Skip to Content

Vastuullinen muotoilu ja elinkaaren hallinta tuote- ja palvelukehityksessä

Capgemini
24 Nov 2022

Paine vaikuttaviin ympäristötekoihin kasvaa. Tuotteiden ja palvelujen muotoilu tarjoaa vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen monta mahdollisuutta, joiden positiiviset vaikutukset kohdistuvat ympäristön lisäksi ihmisten hyvinvointiin ja tasavertaisuuteen sekä taloudelliseen kestävyyteen.

Muotoilun roolia ei sovi vähätellä. Arvioiden mukaan osassa tuotteista ja teollisuudenaloista muotoiluvaihe saattaa määrittää jopa 80% ympäristövaikutuksista. Aina vaikutus ei ole näin suuri, ja toisaalta vastuullisen muotoilun (sustainable design) edistystä jarruttaa rajallinen tietoisuus. Tässä artikkelissa avaamme vastuullisen muotoilun merkitystä yhdistettynä elinkaaren hallintaan, jotta saisit konkreettisia eväitä lähteä edistämään vastuullisuustyötä organisaatiossasi.

Lue Capgemini Research Instituten raportti:
Why sustainable product design is the need of the hour?

Mitä on vastuullinen muotoilu eli sustainable design?

Vastuullinen muotoilu viittaa suunnitteluun, jonka pyrkimyksenä on ympäristöön liittyvien, sosiaalisten ja taloudellisten hyötyjen maksimointi samalla kun näihin kohdistuvat kustannukset minimoidaan. Vastuullisen muotoilun periaatteiden mukaan tuotteen tai palvelun onnistumista ei mitata vain tuottoina, vaan arvioinnissa otetaan huomioon myös sen positiiviset vaikutukset ihmisille ja planeetallemme.

Ympäristökomponenttiin liittyvät esimerkiksi materiaalit, tuotannon päästöt sekä kierrätysnäkökulma. Sosiaalisen komponentin ydinasioita ovat käytettävyys, saavutettavuus ja osallistaminen. Taloudellisen vastuullisuuden näkökulma hakee omia rajojaan, mutta sen teemoiksi istuvat ainakin liiketoimintamallin toteuttamiskelpoisuus (viability), tarjooman arvo ja saavutettavuus.

Vastuullinen muotoilu syntyy ympäristötavoitteiden, sosiaalisen vaikutuksen ja taloushyötyjen yhtymäkohdissa.

Tasapainottelu ihmis-, ympäristö- ja talouskomponenttien välillä voivat tuntua pakotetuilta. Todellisuus on osoittanut, että ainakin toistaiseksi ympäristöön liittyvä kestävyys saa suurimman painoarvon tuotteiden ja palvelujen muotoilussa. Tätä selittää ainakin se, että vaikutukset ympäristölle on suoraviivaista konkretisoida mm. elinkaariajattelun ja organisaation ympäristömission kautta.

Vastuullinen muotoilu katsoo vahvasti eteenpäin: sen tarkastelussa ovat tulevaisuuden liiketoimintariskit, joita se pyrkii ennakoimaan innovatiivisuudella. Samalla vastuullinen muotoilu on vahvasti kytköksissä kuluttajien muuttuviin tarpeisiin ja mieltymyksiin. Tarkoituksena on löytää erottautumisen ja kestävän kilpailuedun mahdollisuuksia näiden elementtien yhtymäkohdista – ympäristön ehdoilla.

Vastuullisen muotoilun haasteita

Kiireellisestä tarpeesta ja tiukentuvan säätelyn paineesta huolimatta vain 22 % Capgemini Research Instituten kyselyn vastaajista kertoi, että vastuullisuus on keskeinen osa tuotteiden muotoiluprosesseja. Miksi?

Jotta vastuullinen tuote- ja palvelumuotoilu voisi saada paremman jalansijan, yritysten täytyy olla valmiita mm. vähentämään neitseellisten materiaalien käyttöä, lisäämään kierrätystä ja rakentamaan vastuullisuusajatteluun perustuvaa kestokykyä koko arvoketjun mitalta.

