Skip to Content

Ihmiset, prosessit ja teknologiat – näin agile tuodaan aidosti osaksi finanssialan liiketoimintaa

Capgemini
11 Oct 2021

Asiakkaiden kasvavat vaatimukset ja alati muuttuva regulaatio haastavat pankki- ja vakuutusalan ohjelmistokehitystä. Parhaiten kovenevassa kilpailussa pärjäävät yritykset, joissa agile on aidosti osa yrityksen kulttuuria ja liiketoimintaa.

Bisnes on teknologiaa ja teknologia bisnestä. Jotta pankki- ja vakuutusalan yritykset pystyvät vastaamaan alati kovenevaan kilpailuun, kasvaviin asiakkaiden odotuksiin ja muuttuviin regulaatiovaatimuksiin, niiltä vaaditaan digitaalista kypsyyttä ja ohjelmistokehityksen tiivistä nivomista liiketoimintaan.

Helpommin sanottu kuin tehty. Tuoreessa whitepaperissamme The State of the Art in Agile Software Development: A Point of View for the Financial Sector (linkki lataussivulle) käymme läpi finanssialan ketterän ohjelmistokehityksen haasteita ja mahdollisuuksia sekä luomme katsauksen DevOpsin tulevaisuuteen.

Pankki- ja vakuutusalalla ketterä ohjelmistokehitys muodostuu ihmisten, prosessien ja teknologioiden yhteispelistä, jossa otetaan huomioon niin asiakkaiden vaatimukset kuin regulaatiokin. Käyn tässä kirjoituksessa läpi whitepaperimme tärkeimpiä havaintoja ja alan edelläkävijöitä yhdistäviä piirteitä.

Ihmiset

Agile on juurrutettu yrityksen kulttuuriin

Kyselytutkimuksemme mukaan 82 prosenttia ketterän ohjelmistokehityksen edelläkävijäyrityksistä uskoo, että agilen skaalaamisen suurin haaste on organisaation kulttuuri ja asenne.

Samaan aikaan kuitenkin yli puolet vastaajista kertoo, että ylempi johto odottaa edelleen vanhan mallista raportointia ja riskienhallintaa, ja yli kolmanneksen mukaan varhaisia tuottavuushyötyjä ei skaalata organisaatiossa. Tämä johtaa siihen, että agilen hyötyjä ei pystytä käyttämään tehokkaasti ja samojen ongelmien kanssa painitaan ympäri yritystä, vaikka tietoa ja parhaita käytäntöjä olisi jo muodostunut.
Kuinka sitten kehittää ketterää kulttuuria? Aivan ensimmäiseksi on määriteltävä selkeät tavoitteet liiketoiminnalle ja kulttuurille sekä mittaristot molempien seuraamiseen. Lisäksi täytyy kiinnittää huomiota jatkuvuuteen, jotta tiimit pystyvät edistämään ketterää kulttuuria, minimoida ihmistenvälisiä riskejä sekä hyödyntää yhteistyöalustoja ja -työkaluja, jotta parhaita käytäntöjä saadaan levitettyä koko organisaation käyttöön.

Osaamista kehitetään jatkuvasti – ja hankitaan myös ulkopuolelta

Kehitystiimeiltä vaaditaan entistä laaja-alaisempaa osaamista. Tällä hetkellä toivottu ohjelmistokehittäjän osaamisprofiili on T-kirjaimen muotoinen, eli työntekijällä on syvää osaamista yhdestä alasta ja pintapuolista ymmärrystä muusta. Edelläkävijäyrityksissä osaamisprofiili alkaa kuitenkin enemmän muistuttaa piin merkkiä: työntekijöillä on syvä tuntemus kahdesta erilaisesta aihealueesta, esimerkiksi ohjelmistokehityksestä ja liiketoiminnasta.

IT-ala kärsii pahasta työvoimapulasta, mikä ei varsinaisesti helpota finanssialan rekrytointihaasteita. Kun osaajista käydään kiivasta kamppailua yli toimialarajojen, finanssisektorin yritysten on tehtävä kaikkensa houkutellakseen taloon uutta osaamista ja kehittääkseen nykyistä osaamista oikeaan suuntaan. Jatkuvaan kehittymiseen ja oppimiseen on kannustettava niin työkulttuurin, teknologian kuin tiimityöskentelytaitojenkin saralla.

Osaajapulaa voidaan helpottaa hankkimalla osaamista kumppaneilta. Oli kyse toimintakulttuurin kirittämisestä ketteräksi tai piinkovista ja -muotoisista osaajista, kannattaa päänsärky siirtää kaltaistemme toimijoiden huoleksi. Autamme mielellämme niin ketteröityvän tiimin täsmähankinnoissa kuin isommissakin hankkeissa.

