Onze klanten zijn overheden (Europese Unie, Ministeries, Provincies, Gemeenten), toezichthouders (Inspecties, NZA), uitvoeringsorganisaties (UWV, Belastingdienst, COA, IND, DUO, Raad voor de Rechtspraak, Nationaal Archief ), Zorg- en Onderwijsinstellingen en hun brancheorganisaties en, in toenemende mate, publiek-private samenwerkingsverbanden.

Fundamentele transformatievraagstukken

Digitalisering van de samenleving, decentralisatie van rijkstaken, de toenemende invloed van de Europese Unie en de voortdurende druk op beschikbare financiële middelen stellen publieke organisaties voor fundamentele transformatievraagstukken. Antwoorden daarop dienen snel te worden geïmplementeerd, terwijl politiek en media met het vergrootglas de voortgang daarvan volgen.

Uitdagingen doen zich voor op tal van terreinen, bijvoorbeeld:

  • Het bepalen van een (digitale) invoeringsstrategie die recht doet aan wensen/eisen van externe stakeholders, zoals burgers, bedrijven en toezichthouders.
  • Het vinden van een goed evenwicht tussen het recht op privacy enerzijds en behoefte aan veiligheid (op straat maar ook op de digitale snelweg) anderzijds.
  • Het benutten van de kansen die big data biedt en tegelijkertijd beheersen van (potentiële) onbedoelde consequenties hiervan.
  • Het stimuleren van zelfredzaamheid door de inzet van digitale technologie, zonder dat groepen die daar niet in mee kunnen komen hierdoor worden buitengesloten.
  • Het voorkomen van onbedoeld gebruik van financiële middelen zonder de administratieve lasten te verhogen.
  • In beeld brengen van werkelijke tijdsbesteding van professionals zonder de werkdruk daarmee te vergroten.
  • Het organiseren van besluitvormingsprocessen over complexe vraagstukken waar vele, vaak publieke en private, partijen bij betrokken zijn zodanig dat daarna de uitvoering snel, adequaat en transparant ter hand wordt genomen;
  • Het gebruik van publieke open data om economische groei te ondersteunen.
  • Het ontwerpen van nieuwe businessmodellen voor publiek private samenwerkingsverbanden.

Visie en aanpak

Met meer dan 30 jaar ervaring in het Publieke domein, heeft Capgemini Consulting de benodigde diepgaande kennis en ervaring, de tools en een wereldwijd netwerk om onze klanten op de juiste manier te kunnen ondersteunen bij het adresseren van de belangrijkste uitdagingen. Wij gaan die uitdagingen aan, samen met onze klanten op een manier die bij hen past, maar ook prikkelt en plezier geeft en leidt tot het beoogde eindresultaat.

Toegevoegde waarde en track record

Vele publieke organisaties hebben met grote tevredenheid gekozen voor onze aanpak. Capgemini Consulting realiseert met succes jaarlijks alleen al in Nederland rond de 50 projecten in de publieke sector. Vanuit Nederland leiden wij ook onze dienstverlening aan de Europese Unie. De lessons learned nemen wij mee naar onze Nederlandse klanten. Onze consultants zijn verenigd door een passie voor de publieke markt. Voor specifieke expertise kunnen wij een beroep doen op vele collega’s met hoogwaardige competenties. We werken voor toonaangevende spelers in het gehele publieke domein.