvelutuotanto (Ops) ja laadunvarmistus (QA) yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. Turvakriittisessä ympäristössä myös tietoturva (Sec) tulee osaksi toimintamallia (DevSecOps), esimerkiksi haavoittuvuusskannausten ja sovelluskehityksen supply chain –turvallisuuden varmistamisen muodossa.

DevOps-käytäntöjen ja kulttuurin myötä uuden teollisuuspalvelun lanseeraus ja jatkokehitys tapahtuu nopeissa sykleissä. Kun palvelun kehitys toteutuu ketterän Agile-mallin mukaan ja kehitysaskelten implementointi sekä laadunvarmistus automatisoidaan, teollisuusyritys pystyy reagoimaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin nopeasti.

2. Pilviteknologia ratkaisee datan keräämiseen, varastointiin ja saatavuuteen liittyvät haasteet

Palvelullistuvan teollisuuden ytimessä on asiakas- ja käyttödatan kerääminen ja analysointi. Perinteisesti teollisuuskoneisiin liittyvä tieto on sijainnut niin sanotusti on-premise, eli siellä missä itse kone raksuttaa. Tämä asettaa datan varastoinnille ja saatavuudelle tiukkoja rajoitteita.

Julkinen (tai yksityinen) pilvi tarjoavat aina oikean määrän kapasiteettia. Mikä tärkeintä, pilven data ei ole paikkasidonnaista, vaan varastoitua tietoa voidaan tarkastella, muokata ja analysoida pilvisovelluksilla mistä tahansa käsin. Ilman pilvipohjaista ratkaisua, data pitäisi hakea paikan päältä.

Pilvipalvelujen IoT-ratkaisuista löytyy myös valmiita liitäntäkomponentteja edge-teknologioihin, joten IoT-infran sanomaliikennettä voidaan käsitellä skaalautuvasti. Datan parempi saatavuus auttaa sekä asiakasta että koneen ja palvelun myynyttä teollisuusyritystä pysymään perillä siitä, mitä tuotannossa tapahtuu.

3. Pilviratkaisujen avulla dataa on helpompi analysoida ja hyödyntää liiketoiminnan kehittämiseen

Tarjooman palvelullistaminen edellyttää valmiutta reagoida asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja ennakoida tulevaa. Palkinnoksi tässä onnistumisesta, teollisuusyritys pääsee käsiksi uusiin tulovirtoihin ja kestävämpiin asiakassuhteisiin.

Pilveen kertyvä ja helposti saatavilla oleva data tuo tiedon reaaliaikaiseen analysointiin ja hyödyntämiseen mahdollisuuksia, joihin on-premise IT-infrastruktuuri ei taivu. Lisäksi automaattinen monitorointi voi ennakoida kalliita virheitä tai poikkeamia tuotannossa.

Kun data on helposti saatavilla, sen sisältämä tieto siirtyy DevOps:in kautta luonnolliseksi osaksi palvelun kehityspolkua. Pilven kautta esimerkiksi koneiden ohjemistopäivitykset voidaan ajaa etänä. Etähuolto on klassinen esimerkki pilven mahdollistamasta teollisuuden palvelusta, josta hyötyvät sekä asiakas että palveluntarjoaja.

Otamme teollisuuden digitaalisen transformaation tosissamme. Lue lisää Intelligent Industry -lähestymistavasta –>

Pilvipohjaisen palvelullistamisen edut pähkinänkuoressa

  • Edistää koko liiketoiminnan digitalisaatiota
  • DevOps-malli nopeuttaa palveluiden kehitystä ja lanseerausta
  • Mahdollistaa uudenlaisen asiakas- ja käyttödatan keräämisen
  • Tehostaa datan varastointia ja tuo tiedon kaikkien saataville
  • Pilvipohjaiset palvelut skaalautuvat joustavasti ylös ja alas
  • DevSecOps automatisoi palvelukehitystä, laadunvarmistusta ja tietoturvaa
  • Parantaa loppukäyttäjän kokemusta ja syventää asiakassuhteita
  • Tuo teollisuusyritykselle asiakkaita sitouttavia tulovirtoja

Pilvipohjaisen palvelukehityksen pyörät pyörimään

Asiakkaat odottavat koneiden ja tuotantolaitteiden toimittajilta terävää palvelua. Mikä sitten estää kaikkia teollisuusyrityksiä siirtymästä tuottoisaan palvelullistettuun tarjoomaan?

Yleisimmin haasteena on organisaation puutteellinen kyvykkyys digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Tämä este on kuitenkin ylitettävä – joko omin voimin tai kumppanin kanssa – koska nykyisessä kilpailutilanteessa pelkällä tuotteella ei pärjää. Vaatimusten kasvua ei pidä pelätä, vaan se on otettava tilaisuutena muodostaa entistä vahvempi side asiakkaan, tuotteen ja palvelun välille.

Capgemini sopimukseen Valmetin IT-transformaation tukemisesta

Capgemini Group kattaa kaikki teollisen palvelullistamisen osa-alueet. Palvelukehityksen projekteissamme Capgemini Invent ja frog vastaavat palvelun konseptoinnista asiakkaan kanssa. Tämän jälkeen me Capgeminin cloud-tiimissä hoidamme teknisen toteutuksen ja jatkuvan ylläpidon. Lähetä viesti jos haluat sparrata kanssani palvelukehityksestä.

Simone Leggio
Head Of Cloud and DevOps