Skip to Content

SAFe-metodologia tuo laajoihin ohjelmistoprojekteihin ketteryyttä

Capgemini
28 Feb 2019

Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö aiheuttaa haasteita laajoihin ohjelmistoprojekteihin: esimerkiksi ohjelmistokehityksen määrittelyvaiheessa kerätty tieto voi tuotantovaiheessa olla jo vanhentunutta. Ongelmaan ratkaisuna voidaan hyödyntää ketteriä menetelmiä ja erityisesti SAFe-mallia (Scaled Agile Framework), joka skaalaa ketteryyden myös suuriin projekteihin. Malli takaa lopputuloksen, joka vastaa yrityksen tarpeisiin muuttuvassakin ympäristössä.

Ketteryyttä laajoihin ohjelmistoprojekteihin

Ketterä malli on erinomainen tapa viedä läpi mittaviakin digihankkeita. Laajoissa ohjelmistoprojekteissa kannattaakin hyödyntää SAFe-metodologiaa,  jos kokonaisuus kasvaa liian suureksi yhden ketterän tiimin hoidettavaksi. Tällöin metodologia auttaa työn synkronoinnissa eri tiimien välillä, säilyttäen kuitenkin ketterien toimintatapojen hyödyt.

Tällaisissa ohjelmistoprojekteissa voi olla kyse esimerkiksi laajasta kehitysprojektista, kuten monitoimittajaprojektista, jossa yhden tilaajan digihankkeeseen osallistuu useampi toimittaja. Tämänkaltaiset laajat ohjelmistoprojektit tarvitsevat erilaisia työkaluja, jotta eri kehitysalueet toimivat synkronoidusti. SAFe-menetelmä tarjoaa tähän esimerkiksi yhteisiä suunnittelutilaisuuksia, hyviä kommunikointikäytäntöjä sekä läpinäkyvyyttä työn etenemiseen ja tuotosten valmistumiseen.

Työjaksojen yhteenveto tuo läpinäkyvyyttä ohjelmistokehitykseen

SAFe-metodologiaan kuuluvissa suunnittelutilaisuuksissa (Program Increment Planning) koostetaan yhteen eri tiimien aikaansaannokset tyypillisesti noin viiden sprintin, eli kymmenen viikon mittaisen työjakson ajalta sekä suunnitellaan tuleva työjakso. Suunnittelutilaisuuden tavoite on sama kuin ketterän mallin sprinttien suunnittelussakin: varmistua, että projekti etenee tavoitteiden mukaan oikeaan suuntaan. Suunnittelutilaisuudessa luodaan samalla myös yhteistä visiota siitä, mitä seuraavaksi tullaan tekemään.

Etenkin monitoimittajaprojekteissa työn synkronointi on tärkeää. Kun eri toimittajat työskentelevät saman ohjelmiston parissa, on sen valmiiksi saattaminen hankalaa jos jokainen toimittajista työstää sitä oman aikataulunsa tai prioriteettiensa mukaisesti. Työn synkronointi mahdollistaa valmiimpien ja selkeämpien kokonaisuuksien tuottamisen. Näin myös tilaajan on helpompi arvioida tulosta sekä priorisoida seuraavia vaiheita ja töitä.

Jaksotettu työtapa mahdollistaa painopistemuutokset digihankkeen aikana

Laajat digihankkeet ovat usein kestoltaan pitkiä. Nopeasti muuttuvalla toimialalla myös liiketoimintatavoitteet voivat muuttua tai tarkentua digihankkeiden etenemisen myötä. Ketterät projektimallit, joihin myös SAFe-metodologia lukeutuu, mahdollistavat näiden muutosten huomioimisen projektin aikana muita toimitustapoja helpommin. Huomioimalla liiketoiminnan muutokset töiden priorisoinnissa ja suunnittelussa voidaan varmistaa, että tuleva ohjelmisto valmistuttuaan sopii organisaation juuri senhetkiseen tilaan.

Ketterän mallin tavoin myös SAFe-metodologia vaatii tilaajan aktiivista osallistumista projektiin. Tilaaja osallistuu digihankkeen tiekartan ja toiminnallisuuksien priorisointiin sekä jakaa tietoa yrityksen tilasta ja tavoitteista. Näin projektitiimeissä on mahdollista huomioida yrityksen muuttuvat tarpeet ja kehittää ohjelmistoa niiden mukana.

Ohjelmistoprojekteissa tarvitaan monialaista osaamista

SAFe-metodologian avulla digihanketta voidaan kehittää eri projektitiimeissä, synkronoidusti ja tavoitteellisesti. Tiimit eivät koostu ainoastaan teknologiaosaajista, suunnittelijoista ja kehittäjistä; myös esimerkiksi muutosjohtamisen taitoja tarvitaan digihankkeiden jalkauttamiseen.

Tämän kaltaisiin projekteihin Capgeminin laaja ja kansainvälinen organisaatio tuo synergiaetuja, sillä monialainen osaaminen mahdollistaa end-to-end -ratkaisujen tarjoamisen, kun saman organisaation sisältä löytyy ammattitaitoa projektin kaikkiin vaiheisiin, aina suunnittelusta käyttöönoton jalkauttamiseen. Tutustu kattavaan palveluvalikoimaamme tarkemmin täällä sekä lue lisää asiantuntijasisältöjämme blogistamme.

Kirjoittaja Minna Kulju on työskennellyt Capgeminilla vuodesta 2012 lähtien vaihtelevissa rooleissa ja projekteissa. Viimeisimpänä hänellä on kokemusta monitoimittajatiimeistä koostuvasta SAFe -projektista, jossa tavoitteena on tuottaa haastavassa ja muuttuvassa ympäristössä asiakkaan tarpeita palveleva järjestelmä.