Kasvavat kustannukset mainitaan usein vastuullista muotoilua hidastavana tekijänä, mutta tutkimuksen mukaan tilanne ei ole yksiselitteinen: osassa organisaatioista muotoilun vastuullisuus on pitänyt kustannukset ennallaan tai jopa vähentänyt niitä. Muut keskeiset haasteet koskevat esimerkiksi vastuullisten materiaalien saatavuutta (55 % vastaajista) sekä ympäristö- ja sosiaalisen vaikutuksen mittaamiseen tarvittavan datan puutteellisuutta (54 %).

Lähde: Capgemini Research Institute, 4-5/2022, N=900 organisaatiota

Puutteet koskevat usein myös itse muotoiluosaamista, erityisesti systeemiajattelun ja kiertotalouden mukaisen suunnittelun (circular design) osalta. Lisää päänvaivaa aiheuttaa muotoiluun liittyvä teknologia: Life Cycle Assessment -työkalut, tekoäly ja koneoppimisen menetelmät ja digitaaliset kaksoset voivat kiihdyttää vastuullista muotoilua, mutta monien organisaatioiden kyvykkyydet näissä ovat rajalliset.

Vain 12 %:lla organisaatioista on käytössä laaja systeemiajattelun näkökulma muotoiluun. Vastuullisen designin edistäminen kuitenkin edellyttää ison kuvan ymmärtämistä ja vaikutusten arvioimista kokonaisvaltaisesti ympäristön, ihmisten ja talouden näkökulmasta.

Vastuullisen muotoilun kulmakivet ja vaikutus liiketoimintaan

Mistä muotoilun vaikutus oikeastaan syntyy, ja miten se näkyy liiketoiminnan tuloksissa?

Muotoilulla on erityinen kyky arvioida kokonaisuuksia erilaisista näkökulmista, ja johtaa tarkastelusta ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Muotoilijan rooli vastuullisuustyössä on monitahoinen. Aalto-yliopiston Design Factoryn tutkimuksen mukaan muotoilija toimii:

 • Siltana ihmisten välillä, kasvattamassa ymmärrystä asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeista
 • Intressien yhdistäjänä, jonka tehtävään kuuluu vastuullisuuden pilarien tasapainottelu
 • Vaihtoehtojen kartoittajana, joka haastaa nykyiset toimintamallit
 • Muutoksen edistäjänä, fasilitoinnin ja uusien menetelmien käyttöönoton kautta
 • Toteuttajana, jolla on kyky arvioida vastuullisuutta laajasti ja yksityiskohtien tasolla
 • Ongelmanratkaisijana, joka liikkuu monimutkaisesta kohti selkeyttä ja konkretiaa

Näiden roolien kautta muotoilijoiden ajattelu ja ideat vaikuttavat energiankulutukseen, materiaalien käyttöön, tuotannon optimointiin, kierrätykseen ja vastuullisuusviestinnän vaikuttavuuteen.

Vastuullisen muotoilun vaikutus ulottuu parhaimmillaan liiketoiminnan keskeisimpiin mittareihin. Muotoilijat auttavat vastuullisen liiketoiminnan rakentamisessa ja luovat uusia innovaatioita sekä arvoa yritykselle ja sen asiakkaille. Capgemini Research Instituten tutkimuksen mukaan vastuullinen muotoilu on:

Vähentänyt ympäristöpäästöjä (67 % vastaajista)

Kiihdyttänyt vastuullisuustavoitteiden saavuttamista (71 %)

Vaikuttanut positiivisesti liikevaihdon kasvuun (73 %)

Parantanut yrityksen kykyä kerätä rahoitusta (75 %)

Kasvattanut asiakastyytyväisyyttä (70 %)

Kasvattanut työntekijöiden sitoutumista (79 %)

Tällaisten tulosten valossa ei ole epäselvyyttä siitä, kannattaako vastuulliseen muotoiluun kiinnittää huomioita tuotteiden ja palvelujen kehityksessä.

Lähde: Capgemini Research Institute, 4-5/2022, N=889 organisaatiota, jotka ovat toteuttaneet vähintään yhtä vastuullisen muotoilun strategiaa.

Elinkaaren hallinta vahvistaa muotoilun vaikutuksen

Oleellinen osa kestävää tuotteiden ja palveluiden muotoilua on ottaa huomioon niiden positiiviset vaikutukset ja kustannukset koko elinkaaren mitalta.