Kehitystiimit on organisoitu tehokkaasti

Ei riitä, että kehitystiimeissä on oikeaa osaamista joko rekrytoituna tai ulkoa ostettuna, vaan ne on myös organisoitava oikealla tavalla. Kun arvonluontia tarkastellaan tiimien, ei pelkkien yksilöiden kautta, jokaisen osaamisesta saadaan paras hyöty irti.

Keskeisessä roolissa agile-organisaatiossa on Centre of Excellence (CoE), joka auttaa yritystä kulkemaan oikeaan suuntaan ja ohjaa kulttuurin muutosta. Pankki- ja vakuutusalalla CoE-tiimeihin on erityisen tärkeää kuulua kehittäjien ja testaajien lisäksi myös tietoturvan ja compliancen osaajia.

Tiimien organisointia ja tiedonjakoa voidaan tehdä monilla eri tavoilla. Toimivia malleja tähän ovat esimerkiksi DoJot sekä killat (guilds) ja jaostot (chapters). Japanilaisilta kamppailusaleilta nimensä saaneissa DoJoissa tiimit treenaavat lean-, agile- ja DevOps-metodeja valmentajien ohjauksessa tarkasti rajattujen haasteiden avulla. Tietyn tuotetyypin tai alan osaajia organisaation eri puolilta yhteen tuovissa killoissa ja jaostoissa taas kehitetään tiimien välistä yhteistyötä ja jaetaan parhaita käytäntöjä. Organisoitiin tiimit ja kehitettiin osaamista millä metodilla hyvänsä, oleellista on, että tiimeillä on aina johdon mandaatti kokeilla ja kehittää itsenäisesti.  

Prosessi

Agile skaalautuu ja näkyy myös budjetoinnissa

Agilen skaalaamisen haaste on ohjata kaikki itsenäisesti liikkuvat osat kohti yhteisiä tavoitteita ja varmistaa, että useamman tiimin panosta vaativat projektit sujuvat ongelmitta.
Muun muassa Scaled Agile Framework (SAFe) auttaa määrittelemään roolit ja vastuualueet sekä työnteon organisoinnin tavat niin, että eri tiimien tehtävien väliset riippuvuussuhteet pystytään tunnistamaan hyvissä ajoin.

Jotta IT-kehitys voi tapahtua yhä nopeammalla syklillä ja reagoida markkinoiden äkillisiin muutoksiin, myös budjetointisyklin on oltava entistä lyhyempi ja budjettien perustuttava toimituskapasiteettiin ja luotuun arvoon. Teknologiapanostuksia ei enää voi perustella kolmen vuoden investointicasella, vaan hyötyjä on pystyttävä näyttämään pienempinä siivuina. Lean Portfolio Funding auttaa allokoimaan budjettia yksittäisten projektien sijaan arvovirtoihin.

DevOpsin automaatio tuo kilpailuetua

IT-johtajat luottavat automaation voimaan: kyselytutkimuksemme mukaan kolme neljästä IT-johtajasta uskoo automaation lisäävän liikevaihtoa ja kannattavuutta. Jopa 86 prosenttia uskoo sen parantavan asiakaskokemusta. 

Mitä vahvemmin DevOps on automatisoitu, sitä enemmän kilpailuetua yritys saa. Kun tiimien aikaa ei kulu toistuviin tehtäviin, ne voivat keskittyä aidon arvon tuottamiseen ja innovointiin. DevOpsin automatisoinnissa tärkeässä roolissa ovat standardointi sekä tietoturvan ja compliancen huomioiminen kriittisissä vaiheissa. Automaatio kannattaa ottaa käyttöön vaiheittain ja hyödyntää sitä kehitysprosessin kaikissa eri vaiheissa.

Kehittäminen, laadunvarmistus ja tietoturva kulkevat käsi kädessä

Kun julkaisujen tiheys kasvaa, on entistä tärkeämpää pitää huolta siitä, että ohjelmistokehitys ottaa huomioon niin asiakkaiden tarpeet kuin alati muuttuvan regulaation. Aivan ensimmäisenä yrityksen on kirkastettava omat tavoitteensa niin laadunvarmistuksen, tietoturvan kuin compliancen osalta.

Finanssialan kaltaisella tiukasti säännellyllä alalla tietoturvaa ei voi vain lisätä valmiin tuotteen päälle. DevSecOpsin, joka ottaa turvallisuusasiat huomioon tuotteen koko elinkaaren aikana ja tähtää myös tietoturvan automatisointiin, pitäisi olla arkipäivää.

Teknologiat

Mikropalvelut muuttavat infrastruktuuria

Ohjelmistokehityksessä keskitytään entistä vahvemmin mikropalveluihin, joissa yksittäinen tiimi tai ihminen vastaa tietyn palvelun kehittämisestä ja muuttamisesta. Tätä lähestymistapaa suosii esimerkiksi Netflix, mutta siitä on tulossa yhä suositumpi myös finanssialalla, koska se mahdollistaa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaamisen nopeasti.

Mikropalveluihin keskittyminen vaikuttaa myös IT-infrastruktuuriin: mikropalveluiden näkökulmasta oleellista on saada tarvittavia resursseja, kuten tallennustilaa tai tiedonsiirtoa, helposti ja nopeasti, ja varsinainen infrastruktuuri jää näkymättömiin. Nimitys ”utility-based infrastructure” viittaakin tapaan, jolla yhteisestä infrastruktuurista jaellaan arjessa veden ja lämmön kaltaisia perustarpeita. 

Arkkitehtuuria kehitetään tarpeeksi, ei liikaa

Myös arkkitehtuurin pitää pysyä mukana nopeissa muutoksissa. Ketterä arkkitehtuuri onkin taitoa suunnitella ja toteuttaa juuri oikeanlainen, epävarmaan ympäristöön reagoiva ratkaisu.

Me Capgeminillä olemme kiteyttäneet ketterän arkkitehtuurin termipariin JIT-JEA: just in time, just enough architecture. Siinä arkkitehdit ja agile-tiimit toimivat yhteistyössä ja tuottavat juuri ajoissa ratkaisun, joka on juuri riittävän hyvä niin arkkitehtuurin, dokumentaation kuin hallinnon (governance) suhteen. Oleellista on myös, että ratkaisu on palasteltu osiin, joita eri kehitystiimit voivat viedä eteenpäin.

Tekninen velka ei estä uusiin mahdollisuuksiin tutustumista

Tekninen velka kasvaa korkoa jopa nollakorkomaailmassa, ja finanssialalla vielä erityisen korkeaa sellaista. Jotta velkataakkaa saadaan purettua, on ensin tunnistettava kuinka paljon ja missä velkaa oikeastaan on. Koska tekninen velka voi kerääntyä monesta eri syystä, ei ongelman korjaamiseenkaan ole yksitahoista ratkaisua. Tärkeintä on modernisoida ja systemaattisesti siivota pois vanhentunutta teknologiaa.

Tekninen velka ei kuitenkaan saa olla innovointia ja uusien teknologioiden mahdollisuuksiin tutustumista estävä tekosyy. Erilaiset kartoittamistyökalut auttavat pysymään kärryillä uusista trendeistä ja teknologioista sekä arvioimaan otetaanko ne osaksi yrityksen teknologista tiekarttaa. Hyvä esimerkki tällaisesta teknologiatutkasta on nelivaiheinen malli, jossa teknologiat jaotellaan silmällä pidettäviin, arvioitaviin, kokeiltaviin ja käyttöön otettaviin. 

Tie eteenpäin

Kun yllä olevat asiat on istutettu osaksi yrityksen kulttuuria, ollaan hyvässä vauhdissa. Mutta mihin finanssialan ohjelmistokehitys on etenemässä seuraavaksi? Whitepaperissamme esiin nousee kaksi tärkeää osa-aluetta, jotka nivovat ohjelmistokehityksen saumattomasti yrityksen liiketoimintaan.

Kun tiimit organisoidaan tuotekeskeisesti, koko tuotteen elinkaari sovitetaan yhden, monialaisen osaajajoukon vastuulle. Tiimien onnistumisen mittareita ovat siis paitsi ohjelmiston laatu myös tuotteen menestys markkinoilla. DevOps onkin aidosti ketterässä yrityskulttuurissa BizOps, jossa tiimit pystyvät yhä itsenäisemmin päättämään tuotteiden ominaisuuksien kehittämisestä ja tarjoamaan ratkaisuja entistä nopeammalla tahdilla.

Edelläkävijäyrityksissä ketterä kehitys ei siis ole vain IT-osaston asia. Annamme whitepaperissamme askelmerkit myös siihen, kuinka koko organisaatio siirtyy kohti agilea. Vaiheita on viisi: valmistelu, kokeileminen, kulttuurin ja osaamisen kehittäminen, agilen ja liiketoiminnan tavoitteiden yhdistäminen sekä IT:n modernisoinnin kiihdyttäminen.

Olipa yrityksesi missä tahansa vaiheessa omalla agile-matkallaan, me Capgeminillä autamme seuraavien askelien ottamisessa. Meillä on runsaasti kokemusta ja näkemystä finanssialan DevOps-prosessien kehittämisestä Pohjoismaissa ja sparraamme mielellämme yrityksesi ohjelmistokehitystä niin ihmisten, prosessien kuin teknologioiden saralla.

Lataa The State of the Art in Agile Software Development: A Point of View for the Financial Sector-whitepaper tästä