Tuotteen elinkaaren hallinta (PLM eli Product Lifecycle Management) mahdollistaa työntekijöiden, prosessien ja datan yhteensovittamisen. Järjestelmän avulla voidaan hahmottaa ja hallita tuotteen koko polku ideasta muotoilun, tuotannon ja myynnin kautta tuotteen käyttöön ja lopulta käytöstä poistamiseen.

PLM-sovellukset antavat muotoilijoille ja insinööreille pääsyn tuotteeseen liittyvään dataan reaaliajassa sekä nopeuttavat datan keräämistä ja jakamista sidosryhmien kesken. PLM on niin sanotusti ‘single source of truth’, mikä tarkoittaa, että muotoilijoiden ja insinöörien ei tarvitse työskennellä omissa siiloissaan, koska heillä on näkyvyys kaikkeen tuotedataan. Elinkaaren hallinnan hyötyjä ovat mm:

 • Parempi datan saatavuus
 • Tuotekehityksen tehokkuus
 • Virheiden minimointi
 • Nopeampi lanseeraus
 • Sujuvampi projektinhallinta
 • Laadukkaampi ja innovatiivisempi design

Näiden hyötyjen kautta PLM:lla on myös vastuullisuutta edistävä vaikutus. Arvioimalla elinkaarta kokonaisuutena, jokaisen vaiheen ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset voidaan optimoida suunnittelusta tuotantoon ja fyysisten tuotteiden tapauksessa kierrätykseen saakka. Perinteisesti merkittävä osa muotoilusta tapahtuu aikaisin tuotteen tai palvelun konseptoinnissa. Kun muotoilijoilla on näkyvyys koko elinkaareen, he voivat tehdä kauaskantoisempia valintoja vastuullisuuden edistämiseksi.

PLM eli Product lifecycle management yhdistää ihmiset, datan, sovellukset ja prosessit kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa.

Miten edistää muotoilun vastuullisuutta?

Moni yritys kamppailee vielä muotoilun ja elinkaaren hallinnan perusasioiden kanssa, jolloin vastuullisuus jää sivuosaan. Haasteet johtuvat muotoilun ja tuote- sekä palvelukehityksen välisestä kuilusta, joka on seurausta datan fragmentoitumisesta ja heikosta hallinnasta.

Jotta muotoilun ja PLM:n vastuullisuusvaikutukset voitaisiin hyödyntää, kokonaisuutta täytyy pystyä tarkastelemaan elinkaaren ja arvoketjun kaikkien vaiheiden näkökulmasta. Elinkaariajattelun (life cycle thinking) toteutumiselle ja sitä kautta vastuullisemmalle muotoilulle ja liiketoiminnalle on Capgemini Research Instituten tutkimuksen mukaan kolme edellytystä:

Vastuullisuudesta muotoilun keskeinen prioriteetti. Muotoilun vastuullisuudelle on oltava tavoitteet, ohjeisto ja työkalut. Datan pitää ohjata muotoiluvalintoja.

Prosessit ja kumppanuudet läpi arvoketjun. Yhteistyö toimijoiden välillä on välttämätöntä, koska mikään yritys ei hallitse yksin koko elinkaarta.

Teknologian mahdollisuudet käyttöön. Fyysisen ja digitaalisen maailman limittyminen, IoT, AI & ML ja digitaaliset kaksoset ovat jo tuoneet yritysten käyttöön ennennäkemättömiä keinoja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen. Investointeja teknologiaan ei ole varaa lopettaa vaikeinakaan aikoina.

Lue lisää kestävän muotoilun pullonkauloista ja tulevaisuuden näkymistä: Lataa Capgemini Research Instituten raportti Why sustainable product design is the need of the hour?

Tutustu myös suomenkieliseen On Pulse –podcastiin, jossa perkaamme vastuullisen liiketoiminnan haasteita ja mahdollisuuksia johtavien yritysten tekojen kautta.

Nina Antipin

CX & Design Lead
Nina is CX & Design Lead in Capgemini Finland. She is design and marketing professional with an extensive knowledge of creating and leading effective CX, brand, business, design and marketing strategies. She is passionate about future design and creating innovative CX strategies that helps customers to create more value for their business. Nina believes in motivational, growth mindset and people-oriented leadership approach.

Elmeri Mehtomaa

Junior PLM Consultant